Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/7/2018. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc    
 Thế giới.                                                                      
Âm lịch:     18/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Măn đức tính, Quan nhật, Thiên quan, Trực tinh.                    
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến     
 chuyển sát, Nguyệt yếm, Tam nương, Thiên ôn, Thổ phủ.                          
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Xuất hành.                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/7/2018. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên 
Âm lịch:     19/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lục hợp.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam tang.                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/7/2018.                                                  
Âm lịch:     20/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên phú, Thiên quư.    
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Đào ao, Đào giếng, Giá thú, Kiện cáo, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Đắp   
 đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Di chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,    
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Dỡ nhà cũ, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,   
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,   
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự,     
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây     
 lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc, An táng, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Khai       
 trương, Cầu phúc.                                                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/7/2018. Hợp tác Quốc tế.                                 
Âm lịch:     21/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Nhân chuyên, Thiên quư, Tuế hợp.                                               
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thần cách, Thiên        
 cương, Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Trùng tang.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,    
 Tang lễ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/7/2018.                                                 
Âm lịch:     22/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào, Qủy khốc, Tam nương, Tiểu không vong.             
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Làm phúc, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê, Đào giếng, Thu hoạch,  
 Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,  
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Giá thú,    
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Chữa bệnh, Chuyển nhà, An táng, Giao tài vật,      
 Giao dịch.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/7/2018. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                  
Âm lịch:     23/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Xích khẩu.             
Nên làm:     Khởi công.                                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/7/2018.                                                 
Âm lịch:     24/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tư/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Tiểu thử (Nắng oi) 10g42. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa,     
 Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Khởi tạo, Nhập trạch, Xây nhà, An       
 táng, Động thổ, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Chuyển nhà, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng,    
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Dỡ      
 nhà cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đào ao, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,      
 Đào giếng, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài, Khởi công, Giải oan, Xây dựng, Tế     
 tự, Cầu lộc, Tố tụng, Săn bắn.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/7/2018.                                                
Âm lịch:     25/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Sửu/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm.  
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân       
 cách.                                                                          
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc, Khai trương,    
 Cầu tài, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Giải oan, Giao tài vật, Xây lăng mộ, Xây dựng,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Giao dịch, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Động thổ, Đắp đê, Cảnh giác, Đào      
 giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh,     
 Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện       
 việc, An táng, Lợp nhà, Làm bếp, Tố tụng, Mở cửa hàng, Khởi tạo, Xuất hành,    
 Xây nhà, Chuyển nhà.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/7/2018. Du lịch Việt Nam-1960.                          
Âm lịch:     26/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Tam hợp, Thiên đức    
 hợp, Thiên hỷ, Thiên mă.                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Đại không vong, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng,     
 Thổ cấm.                                                                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Làm giường, Xuất hành, Giao dịch,   
 Sửa nhà cửa, Hôn thú, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,      
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/7/2018.                                                 
Âm lịch:     27/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên thành, Trực tinh, Tục thế, U vi      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Tam nương, Trùng phục, Văng vong.                                         
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Xuất hành,       
 Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/7/2018. Dân số Thế giới.                                
Âm lịch:     28/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Sinh khí, Yếu yên.                         
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Động thổ, Thu hoạch, Trồng cây, Yến tiệc, Cầu tài,    
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất       
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/7/2018. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.               
Âm lịch:     29/5(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Mậu-Ngọ(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu.                                             
Sao xấu:     Huyền vũ, Nguyệt tận, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Động thổ.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/7/2018.                                                
Âm lịch:     1/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sàng, Napoleon, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên   
 địa chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Động thổ, Giá thú, Cầu tài,    
 Cầu lộc.                                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/7/2018. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan,             
 Armênia-1992.                                                                  
Âm lịch:     2/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Thánh tâm, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Dương thác, Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần     
 cách, Thổ phủ.                                                                 
Nên làm:     Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/7/2018. Thanh niên xung phong.                        
Âm lịch:     3/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên quan, Tuế đức, Tuế hợp, U vi tinh.                  
