Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/4/2019. Nói dối. Pḥng không không quân-1953. Thuỷ sản  
 Việt Nam-1958.                                                                 
Âm lịch:     27/2(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Đinh-Măo(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.                                   
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Thụ tử.      
Nên làm:     Săn bắn, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,      
 Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Làm bếp, An táng, Lợp nhà, Xuất hành,     
 Chuyển nhà, Khởi tạo, Giá thú.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g34/11g56\18g17. Huế 5g31/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/4/2019.                                                  
Âm lịch:     28/2(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Đinh-Măo(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên     
 đức hợp, Thiên phú.                                                            
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú, Thổ ôn, Văng      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc.                                                 
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Đào giếng, Đào ao, Nhập trạch, Tố tụng,       
 Xuất hành.                                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g17. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/4/2019.                                                  
Âm lịch:     29/2(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Đinh-Măo(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên tài.           
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thiên   
 lại, Tiểu hao.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự,     
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,      
 Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/4/2019.                                                 
Âm lịch:     30/2(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Mùi/Đinh-Măo(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Tam hợp, Tục thế.        
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Nguyệt tận, Nhân cách, Trùng phục.     
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/4/2019.                                                 
Âm lịch:     1/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Thanh minh (Trong sáng) 08g52. Ngày Hoàng     
 đạo.                                                                           
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức, Thiên tài.     
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Văng vong, Xích khẩu.               
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Tang lễ, Đắp đê,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào    
 ao, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Cầu phúc, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng.                                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/4/2019.                                                 
Âm lịch:     2/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Quư-Dậu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.      
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng.                                                 
Nên làm:     Khởi công, Cầu tài, Làm phúc, Cầu lộc, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng,   
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/4/2019. Sức khoẻ Thế giới-1948.                        
Âm lịch:     3/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Tết Hàn thực. Hội   
 Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                             
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă, Thiên quư, Tuế đức.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam       
 nương.                                                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Xây dựng, Yến tiệc, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/4/2019.                                                 
Âm lịch:     4/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Hà Nội.                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực    
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/4/2019.                                                  
Âm lịch:     5/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Bính-Tư/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt không, Tam hợp, Thánh   
 tâm, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ.             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tranh chấp, Hôn thú,      
 Làm giường, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Giá thú, Khởi tạo.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/4/2019.                                                 
Âm lịch:     6/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chàu Tây Phương 
 ở Thạch Thất, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, U vi tinh.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu,       
 Huyền vũ, Ngũ hư, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/4/2019.                                                
Âm lịch:     7/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chùa Thầy ở     
 Quốc Oai, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                       
Can-Chi:     Mậu-Dần/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,    
 Thiên thụy, Thiên xá, Tục thế.                                                 
Sao xấu:     Ly sào, Tam nương, Thiên tặc, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tế tự, Giải oan, Sửa nhà cửa,     
 Cầu tài, Trồng cây, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ      
 thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/4/2019. Hàng không và Du hành vũ trụ Quốc tế-1961.     
Âm lịch:     8/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên thụy, Yếu yên.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Tiểu      
 không vong, Trùng phục, Trùng tang.                                            
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, An táng.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/4/2019. Tết Choi Chnam thmây của người Khmer.          
Âm lịch:     9/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Canh-Th́n/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên ân.                     
Sao xấu:     Dương công kỵ, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang,        
 Thiên ôn, Thổ phủ.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g20. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/4/2019.                                               
Âm lịch:     10/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Giỗ tổ Hùng Vương  
 ở Việt Tŕ, Phú Thọ. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                    
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên thụy.     
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Nhân cách.         
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc,     
 Giao tài vật, Động thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện    
 tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,      
 Cầu phúc, Giải oan, Khởi tạo, Xây nhà, Xây dựng, An táng, Xuất hành, Chuyển    
 nhà, Làm bếp, Lợp nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/4/2019. Quốc hội thông qua Hiến pháp-1992.             
Âm lịch:     11/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phú.     
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Lợp nhà, Đào ao, Đào giếng, Nhập trạch.                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/4/2019. Quân y Việt Nam-1946.                           
Âm lịch:     12/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Mùi/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Sát cống, Thiên ân, Thiên phúc.                         
