Xemina thứ 5 hàng tuần của HMS tại trường ĐHKHTN Hà Nội 5/4/2018

Source: Dang Long, Tiến Việt và Tam Nhượngimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com