Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/12/2018. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                  
Âm lịch:     25/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên ân,       
 Thiên phúc.                                                                    
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/12/2018. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.            
Âm lịch:     26/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Thiên ân, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức,     
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Tội chỉ.                                          
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/12/2018. Quốc tế về Người khuyết tật.                   
Âm lịch:     27/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Nguyệt đức hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Tố tụng, An táng, Xuất hành.         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/12/2018.                                                 
Âm lịch:     28/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ, Thanh long, Thiên    
 đức hợp.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại.                                     
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm phúc, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/12/2018.                                                 
Âm lịch:     29/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Mùi/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên     
 hỷ.                                                                            
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Nguyệt tận, Văng vong.                    
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Hôn thú, Giao dịch,    
 Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/12/2018.                                                
Âm lịch:     30/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên ân, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Kim thần       
 thất sát, Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Trùng phục, Trùng tang,    
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, An táng, Cầu lộc, Cầu tài, Khởi công, Lợp      
 nhà, Xây dựng, Xây nhà, Làm bếp, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,    
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm giường, Làm       
 phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ    
 cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Đào ao, Đào giếng, Yến tiệc, Săn     
 bắn, Thu hoạch.                                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/12/2018.                                                
Âm lịch:     1/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Đại tuyết (Khô úa) 11g26. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên quư, U vi tinh.          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Không pḥng, Kim   
 thần thất sát, Lỗ ban sát, Thần cách, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Khởi công, Xây nhà, Tế tự,     
 Xây dựng, Khởi tạo, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn     
 nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư      
 hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác,     
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Đào giếng, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đắp đê, Xây   
 lăng mộ, Động thổ, Xuất hành, Yến tiệc.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/12/2018.                                                
Âm lịch:     2/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Sinh khí.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.                     
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế tự, Cầu tài, Cầu      
 lộc, Động thổ, Giá thú.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/12/2018.                                               
Âm lịch:     3/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Phúc hậu, Sát cống.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Tam nương, Tội chỉ.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai        
 trương.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/12/2018. Quốc tế về Quyền con người.                   
Âm lịch:     4/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt không, Quan nhật, Thiên phúc,       
 Thiên tài, Trực tinh.                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát,   
 Thiên địa chuyển sát, Thổ phủ.                                                 
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,    
 Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa      
 bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/12/2018. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao với  
 Aó-1972.                                                                       
Âm lịch:     5/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Phổ hộ.       
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.               
Nên làm:     Khai trương, Xây dựng, Làm phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà,     
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Di chuyển, Thu hoạch,    
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,  
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Tố tụng.                              
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/12/2018.                                                
Âm lịch:     6/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Dần/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy,      
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.      
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, An táng, Chữa   
 bệnh, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Di chuyển, Hoàn thiện việc,    
 Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư    
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở   
 cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ,  
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,      
 Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/12/2018.                                               
Âm lịch:     7/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên      
 thành, Thiên thụy, Tuế hợp.                                                    
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Tam nương, Thiên cương,       
 Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                                                   
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/12/2018.                                               
Âm lịch:     8/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Đại hao, Tiểu không vong.                                          
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Đào      
 giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao,    
 Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,      
 Cầu lộc, Chuyển nhà, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/12/2018.                                               
Âm lịch:     9/11(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên đức, Thiên thụy.                 
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào.                     
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Xây dựng,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển, An táng, Chuyển nhà.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/12/2018.                                              
Âm lịch:     10/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quan, Thiên quư, Tục thế.   
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa,     
 Thiên ngục, Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Đào giếng, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh    
 giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Cầu tài, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu    
 lộc, Đắp đê, Động thổ, An táng, Khai trương, Giá thú.                          
Kiêng kỵ:    Lợp nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/12/2018.                                               
Âm lịch:     11/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Mùi/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Thiên ân, Thiên quư, Yếu yên.              
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Trùng phục,  
 Trùng tang, Xích khẩu.                                                         
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác,    
 Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Lợp nhà, Làm bếp, Mở cửa hàng, Khởi công, An táng, Xây nhà.                    
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/12/2018.                                                
Âm lịch:     12/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Sát cống, Tam hợp,   
 Thanh long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ.                                           
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Đại không vong, Kim thần thất sát, Thổ cấm.    
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Giá thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/12/2018. Toàn quốc kháng chiến-1946.                    
Âm lịch:     13/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, U vi tinh.          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng,    
 Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Tam nương, Thần cách, Tiểu hồng sa.             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Khởi công.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/12/2018. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.      
Âm lịch:     14/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Sinh khí, Thiên phúc.                   
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt kỵ, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Làm giường, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di    
 chuyển, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế tự, Cầu tài, Cầu lộc,       
 Động thổ, Giá thú.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/12/2018.                                               
Âm lịch:     15/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Phúc hậu.                                          
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ, Tứ ly.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự, Tố tụng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn      
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, An táng,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà,    
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà    
 cửa, Tang lễ, Chuyển nhà, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tranh chấp, Trồng cây, Tu      
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài,   
 Cầu lộc.                                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/12/2018. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.    
Âm lịch:     16/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Đông chí (Giữa Đông) 05g23. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên tài, Tuế     
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Thổ phủ,  
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Tang lễ, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Yến    
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/12/2018.                                              
Âm lịch:     17/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.                  
Nên làm:     Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Xây dựng, Khởi tạo, Chuyển nhà, Cầu lộc,      
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/12/2018.                                               
Âm lịch:     18/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn.   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Đào ao, Đào giếng, Giá thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, An táng,         
 Chuyển nhà, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện    
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh        
 doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,       
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc, Xuất hành, Tế tự.             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/12/2018. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                    
Âm lịch:     19/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Măo/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Thiên       
 cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                                            
Nên làm:     Săn bắn.                                                           
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/12/2018. Dân số Việt Nam-1977.                          
Âm lịch:     20/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên quư.              
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Tứ thời đại mộ.                           
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Đào giếng, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ,    
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc,   
 Chuyển nhà, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, An táng, Xuất    
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/12/2018. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.           
Âm lịch:     21/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Sát cống, Thiên đức, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Dương công kỵ, Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào,      
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Giá thú, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất     
 hành, Di chuyển, Khai trương.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/12/2018.                                               
Âm lịch:     22/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.              
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Tam nương,  
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                              
Nên làm:     Chữa bệnh, Giá thú, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/12/2018. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên    
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     23/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     ất-Mùi/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Ngũ quỷ,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc, Xây nhà.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/12/2018.                                              
Âm lịch:     24/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Bính-Thân/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt không, Tam hợp, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Kim thần thất sát, Thổ cấm, Tiểu không vong.   
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Hôn thú, Làm giường, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Xây dựng.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 31/12/2018.                                               
Âm lịch:     25/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Nhân chuyên,   
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng, Kim thần thất   
 sát, Lỗ ban sát, Thần cách, Tiểu hồng sa.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Khởi công, Tố tụng, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào     
 giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc,     
 Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư     
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở   
 cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ,  
 Tế tự, Chuyển nhà, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây      
 lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    Danh sach Gio tot/xau thang 12/2018 xem tai trang web: VANSU/TT201812.HTM