Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/6/2018. Ngày Quốc tế Thiếu nhi-1949. Quan hệ ngoại giao 
 với Chilê-1972.                                                                
Âm lịch:     18/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên mă.                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Tam nương, Thiên lại, Xích khẩu.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ     
 nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu       
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh,  
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Giao dịch, Làm    
 giường, Sửa nhà cửa, An táng.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/6/2018.                                                 
Âm lịch:     19/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên     
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Hỏa tinh, Tội chỉ.                        
Nên làm:     Hôn thú, Khai trương, Tranh chấp, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Thu hoạch,      
 Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,  
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, An táng,     
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Tế tự, Tố tụng, Xuất hành, Làm bếp, Lợp   
 nhà, Giao dịch, Giao tài vật.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/6/2018.                                                
Âm lịch:     20/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa,        
 Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Tang lễ, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/6/2018. Quan hệ ngoại giao với Tongo-1992.              
Âm lịch:     21/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sát cống, Sinh khí, Thiên ân, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Xuất hành, Sửa nhà cửa,   
 Trồng cây, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/6/2018. Môi trường Thế giới.                             
Âm lịch:     22/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên quan, Trực      
 tinh, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.            
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/6/2018.                                                  
Âm lịch:     23/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Mang chủng (Tua rua) 00g30. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu.                        
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thổ phủ, Thụ tử,       
 Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Xây dựng, Chuyển      
 nhà, Động thổ, An táng.                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/6/2018.                                                 
Âm lịch:     24/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thanh long, Thánh tâm, U vi tinh.                      
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Xích khẩu.              
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Động thổ.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/6/2018.                                                 
Âm lịch:     25/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Mùi/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Thiên đức,  
 Thiên phú, Thiên phúc.                                                         
Sao xấu:     Cửu không, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc,   
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Xuất hành, An   
 táng, Di chuyển, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/6/2018. Thành lập Tổ chức Nhà báo quốc tế-1946.         
Âm lịch:     26/4(Đủ)/2018. Hội Bà chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang.                
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên phúc, Tục thế.                   
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ   
 hư, Tiểu hao, Trùng phục.                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây nhà, Khởi tạo, Kinh doanh, Giá thú, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu lộc,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Chuyển nhà, Kiện   
 cáo, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp     
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Di chuyển, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu   
 tài, Tế tự, Cầu phúc.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/6/2018.                                               
Âm lịch:     27/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Tam hợp, Yếu yên.             
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Đại không vong, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ,     
 Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                              
Nên làm:     Giá thú.                                                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/6/2018. Quan hệ ngoại giao với Moldova-1992.           
Âm lịch:     28/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thiên tài, Tuế hợp.                       
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Không pḥng, Qủy khốc.                          
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Khai trương, Kư hợp    
 đồng, Giải oan, Cầu lộc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Di chuyển, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,  
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Xuất hành, Khởi tạo, Giá thú, Động thổ.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/6/2018.                                                 
Âm lịch:     29/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp.                       
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, An táng, Chữa bệnh, Xây lăng mộ,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Cầu tài,       
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Giá thú, Tố   
 tụng, Tế tự, Di chuyển, Xây nhà.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/6/2018.                                                 
Âm lịch:     30/4(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/Đinh-Tỵ(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Sát cống, Thiên đức hợp, Thiên mă, Thiên quư.           
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Nguyệt tận, Thiên lại, Trùng tang, Xích khẩu.   
Nên làm:     Giao dịch, Xuất hành, Dỡ nhà cũ, Cầu tài, Phá bỏ đồ cũ, Chữa       
 bệnh, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện      
 việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao,    
 Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/6/2018. Thế giới tôn vinh người hiến máu.              
Âm lịch:     1/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm, Thiên quư.       
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách, Trùng tang.          
