Sau lần 1, ta đ biết đồng giả nằm trong Nhm (4)-chưa xt. Cn 2 Nhm (4T) v (4P) gồm 8 đồng tiền thật.
Lần 2: Cn hai nhm 3 như sau: (3T) v (3P) như hnh dưới đy. C 3 khả năng, ta xem lun chi tiết!
TH21: (3T) nặng hơn (3P)                        
        1 2 3

=>

Đồng giả l 9,10 hoặc 11. Chỉ chng mới lm lệch cn!
9 10 11 Nhm (3P)-thật

 

v nặng hơn so với cc đồng thật.
Nhm (3T)-nặng            
                  Lần 3: Chỉ cần so snh 9 với 10 l đủ:
                      9 ? 10  
                      (T) (P)  
                  Nếu (T) nặng hơn (P) th 9 l giả v nặng.
                  Nếu (T) cn bằng với (P) th 11 l giả v nặng.
                  Nếu (T) nhẹ hơn (P) th 10 l giả v nặng.
TH122: Hai vế bằng nhau                        
                               
9 10 11 1 2 3

=>

Đồng giả l 12 nhưng chưa biết nặng/nhẹ hơn.
Nhm (3T)     Nhm (3P)-thật                
                  Lần 3: Chỉ cần so snh 12 với 1 l đủ:
                      12 ? 1  
                      (T) (P)  
                  Nếu (T) nặng hơn (P) th 12 l giả v nặng.
                  Khả năng (T) cn bằng với (P) khng xảy ra.
                  Nếu (T) nhẹ hơn (P) th 12 l giả v nhẹ.

TH23: (3T) nhẹ hơn (3P)

                       
                               
9 10 11         =>

Đồng giả l 9, 10 hoặc 11. Chỉ chng mới lm lệnh!

Nhm (3T)-nhẹ 1 2 3  

v nặng hơn so với cc đồng thật.

        Nhm (3P)-thật  

 

                  Lần 3: Chỉ cần so snh 9 với 10 l đủ:
                      9 ? 10  
                      (T) (P)  
                  Nếu (T) nặng hơn (P) th 10 l giả v nhẹ.
                  Nếu (T) cn bằng với (P) th 11 l giả v nhẹ.
                  Nếu (T) nhẹ hơn (P) th 9 l giả v nhẹ.