Hội thảo về các vấn đề Toán THCS. Thường Tín-Hà Nội 9/3/2012

Ảnh: Thẩm Ngọc Khuêimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com