Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/9/2018. Thế giới v́ hoà b́nh-1945. Quan hệ ngoại giao   
 với Ghinê-1972.                                                                
Âm lịch:     22/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt không, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Xây dựng, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,   
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự,     
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Cầu phúc, Xây     
 lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc, Làm giường, Khai trương, Cầu tài, Cầu lộc, Giá     
 thú, Xuất hành, Sửa nhà cửa.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g52. Huế 5g39/11g42\17g45. SG 5g42/11g46\17g49.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/9/2018. Quốc khánh Việt Nam-1945. Chủ tich Hồ Chí Minh 
 từ trần-1969.                                                                  
Âm lịch:     23/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Nguyệt đức hợp.                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nguyệt kỵ, Nhân cách, Phủ đầu sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên ôn, Tội chỉ,  
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Động thổ, Giá thú, Khởi tạo, Xuất hành, Khai trương,      
 Cầu lộc, Kiện cáo, Tế tự, Tố tụng, Xây dựng, An táng.                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/9/2018.                                                 
Âm lịch:     24/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên    
 quan, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sàng, Ly sào, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang,       
 Thiên tặc, Thổ ôn.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Cầu lộc, Tang    
 lễ, An táng, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/9/2018.                                                  
Âm lịch:     25/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao.                                                         
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g44. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/9/2018. Quan hệ ngoại giao với Lào-1962.                 
Âm lịch:     26/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên quư.     
Sao xấu:     Đại hao, Trùng tang.                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Đào ao, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, An táng,      
 Khởi công, Giá thú, Chữa bệnh.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/9/2018.                                                 
Âm lịch:     27/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên quư.                                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Tam nương, Thụ tử, Tứ thời     
 đại mộ, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Săn bắn, Khai trương.                         
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu lộc, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài.            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/9/2018. Truyền h́nh Việt Nam-1970.                      
Âm lịch:     28/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Bạch lộ (Nắng nhạt) 23g30. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát cống, Thánh tâm.    
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu không vong.             
Nên làm:     Tế tự, Tố tụng, Cầu phúc, Giải oan, Khởi công, Xây dựng, Yến       
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu lộc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/9/2018. Quốc tế các Nhà báo. Quốc tế Xoá nạn mù chữ.    
Âm lịch:     29/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Hoang vu, Nguyệt tận, Thiên lại.          
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Giá thú, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành,  
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch,  
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/9/2018.                                                
Âm lịch:     30/7(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Canh-Thân(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài, Trực tinh, Tục thế.      
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Nguyệt yếm, Trùng phục.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Giá thú, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/9/2018. Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-1955.      
Âm lịch:     1/8(Thiếu)/2018. Tết Katê.                                         
Can-Chi:     ất-Tỵ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ngũ quỷ, Thổ cấm, Trùng phục.                   
Nên làm:     Xuất hành, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Kiện cáo, Cầu tài, Làm   
 phúc, Cầu lộc, Tranh chấp, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ     
 nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá     
 thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xây dựng,    
 Tố tụng, Nhập trạch, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/9/2018.                                                 
Âm lịch:     2/8(Thiếu)/2018. Hội làng Lê Văn Duyệt ở TP HCM.                   
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên tài, Tuế      
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát,       
 Thiên cương, Xích khẩu.                                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/9/2018. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh-1930.              
Âm lịch:     3/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Sinh khí.                 
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Tam nương, Thụ tử, Tiểu không vong, Tứ thời   
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài,    
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc, Đắp đê, Khởi tạo, Động thổ.                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/9/2018.                                                
Âm lịch:     4/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên mă, Thiên xá, Tuế   
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sào, Thiên ôn.            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xuất hành, Xây dựng, Xây nhà, An táng, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Cầu tài, Xây lăng     
 mộ, Cầu lộc, Chữa bệnh, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/9/2018.                                                
Âm lịch:     5/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Quan nhật, Thiên thành.                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt h́nh,     
 Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ     
 phủ, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Làm bếp, Động thổ, Chuyển nhà, Khởi tạo, Xây dựng, Xuất   
 hành, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài vật,  
 Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu tài, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, An táng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây     
 nhà, Di chuyển, Yến tiệc.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/9/2018. Việt Nam tham gia Quỹ Tiền tệ Thế giới-1976.   
