HMS thăm Tiền Giang 29/7/2016

Source: Phạm Đăng Long , Thẩm Ngọc Khuêimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com