Mùa Đông Ba Lan - Tuyết phủ trắng vùng núi Nam Ba Lan cuối tháng 1/2015

Source: Hồ Chí Hưngimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com