Nên làm:     Cầu lộc, Tế tự, Khai trương, Cầu tài, Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất     
 hành, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Đắp đê, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải     
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Khởi công, Mở cửa hàng, An táng, Lợp nhà, Làm    
 bếp, Khởi tạo, Xây nhà, Giá thú.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/6/2018.                                                
Âm lịch:     2/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Dần/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ,  
 Thiên mă, Thiên thụy, Tuế đức.                                                 
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Đại không vong, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng,     
 Ly sào, Thổ cấm.                                                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh chấp,      
 Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng      
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa      
 bệnh, Cầu phúc, Động thổ, Xây dựng, Xây nhà, An táng, Chuyển nhà, Giá thú,     
 Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/6/2018.                                                
Âm lịch:     3/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thành,        
 Thiên thụy, Tục thế, U vi tinh.                                                
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Tam nương, Văng vong.                                                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc,       
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/6/2018.                                               
Âm lịch:     4/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Canh-Th́n/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Sinh khí, Thiên ân, Thiên phúc, Yếu yên.   
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Động thổ, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 18/6/2018. Bộ đội vận tải Việt Nam-1949.                  
Âm lịch:     5/5(Thiếu)/2018. Tết Đoan ngọ.                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên thụy.       
Sao xấu:     Dương công kỵ, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kỵ, Xích khẩu.             
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà.                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 19/6/2018.                                                 
Âm lịch:     6/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt không, Quan nhật, Thiên ân, Thiên quan.       
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt     
 yếm, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                       
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chuyển nhà, Kư hợp đồng,  
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, An táng,      
 Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Xây dựng, Làm bếp, Động thổ, Lợp nhà, Xuất hành,   
 Giao dịch, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 20/6/2018. Thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.              
Âm lịch:     7/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Quư-Mùi/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Lục hợp, Thiên ân.                                                 
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Trùng phục, Tứ ly.     
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 21/6/2018. Báo chí Việt Nam.                              
Âm lịch:     8/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Thân/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Hạ chí (Giữa hè) 17g08. Ngày Hoàng đạo.       
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Sát cống, Thanh long, Thiên phú.                 
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng,    
 Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,  
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,   
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu        
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Yến tiệc, Cầu lộc, Giao dịch, Xuất hành, An táng, Cầu phúc, Tế tự, Khai   
 trương.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/6/2018.                                                
Âm lịch:     9/5(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     ất-Dậu/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Trực tinh, Tuế hợp.                                                            
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa tặc, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thần       
 cách, Thiên cương, Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,    
 Tang lễ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/6/2018.                                                
Âm lịch:     10/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên quư.               
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Qủy khốc, Tứ thời đại mộ.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Làm phúc, Cầu tài, Đào giếng,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu     
 phúc, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, An táng, Xuất   
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/6/2018. Quan hệ ngoại giao với Campuchia-1992.        
Âm lịch:     11/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Trùng tang, Xích khẩu.            
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Di chuyển, Xây nhà, Nhập trạch, Khai trương, An táng.             
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 25/6/2018. Thành lập Ngân hàng Thế giới-1946.             
Âm lịch:     12/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế đức.             
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử.                                                 
Nên làm:     Tố tụng, Cầu tài, Tế tự, Giải oan, Khai trương, Chữa bệnh, Cầu     
 lộc, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di      
 chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 26/6/2018. Hiến chương Liên hợp quốc-1945. Thế giới pḥng  
 chống ma tuư-2000.                                                             
Âm lịch:     13/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm.                  
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách, Tam nương.   
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Xuất hành.                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 27/6/2018.                                                 
Âm lịch:     14/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă,   
 Thiên phúc, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng, Nguyệt kỵ, Thổ      
 cấm, Tiểu không vong.                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Tranh chấp, Kiện cáo,     
 Hôn thú, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển    
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Xây nhà, An táng, Xuất    
 hành, Giao dịch.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 28/6/2018. Gia đ́nh Việt Nam-2001.                        
Âm lịch:     15/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên thành, Tục thế, U    
 vi tinh.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Lỗ      
 ban sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Văng vong.                                           
Nên làm:     Khai trương, Thu hoạch, Cầu lộc, Yến tiệc, Giao dịch, Động thổ,    
 Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào giếng, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,     
 Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Cầu phúc,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, An táng,  
 Xây nhà, Xây dựng, Tố tụng, Khởi tạo, Khởi công, Giá thú, Chuyển nhà.          
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/6/2018. Bộ đội pháo binh Việt Nam-1946.                
Âm lịch:     16/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt không, Sinh khí, Yếu yên.           
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Làm giường, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/6/2018.                                                
Âm lịch:     17/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu, Sát cống.                                   
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Trùng phục, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    Danh sach Gio tot/xau thang 6/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201806.HTM