Một số hình ảnh Hội thảo khoa học quốc tế tại ĐH Hùng Vương, Phú Thọ 1/12/2018

Source: Phạm Đăng Long, Vũ Tiến Việt  và Trần Hằng



image (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


image (31)


image (32)


image (33)


image (34)


image (35)


image (36)


image (37)


image (38)


image (39)


image (40)


image (41)


image (42)


image (43)


image (44)


image (45)


image (46)


image (47)


image (48)


image (49)


image (50)


image (51)


image (52)


image (53)


image (54)


image (55)


image (56)


image (57)


image (58)


image (59)


image (60)


image (61)


image (62)


image (63)


image (64)


image (65)


image (66)


image (67)


image (68)


image (69)


image (70)


image (71)


image (72)


image (73)


image (74)


image (75)


image (76)


image (77)


image (78)


image (79)


image (80)


image (81)


image (82)


image (83)


image (84)


image (85)


image (86)


image (87)


image (88)


image (89)


image (90)


image (91)


image (92)


image (93)


image (94)


image (95)


image (96)


image (97)


image (98)


image (99)


image (100)


image (101)


image (102)


image (103)


image (104)


image (105)


image (106)


image (107)


image (108)


image (109)


image (110)


image (111)


image (112)


image (113)


image (114)


image (115)


image (116)


image (117)


image (118)


image (119)


image (120)


image (121)


image (122)


image (123)


image (124)


image (125)


image (126)


image (127)


image (128)


image (129)


image (130)


image (131)


image (132)


image (133)


image (134)


image (135)


image (136)


image (137)


image (138)


image (139)


image (140)


image (141)


image (142)


image (143)


image (144)


image (145)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com