Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/9/2019. Thế giới v́ hoà b́nh-1945. Quan hệ ngoại giao  
 với Ghinê-1972.                                                                
Âm lịch:     3/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Tân-Sửu/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Ly sào, Tam nương, Tiểu không vong, Trùng       
 tang, Tứ thời đại mộ.                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào     
 giếng, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Cầu phúc,  
 Chữa bệnh, Động thổ, Di chuyển, Xây nhà, Chuyển nhà.                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g52. Huế 5g39/11g42\17g45. SG 5g42/11g46\17g49.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/9/2019. Quốc khánh Việt Nam-1945. Chủ tich Hồ Chí Minh  
 từ trần-1969.                                                                  
Âm lịch:     4/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên đức.                        
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoàng sa, Kiếp sát.                                   
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Tố tụng, Giải oan, Tế tự,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/9/2019.                                                  
Âm lịch:     5/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Quư-Măo/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt ân, Trực tinh.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư,  
 Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/9/2019.                                                  
Âm lịch:     6/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên      
 phúc, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá.                                             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Xuất hành, Tang lễ,       
 Tranh chấp, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn   
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Cầu phúc, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi    
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,     
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Mở cửa hàng, Xây nhà.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g44. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/9/2019. Quan hệ ngoại giao với Lào-1962.                
Âm lịch:     7/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     ất-Tỵ/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.               
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Đại không vong, Ngũ quỷ, Tam nương, Thổ cấm,    
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Làm phúc, Di chuyển, Hôn thú, Thu hoạch, Cầu tài, Yến     
 tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Động thổ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,   
 Tranh chấp, Đắp đê, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Dỡ    
 nhà cũ, Khai trương, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển    
 nhà, Khởi công, Xây dựng, Tố tụng, Nhập trạch, Giá thú, An táng, Giao dịch.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/9/2019.                                                 
Âm lịch:     8/8(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên tài, Tuế      
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Kim thần thất     
 sát, Lỗ ban sát, Thiên cương, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/9/2019. Truyền h́nh Việt Nam-1970.                      
Âm lịch:     9/8(Đủ)/2019. Hội Chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Pḥng.                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Sinh khí.                 
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Khởi tạo, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, An táng, Hoàn thiện      
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh        
 doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở      
 cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất       
 hành, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu tài, Động thổ, Săn bắn, Cầu      
 lộc, Trồng cây, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/9/2019. Quốc tế các Nhà báo. Quốc tế Xoá nạn mù chữ.   
Âm lịch:     10/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Bạch lộ (Nắng nhạt) 05g18. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên mă, Thiên xá.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Lôi công, Ly sào, Thiên ôn.                               
Nên làm:     Đắp đê, Tế tự, Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh.                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/9/2019.                                                 
Âm lịch:     11/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Quan nhật, Thiên thành.                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển     
 sát, Phủ đầu sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Tiểu không     
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Động thổ, Làm bếp,    
 Chuyển nhà, Xây dựng, Khởi tạo.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/9/2019. Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-1955.       
Âm lịch:     12/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quư, Tục thế, U vi tinh.    
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang.                           
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, An táng, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/9/2019.                                                 
Âm lịch:     13/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên ân, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Thiên quư, Yếu yên.                                                 
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Xuất hành, Cầu     
 lộc, An táng, Xây dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,  
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/9/2019. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh-1930.             
Âm lịch:     14/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Thiên thụy, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Tiểu hao, Văng       
 vong, Xích khẩu.                                                               
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/9/2019.                                                
Âm lịch:     15/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên ân.            
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Đại không vong, Napoleon.                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đào giếng,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu phúc,         
 Chuyển nhà, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, An táng.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/9/2019.                                                
Âm lịch:     16/8(Đủ)/2019. Hội Nghinh Ông ở Tiền Giang, Bến Tre, TP HCM và     
 B́nh Thuận.                                                                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thanh long, Thiên đức, Thiên phúc, Tuế    
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát.                                                
Nên làm:     Khởi công, Sửa nhà cửa, Giải oan, Tố tụng, Làm giường, Tế tự,      
 Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Giá thú, An táng, Xuất hành.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/9/2019. Việt Nam tham gia Quỹ Tiền tệ Thế giới-1976.  
Âm lịch:     17/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên.                           
