Một số hình ảnh Trại hè Phương Nam, tại Kiên Giang 19-21/7/2018

Source: Nguyễn Văn Mậu, Vũ Tiến Việtimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com