Trang đầu | Giới thiệu | Lịch sử | Luu Học sinh | Album Pictures | Album Videos | Album Audios | Giải trí | Liên kết khác

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỮU NGHỊ VIỆT NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________                              ______________________

           HỘI HỮU NGHỊ                               

     VIỆT NAM – BA LAN

 Hà Nội,  ngày 19/10/2013                

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

          HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BA LAN NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

(Đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2013 - 2018

thông qua ngày 19/10/2013 tại Hà Nội)

1.    Chủ tịch Hội: Ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2007 – 2013, nguyên Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.    Các Phó Chủ tịch Hội:

-        Hồ Chí Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

-        Đoàn Văn Kiển

-        Trịnh Đức Chinh

-        Tạ Minh Châu

-        Trương Tấn Viên

-        Nguyễn Hoằng

 

3.    Ban Thường vụ:

-        Phạm Khôi Nguyên

-        Hồ Chí Hưng

-        Đoàn Văn Kiển

-        Trịnh Đức Chinh

-        Tạ Minh Châu

-        Trương Tấn Viên

-        Nguyễn Hoằng

-        Dương Quốc Thắng

-        Nguyễn Hùng

-        Từ Đức Hoà

-        Bùi Vinh

-        Trần Vũ Bình

-        Đoàn Quốc Việt

-        Đỗ Ngọc Mai

 

4.    Ban Thư ký:

-        Hồ Chí Hưng

-        Dương Quốc Thắng

-        Nguyễn Hùng

-        Từ Đức Hoà

-        Đỗ Ngọc Mai

-        Nguyễn Mạnh Long ( Cán bộ chuyên trách – Ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam )

 

5.    Ban Kiểm tra:

-        Ông Trần Mạnh Chung, Uỷ viên BCH Hội nhiệm kỳ 2007 – 2013.

-        Bµ V¨n ThÞ Ngäc H¶i

-        Hoàng Viết Giao

 

Trang đầu | Giới thiệu | Lịch sử | Luu Học sinh | Album Pictures | Album Videos | Album Audios | Giải trí | Liên kết khác

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com