Sao xấu:     Dương công kỵ, Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Kim thần     
 thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Tam nương.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, An táng, Chuyển nhà, Giá thú, Khởi    
 tạo, Xây dựng, Động thổ, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài      
 vật, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu lộc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập     
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng   
 mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/7/2018.                                                
Âm lịch:     4/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, Thiên phú, Tục   
 thế.                                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Ly sào, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn,   
 Trùng phục, Trùng tang, Xích khẩu.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Chuyển nhà, An táng, Cầu tài, Đào     
 ao, Khởi công, Nhập trạch, Tố tụng, Xây nhà, Đào giếng.                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/7/2018.                                                 
Âm lịch:     5/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Canh-Tuất/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt giải, Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Yếu     
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Hà khôi, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ,    
 Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                  
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/7/2018. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với Lào-1977.  
Âm lịch:     6/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Tân-Hợi/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Tam hợp,  
 Thiên ân, Trực tinh.                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nhân cách.                                      
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/7/2018.                                                
Âm lịch:     7/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Giải thần, Thiên thụy.                                             
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Tam nương, Thiên ôn.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài, Chữa bệnh, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi      
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm    
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, An táng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển    
 nhà, Yến tiệc, Xây dựng.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/7/2018. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định 
Âm lịch:     8/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Quư-Sửu/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Thiên ân.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/7/2018.                                                
Âm lịch:     9/6(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Dần/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên     
 đức, Thiên tài.                                                                
Sao xấu:     Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/7/2018. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                 
Âm lịch:     10/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên hỷ.                                                                      
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Xích khẩu.             
Nên làm:     Khai trương, Tranh chấp, Tang lễ, Kiện cáo, Hôn thú, Yến tiệc,     
 Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/7/2018.                                                
Âm lịch:     11/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Đại thử (Nóng nực) 04g01. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên mă, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả.   
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Thu hoạch, Yến   
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Chuyển nhà, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/7/2018.                                                 
Âm lịch:     12/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí,   
 Thiên quư, Thiên thành.                                                        
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt yếm, Thiên tặc.                                    
Nên làm:     Xây dựng, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Cầu tài, Yến tiệc,      
 Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa     
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao    
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Nhập trạch, Khởi   
 tạo, Động thổ, Giá thú, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/7/2018. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.           
Âm lịch:     13/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Ngũ hợp, Tuế đức.                   
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương, Thiên địa      
 chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu không vong, Văng vong.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Giao dịch, Giao tài vật, Động thổ, Chuyển      
 nhà, Cầu lộc, Cầu tài, Đào ao, Đào giếng, An táng, Cầu phúc, Chữa bệnh, Giải   
 oan, Di chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,    
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ    
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/7/2018.                                                
Âm lịch:     14/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần      
 cách, Thổ phủ, Trùng phục, Trùng tang.                                         
Nên làm:     Cầu phúc, Xuất hành, Tế tự, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu tài, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Chuyển nhà, Tố tụng, Động thổ.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/7/2018. Thương binh Liệt sỹ-1947.                      
Âm lịch:     15/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt không, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.  
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ.           
Nên làm:     An táng, Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm giường.                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/7/2018. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.             
Âm lịch:     16/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Thiên phú, Tục thế.         
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Xích      
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Đào ao, Nhập trạch, Đào      
 giếng.                                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/7/2018. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.      
Âm lịch:     17/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Yếu yên.                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc,  
 Sát chủ, Tiểu hao.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Cầu tài, Kinh doanh, Mở cửa    
 hàng, Tế tự, Xây nhà, An táng.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/7/2018.                                                
Âm lịch:     18/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp.    
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nhân cách, Tam nương.                           
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ   
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp    
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện   
 cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, Chữa   
 bệnh, Khởi tạo, Giá thú.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 31/7/2018. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.           
Âm lịch:     19/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức.                        
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên ôn.               
Nên làm:     Giải oan, Tố tụng, Khởi công, Tế tự.                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    Danh sach Gio tot/xau thang 7/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201807.HTM