Bảo vệ luận án TS Toán học của thầy Vũ Tiến Dũng. Hà Nội 11/12/2014

Source: Phạm Đăng Longimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


image (31)


image (32)


image (33)


image (34)


image (35)


image (36)


image (37)


image (38)


image (39)


image (40)


image (41)


image (42)


image (43)


image (44)


image (45)


image (46)


image (47)


image (48)


image (49)


image (50)


image (51)


image (52)


image (53)


image (54)


image (55)


image (56)


image (57)


image (58)


image (59)


image (60)


image (61)


image (62)


image (63)


image (64)


image (65)


image (66)


image (67)


image (68)


image (69)


image (70)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com