Giao lưu HMS với các Toán sĩ về dự Họi nghị 24/3/2017

Source: Pham Dang Long, Tham Ngoc Khue & Do Ngoc Tanimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com