Âm lịch:     6/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Canh-Tuất/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quư, Tục thế, U vi tinh.    
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang.                           
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, An táng, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/9/2018.                                               
Âm lịch:     7/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Tân-Hợi/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên ân, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Thiên quư, Yếu yên.                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Tam nương,    
 Thổ ôn, Trùng tang.                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Xuất hành, Cầu     
 lộc, An táng, Xây dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,  
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g45. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/9/2018.                                                
Âm lịch:     8/8(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Thiên thụy, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/9/2018.                                                 
Âm lịch:     9/8(Thiếu)/2018. Hội Chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Pḥng.                
Can-Chi:     Quư-Sửu/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên ân.            
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao.                                                 
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng,    
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu   
 phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp,    
 Tố tụng, An táng, Chữa bệnh.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/9/2018.                                                 
Âm lịch:     10/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thanh long, Thiên đức, Thiên phúc.        
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát.                                                
Nên làm:     Làm giường, Xây dựng, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà,     
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế   
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh    
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Giá    
 thú, An táng, Xuất hành.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/9/2018. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc-1977.          
Âm lịch:     11/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên.                           
Sao xấu:     Âm thác, Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư,    
 Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tiểu không vong, Tội chỉ, Trùng phục.        
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/9/2018.                                                
Âm lịch:     12/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương.                          
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá.                                             
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, An táng, Cầu lộc.                            
Kiêng kỵ:    Xây nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g42. Huế 5g40/11g39\17g37. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/9/2018.                                                
Âm lịch:     13/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.                             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ngũ quỷ, Tam nương, Thổ cấm, Tứ ly.             
Nên làm:     Xuất hành, Kiện cáo, Cầu lộc, Di chuyển, Làm phúc, Khai trương,    
 Hôn thú, Giao dịch, Tranh chấp, Cầu tài, Giá thú.                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g42. Huế 5g40/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/9/2018. Quan hệ ngoại giao với CHLB Đức-1975.         
Âm lịch:     14/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Thu phân (Giữa Thu) 08g55. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Ngũ hợp, Phúc sinh, Thiên tài, Tuế đức,     
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Địa tặc,      
 Hỏa tinh, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thiên cương, Xích khẩu.               
Nên làm:     Xây dựng, Thu hoạch.                                               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Lợp nhà, Làm bếp.            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/9/2018.                                                
Âm lịch:     15/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Sinh khí.        
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả.       
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài,    
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc, Đắp đê, Khởi tạo, Động thổ.                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/9/2018.                                                 
Âm lịch:     16/8(Thiếu)/2018. Hội Nghinh Ông ở Tiền Giang, Bến Tre, TP HCM và  
 B́nh Thuận.                                                                    
Can-Chi:     Canh-Thân/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,     
 Thiên mă, Thiên quư.                                                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Lôi công, Thiên ôn.                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/9/2018.                                                 
Âm lịch:     17/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Ngũ hợp, Quan nhật, Thiên quư, Thiên thành,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Dương thác, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển     
 sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu   
 hồng sa, Trùng tang.                                                           
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/9/2018. Du lịch Thế giới-1975. Khởi nghĩa Bắc 
Âm lịch:     18/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Tục thế, U vi tinh.                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam nương, Tam tang.                
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, Giá thú.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g45\17g39. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/9/2018.                                                
Âm lịch:     19/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Yếu yên.                                                            
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tiểu không vong.      
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Tế tự.                    
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g39. Huế 5g41/11g37\17g35. SG 5g42/11g41\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/9/2018.                                                
Âm lịch:     20/8(Thiếu)/2018. Hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Dương.               
Can-Chi:     Giáp-Tư/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên phúc, Thiên quan.          
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng     
 mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,    
 Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,     
 Di chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chuyển nhà, Kư hợp     
 đồng, An táng, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Kinh doanh, Xây nhà, Xây dựng, Lợp nhà, Làm bếp.             
Kiêng kỵ:    Cầu tài.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/9/2018.                                               
Âm lịch:     21/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân.       
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Trùng phục.                                     
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Tranh chấp, Giá thú,  
 Chữa bệnh, Tố tụng, An táng.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    Danh sach Gio tot/xau thang 9/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201809.HTM