Sao xấu:     Âm thác, Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư,    
 Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ, Trùng phục.                         
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/9/2019.                                                
Âm lịch:     18/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương.                          
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Tam nương.                                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành,       
 Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,     
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g45. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/9/2019.                                                 
Âm lịch:     19/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.                             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ngũ quỷ, Thổ cấm, Tiểu không vong.              
Nên làm:     Hôn thú, Cầu lộc, Di chuyển, Kiện cáo, Xây dựng, Giá thú, Làm      
 phúc, Cầu tài, Tranh chấp, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng    
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà   
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh        
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                             
Kiêng kỵ:    Giao tài vật.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/9/2019.                                                 
Âm lịch:     20/8(Đủ)/2019. Hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Dương.                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Ngũ hợp, Phúc sinh, Thiên tài, Tuế hợp.     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Địa tặc,      
 Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Thiên cương, Xích khẩu.       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Lợp nhà, Làm bếp, Chuyển     
 nhà, An táng, Khởi tạo, Động thổ, Khởi công, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,     
 Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập     
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố       
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê,   
 Yến tiệc, Thu hoạch, Xây dựng.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/9/2019.                                                
Âm lịch:     21/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Sinh khí.        
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả.    
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/9/2019. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc-1977.          
Âm lịch:     22/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Thân/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,     
 Thiên mă, Thiên quư.                                                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Lôi công, Tam nương, Thiên ôn.                            
Nên làm:     Đắp đê, Cầu tài, Lấp hố rănh, An táng, Cầu lộc, Khai trương,       
 Xuất hành, Giao dịch, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây     
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đào giếng, Đào     
 ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/9/2019.                                                
Âm lịch:     23/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Dậu/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Ngũ hợp, Quan nhật, Thiên quư, Thiên thành,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Dương thác, Đại không vong, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,   
 Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ,  
 Tiểu hồng sa, Trùng tang.                                                      
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g42. Huế 5g40/11g39\17g37. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/9/2019.                                               
Âm lịch:     24/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Tục thế, U vi tinh.                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang, Tứ ly.                    
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g42. Huế 5g40/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/9/2019. Quan hệ ngoại giao với CHLB Đức-1975.          
Âm lịch:     25/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Thu phân (Giữa Thu) 14g51. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Yếu yên.                                                            
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Xuất hành, Tế tự, Giao    
 dịch.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/9/2019.                                                 
Âm lịch:     26/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên phúc, Thiên quan, Tuế      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng     
 mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,    
 Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,     
 Di chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chuyển nhà, Kư hợp     
 đồng, An táng, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Kinh doanh, Xây nhà, Xây dựng, Lợp nhà, Làm bếp.             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/9/2019.                                                 
Âm lịch:     27/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân.       
Sao xấu:     Câu trận, Dương công kỵ, Đại hao, Tam nương, Tiểu không vong,      
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đắp đê,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào    
 ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Cầu phúc,       
 Chuyển nhà, Động thổ, Chữa bệnh, Tranh chấp, Giá thú.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/9/2019.                                                
Âm lịch:     28/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Thiên đức.              
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát.                                                
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng, Yến tiệc, Chuyển    
 nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu        
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cầu lộc, Chữa bệnh, Xuất hành, An   
 táng, Khai trương, Di chuyển.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/9/2019. Du lịch Thế giới-1975. Khởi nghĩa Bắc 
Âm lịch:     29/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Minh đường, Thiên ân, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt tận, Nguyệt yếm, Ngũ     
 hư, Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                                 
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g50/11g45\17g39. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/9/2019.                                                
Âm lịch:     30/8(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Thiên ân.                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá.                                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Chữa bệnh, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm      
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Mở cửa hàng.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g39. Huế 5g41/11g37\17g35. SG 5g42/11g41\17g41.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/9/2019.                                               
Âm lịch:     1/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tuế hợp,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng phục, Trùng   
 tang, Xích khẩu.                                                               
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Giao dịch, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ      
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/9/2019.                                                
Âm lịch:     2/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên      
 quư, Yếu yên.                                                                  
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Sát chủ,      
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Thu hoạch, Hôn thú, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Khai         
 trương, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Giá thú, An táng, Khởi tạo, Khởi công.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    Danh sach Gio tot/xau thang 9/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201909.HTM