Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/10/2018. Quốc tế Người cao tuổi.                        
Âm lịch:     22/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Thiên đức.              
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Tam nương.                                     
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/10/2018. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt Nam-2008. 
Âm lịch:     23/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Măo/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Minh đường, Thiên ân, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá,      
 Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                 
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/10/2018.                                                 
Âm lịch:     24/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Thiên ân, Tuế đức.       
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá.                                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Chữa bệnh, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Mở cửa hàng, Xuất hành,   
 Xây nhà, Chuyển nhà, Giá thú.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/10/2018. Pḥng cháy chữa cháy.                          
Âm lịch:     25/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.                             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ly sào, Ngũ quỷ, Thổ cấm.                       
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Kiện cáo, Cầu tài,     
 Làm phúc, Cầu lộc, Tranh chấp, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa   
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh        
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây dựng, Nhập trạch,     
 An táng, Giá thú, Chuyển nhà.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/10/2018. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt   
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     26/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên   
 quư, Thiên tài, Tuế hợp.                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát,       
 Thiên cương, Xích khẩu.                                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/10/2018.                                                
Âm lịch:     27/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Mùi/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Sinh khí, Thiên quư.      
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hoang vu, Nhân cách, Tam nương, Thụ tử, Tiểu        
 không vong, Trùng tang, Tứ thời cô quả.                                        
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài.    
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Giá thú, An táng.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/10/2018.                                               
Âm lịch:     28/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên mă.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Lôi công, Thiên ôn.                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây dựng, Xây nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào      
 giếng, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,   
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh,   
 Yến tiệc.                                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/10/2018. Sư phạm Việt Nam-1941.                         
Âm lịch:     29/8(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Dậu/Tân-Dậu(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Hàn lộ (Mát mẻ) 15g15. Ngày Hoàng đạo.          
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt ân, Quan nhật, Thiên thành.            
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,  
 Nguyệt tận, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ      
 phủ, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Động thổ, Làm bếp, Khởi tạo, Xây dựng, Chữa bệnh, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải   
 oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Cầu lộc,      
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Làm phúc,  
 Cầu tài, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Giá   
 thú, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/10/2018. Bưu chính Quốc tế.                              
Âm lịch:     1/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.   
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Sát cống, Thiên mă.                                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà.                                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/10/2018. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát   
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     2/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành, Trực tinh.   
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Tiểu không vong.                               
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/10/2018. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                 
Âm lịch:     3/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tư/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt đức, Phổ hộ, Thiên đức,       
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thổ ôn.                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Làm phúc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/10/2018. Quốc tế giảm thiên tai.                       
Âm lịch:     4/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu     
 hao, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Di chuyển, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/10/2018. Doanh nhân Việt Nam-2004.                     
Âm lịch:     5/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Dần/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên quan, Thiên thụy, Tuế đức.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thụ   
 tử.                                                                            
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/10/2018. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông   
 dân Việt Nam-1930.                                                             
Âm lịch:     6/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên thụy.                          
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Hoang vu, Trùng phục, Trùng tang.        
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự.                                         
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, An táng.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/10/2018. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.    
Âm lịch:     7/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Canh-Th́n/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên ân,   
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Tam nương, Văng vong, Xích khẩu.        
Nên làm:     Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Giải oan, Tố tụng, Dỡ nhà    
 cũ, Tế tự, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây dựng, Xây nhà, Cầu lộc, Cầu   
 tài, Giá thú.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/10/2018. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.       
Âm lịch:     8/9(Thiếu)/2018.                                                   
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Thiên   
 ân, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên thụy, Tuế hợp, Tục thế.                    
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm.           
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc,     
 Giao tài vật, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn   
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện       
 tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,      
 Chữa bệnh, Giải oan, Động thổ, Tố tụng, Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, An     
 táng, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/10/2018. Thế giới v́ Người nghèo.                       
Âm lịch:     9/9(Thiếu)/2018. Tết Trùng cửu.                                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Nguyệt không, Tam hợp, Thiên ân, Thiên   
 hỷ, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ.                         
Nên làm:     Xây dựng, Tranh chấp, Xuất hành, Kiện cáo, Khai trương, Làm        
 giường, Hôn thú, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Khởi tạo.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/10/2018.                                               
Âm lịch:     10/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sát cống, Thiên ân, U vi tinh.                        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.                                 
Nên làm:     Thu hoạch, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất   
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/10/2018.                                               
Âm lịch:     11/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Trực tinh.                 
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Thiên tặc.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,   
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá     
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện   
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây      
 dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/10/2018. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.           
Âm lịch:     12/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu     
 sát, Thiên lại.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai    
 trương, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/10/2018. Quốc tế chống Chiến tranh.                   
Âm lịch:     13/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên mă.                     
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Qủy khốc, Tam nương, Tam tang, Thổ phủ, Tội      
 chỉ, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, An táng, Xuất hành, Tế tự, Động thổ.    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/10/2018.                                               
Âm lịch:     14/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.  
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên        
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát, Nguyệt kỵ.                     
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/10/2018.                                                
Âm lịch:     15/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Sương giáng (Sương sa) 18g23. Ngày Hắc đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Phổ hộ, Thiên phú, Tuế đức.          
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục, Thổ ôn.                                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Làm phúc, Tế tự, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh    
 giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,    
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Dỡ nhà cũ, Giải oan, Giao tài vật.                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/10/2018. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                  
Âm lịch:     16/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao,     
 Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Động thổ, Đắp đê, Xây     
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Di chuyển, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,    
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Kinh doanh, Xây nhà, Tế tự, Mở cửa hàng, Khởi công.            
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/10/2018.                                               
Âm lịch:     17/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.    
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên quan, Thiên quư, Thiên thụy.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Hỏa tinh, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử.        
Nên làm:     Yến tiệc, Săn bắn, Kư hợp đồng, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,     
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu tài, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Chữa bệnh, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, Khai trương, Giá thú, Xuất hành, An   
 táng, Làm bếp, Lợp nhà.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/10/2018. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.               
Âm lịch:     18/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Ly sào, Tam nương, Tiểu không vong.            
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Khởi công.                              
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/10/2018.                                               
Âm lịch:     19/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Thanh      
 long.                                                                          
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong, Xích khẩu.                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Làm       
 giường, Sửa nhà cửa, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Giá thú, Yến tiệc,    
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào     
 ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/10/2018.                                              
Âm lịch:     20/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, Tuế hợp,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm.                     
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/10/2018.                                               
Âm lịch:     21/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Yếu yên.              
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ.                         
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Hôn thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Khởi tạo.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/10/2018. Thành lập VietComBank-1962.                    
Âm lịch:     22/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Đại không vong, Địa phá, Hà khôi,    
 Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng, Khởi công,   
 Khởi tạo, Nhập trạch, Xây dựng, Xây nhà, Khai trương, Động thổ, Cầu lộc, Cầu   
 phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà     
 cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp   
 đê, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 31/10/2018.                                                
Âm lịch:     23/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,   
 Thiên tài.                                                                     
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Thiên tặc.                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    Danh sach Gio tot/xau thang 10/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201810.HTM