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Sát chủ,   
 Thiên cương, Tiểu hao, Tội chỉ.                                                
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/11g54\18g20. Huế 5g27/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/4/2019.                                                 
Âm lịch:     13/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Thân/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Kính tâm, Tam hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế đức.       
Sao xấu:     Đại hao, Nguyệt yếm, Tam nương, Văng vong, Xích khẩu.              
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Tang lễ,     
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, An     
 táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g20. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/4/2019. Chăm sóc Người tàn tật.                        
Âm lịch:     14/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Dậu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên quư.       
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt kỵ.                                      
Nên làm:     Khởi công, Cầu tài, Làm phúc, Cầu lộc, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng,   
 Chữa bệnh, Di chuyển, Giá thú.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/4/2019.                                                
Âm lịch:     15/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Tuất/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Phúc sinh, Thiên mă.                      
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy khốc.           
Nên làm:     Tố tụng, Làm giường, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Sửa nhà cửa, Giải oan,  
 Cầu lộc, Phá bỏ đồ cũ, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng     
 mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tế tự,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,   
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,   
 Giá thú, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/4/2019.                                                
Âm lịch:     16/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Cốc vũ (Mưa rào) 15g56. Ngày Hoàng đạo.       
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,    
 Thiên đức hợp, Thiên thành, Tuế hợp.                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử, Tiểu không vong.                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/4/2019.                                               
Âm lịch:     17/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Tư/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên hỷ.  
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào.                
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tế tự, Hôn thú, Tranh     
 chấp, Cầu phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo,   
 Xuất hành, Chuyển nhà, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/4/2019. Ngày sinh V.I.Lênin-1870.                      
Âm lịch:     18/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, U vi tinh.                                   
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Ly sào,  
 Ngũ hư, Tam nương, Thần cách, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang, Tứ thời    
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Khởi công, Xây nhà, Chuyển nhà, Xây   
 dựng, Khởi tạo, Tế tự, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,   
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Cầu tài,  
 Cầu lộc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,    
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Chữa bệnh, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Đào ao,  
 Yến tiệc, Thu hoạch.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/4/2019. Sách và Bản quyền Thế giới-1995.                
Âm lịch:     19/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Dần/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,      
 Thiên thụy, Tục thế.                                                           
Sao xấu:     Hỏa tinh, Thiên tặc, Xích khẩu.                                    
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác,   
 Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Khởi tạo, Nhập trạch, An táng, Động thổ, Lợp nhà, Làm bếp, Xuất hành,    
 Cầu lộc, Giá thú, Cầu tài.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/4/2019.                                                 
Âm lịch:     20/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển   
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Chuyển nhà, Giá      
 thú, Làm bếp, Lợp nhà, An táng.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/4/2019. Bầu cử Quốc hội của Việt Nam thống nhất-1976.  
Âm lịch:     21/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thiên đức.         
Sao xấu:     Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thiên ôn, Thổ phủ.    
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g24/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/4/2019. Sở hữu Trí tuệ Thế giới.                       
Âm lịch:     22/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên phúc, Trực tinh.    
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Nhân cách, Tam nương.        
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/4/2019.                                                
Âm lịch:     23/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thổ ôn.                                                            
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Lợp nhà, Đào ao, Đào giếng, Nhập trạch.                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/4/2019.                                               
Âm lịch:     24/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Sát chủ, Thiên cương,      
 Tiểu hao, Tiểu không vong, Tội chỉ, Tứ thời đại mộ.                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Khai         
 trương, Kiện cáo, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Tế tự, An táng, Cầu     
 phúc, Cầu lộc, Giải oan, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú,       
 Chữa bệnh, Khởi công, Khởi tạo, Di chuyển, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng,  
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Đào ao, Đào    
 giếng, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đắp đê, Thu     
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Động thổ, Yến tiệc.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g23. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/4/2019. Xây dựng Việt Nam-1945.                        
Âm lịch:     25/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Thân/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt không, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên tài.           
Sao xấu:     Đại hao, Nguyệt yếm, Văng vong, Xích khẩu.                         
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Làm giường,  
 Khai trương, Tang lễ, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi       
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,     
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/4/2019. Giải phóng Miền Nam Việt Nam-1975.              
Âm lịch:     26/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ,  
 Thiên đức hợp.                                                                 
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng.                                                 
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Cầu tài, Làm phúc, Cầu lộc.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    Danh sach Gio tot/xau thang 4/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201904.HTM