Lễ Khai mạc kỳ thi HOMC lần thứ 15 tại Hà Nội 26/3/2018

Source: Thẩm Ngọc Khuêimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com