Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/8/2018. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                  
Âm lịch:     20/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 2/8/2018.                                                 
Âm lịch:     21/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên tài,    
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Thổ cấm, Tiểu không vong, Tội chỉ.                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, An táng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/8/2018.                                                 
Âm lịch:     22/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Măo/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư.                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục, Xích khẩu.  
Nên làm:     Khai trương, Tranh chấp, Tang lễ, Kiện cáo, Hôn thú, Yến tiệc,     
 Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp     
 nhà.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/8/2018.                                                 
Âm lịch:     23/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Thiên       
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Chuyển nhà.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/8/2018. Hải quân Việt Nam-1964.                        
Âm lịch:     24/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên thành.                     
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sào, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Trùng phục, Trùng   
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa   
 bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tố tụng, Động thổ, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 6/8/2018. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.           
Âm lịch:     25/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không.                       
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Tứ tuyệt,      
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Động thổ, Cầu lộc, Xuất hành, Chữa bệnh, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,    
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc.                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 7/8/2018.                                                  
Âm lịch:     26/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Mùi/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Lập Thu (Đầu Thu) 20g31. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Thánh tâm.                                              
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.  
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu phúc.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 8/8/2018. Thành lập ASEAN-1967.                            
Âm lịch:     27/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên ân, Thiên quan, Tuế hợp, U vi tinh.                 
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Ngũ      
 quỷ, Tam nương.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, An táng, Động thổ, Xuất hành.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 9/8/2018.                                                 
Âm lịch:     28/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Dậu/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Xích      
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ,  
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ      
 nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Di chuyển,     
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, An táng.                                            
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/8/2018. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.          
Âm lịch:     29/6(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Kỷ-Mùi(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thanh long, Thiên đức, Yếu      
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Tiểu không vong.                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/8/2018.                                                
Âm lịch:     1/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     ất-Hợi/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.                        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao.                                                         
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/8/2018.                                               
Âm lịch:     2/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Bính-Tư/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc sinh, Sát cống, Tam hợp,    
 Thanh long.                                                                    
Sao xấu:     Dương công kỵ, Đại hao.                                            
Nên làm:     Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Làm giường, Cầu tài, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 13/8/2018.                                                
Âm lịch:     3/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Trực tinh.                 
Sao xấu:     Ngũ quỷ, Sát chủ, Tam nương, Thụ tử, Xích khẩu.                    
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Xây dựng, Khởi công.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 14/8/2018.                                                 
Âm lịch:     4/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Dần/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên thụy, Tuế      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Không pḥng, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu không vong.     
Nên làm:     Tế tự, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ,      
 Giải oan, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An       
 táng, Cầu tài, Cầu lộc, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, Xây nhà, Giá thú.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 15/8/2018. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt   
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     5/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên ân, Thiên thụy.                          
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Thiên lại.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 16/8/2018.                                                
Âm lịch:     6/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Canh-Th́n/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Mẫu thương, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư,   
 Thiên tài, Tục thế.                                                            
Sao xấu:     Cô thần, Nguyệt yếm, Trùng tang.                                   
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Xây dựng, Giá thú, Tranh chấp,      
 Xuất hành, Kiện cáo, Hôn thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/8/2018.                                                
Âm lịch:     7/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên   
 thụy, U vi tinh, Yếu yên.                                                      
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Tam nương, Thần      
 cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào    
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Khởi công, Tế tự, Chuyển nhà, Xây nhà, Giá thú, An   
 táng, Xây dựng, Xuất hành.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/8/2018.                                                
Âm lịch:     8/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên    
 ân, Thiên mă.                                                                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên   
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Sửa nhà cửa, Trồng cây,  
 Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Cầu phúc, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào   
 ao, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Khởi tạo, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, Lợp nhà, Giao dịch, Xuất hành,  
 An táng, Giao tài vật.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/8/2018. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng 
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     9/7(Đủ)/2018.                                                      
Can-Chi:     Quư-Mùi/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên đức, Thiên thành, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Đào        
 giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Mở cửa hàng, Khởi tạo, An táng.                                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 20/8/2018.                                                
Âm lịch:     10/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Thân/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu.                                 
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng phục.             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Xây dựng, An táng.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 21/8/2018.                                                 
Âm lịch:     11/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Dậu/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Sát cống, Thiên phúc.                                      
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nhân cách, Phủ đầu sát, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 22/8/2018.                                                 
Âm lịch:     12/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt không, Thiên phú, Thiên quan, Trực       
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu       
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Khai trương.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 23/8/2018.                                                
Âm lịch:     13/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Xử thử (Mưa ngâu) 11g09. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ.                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Tam    
 nương, Thiên cương, Tiểu hao.                                                  
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/8/2018. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                 
Âm lịch:     14/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên đức      
 hợp, Tuế đức.                                                                  
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào, Nguyệt kỵ.                                        
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Đào ao, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/8/2018.                                                
Âm lịch:     15/7(Đủ)/2018. Lễ Vu Lan.                                          
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nhân chuyên.                               
Sao xấu:     Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Xích khẩu.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/8/2018. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.     
Âm lịch:     16/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Dần/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên quư, Thiên thụy.              
Sao xấu:     Đại không vong, Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Trùng tang.  
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng   
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu tài, Cầu lộc,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Khởi công.                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 27/8/2018.                                                
Âm lịch:     17/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên quư.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Ly sào, Thiên lại.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Xuất hành, Khai trương, Nhập trạch, Giá thú, Chữa      
 bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch,    
 Giao tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu       
 phúc, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm   
 bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu   
 tài, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu        
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, An táng, Yến tiệc.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 28/8/2018. Ngoại giao Việt Nam-1945.                       
Âm lịch:     18/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Tam nương.                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh chấp,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 29/8/2018.                                                 
Âm lịch:     19/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên đức, U vi tinh, Yếu    
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Thần    
 cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào    
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Khởi công, Tế tự, Chuyển nhà, Xây nhà, Giá thú.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 30/8/2018. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                   
Âm lịch:     20/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sát cống, Sinh khí, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,  
 Tiểu không vong, Trùng phục.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Sửa nhà cửa,    
 Trồng cây, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/8/2018.                                                
Âm lịch:     21/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên phúc, Thiên thành, Trực tinh, Tuế   
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    Danh sach Gio tot/xau thang 8/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201808.HTM