Một số hình ảnh ở Lẽ kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham gia IMO

Source: Tạ Hồng Quảng (HCĐ IMO-1974)image (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


image (31)


image (32)


image (33)


image (34)


image (35)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com