Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Ba, 1/10/2019. Quốc tế Người cao tuổi.                         
Âm lịch:     3/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, Thiên quư, U vi tinh.  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Kim      
 thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Giá thú, Khai trương, Khởi tạo, Nhập trạch,     
 Tố tụng, Xây dựng, Xây nhà.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 2/10/2019. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt Nam-2008. 
Âm lịch:     4/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt không, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân, Thiên tài.    
Sao xấu:     Hỏa tinh, Thiên tặc.                                               
Nên làm:     Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Lấp hố rănh, Trồng cây,     
 Xuất hành, Làm giường, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Di chuyển, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển    
 nhà, Làm phúc, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, An      
 táng, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao   
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Nhập trạch, Khởi   
 tạo.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 3/10/2019.                                                
Âm lịch:     5/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Quư-Dậu/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát,        
 Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 4/10/2019. Pḥng cháy chữa cháy.                          
Âm lịch:     6/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Sát cống, Thiên mă, Tuế đức.                         
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Ly sàng, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ,     
 Tội chỉ.                                                                       
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 5/10/2019. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt   
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     7/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành, Trực tinh.   
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Tam nương, Xích khẩu.                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự.                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 6/10/2019.                                               
Âm lịch:     8/9(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tư/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt đức, Phổ hộ, Thiên đức,       
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Làm phúc, Cầu lộc, Yến   
 tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di         
 chuyển, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,  
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xuất hành, Tế tự, Nhập trạch, Đào giếng,     
 Đào ao, Giá thú, Lợp nhà.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 7/10/2019.                                                
Âm lịch:     9/9(Thiếu)/2019. Tết Trùng cửu.                                    
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng   
 sa.                                                                            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 8/10/2019. Sư phạm Việt Nam-1941.                          
Âm lịch:     10/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Dần/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Hàn lộ (Mát mẻ) 21g06. Ngày Hoàng đạo.        
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên quan, Thiên thụy.                      
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Ly sào, Nguyệt yếm, Thụ tử, Tiểu     
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 9/10/2019. Bưu chính Quốc tế.                              
Âm lịch:     11/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên thụy.                          
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Trùng phục, Trùng tang.                        
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Cầu lộc, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chuyển      
 nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật,      
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Xây nhà, Di         
 chuyển, Khai trương.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 10/10/2019. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát  
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     12/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên ân,   
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Chuyển nhà, Cầu phúc,     
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Xuất hành, Xây nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 11/10/2019. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                 
Âm lịch:     13/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Thiên   
 ân, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên thụy, Tuế hợp, Tục thế.                    
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Ly sào, Nhân cách, Tam nương, Thiên ôn, Thổ     
 cấm, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Giao dịch, Di chuyển, Khai trương, Yến tiệc, Giải oan, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Giao tài vật, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Tố tụng, Động thổ,   
 Chuyển nhà, Xây dựng, Khởi tạo, An táng, Lợp nhà, Làm bếp, Cầu lộc, Cầu tài,   
 Xuất hành, Giá thú.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 12/10/2019. Quốc tế giảm thiên tai.                       
Âm lịch:     14/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Nguyệt không, Tam hợp, Thiên ân, Thiên   
 hỷ, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Không pḥng, Kim thần thất sát, Lỗ ban    
 sát, Nguyệt kỵ, Sát chủ.                                                       
Nên làm:     Hôn thú, Sửa nhà cửa, Tranh chấp, Kiện cáo, Khai trương, Làm       
 giường, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu phúc, Khởi công,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, An táng, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Khởi tạo, Xuất     
 hành.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 13/10/2019. Doanh nhân Việt Nam-2004.                    
Âm lịch:     15/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sát cống, Thiên ân, U vi tinh.                        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Kim      
 thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tứ thời cô quả.                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 14/10/2019. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông    
 dân Việt Nam-1930.                                                             
Âm lịch:     16/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Trực tinh, Tuế đức.        
Sao xấu:     Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 15/10/2019. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.     
Âm lịch:     17/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên lại.        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài,      
 Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 16/10/2019. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.       
Âm lịch:     18/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên mă.                     
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Qủy khốc, Tam nương, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu     
 không vong, Tội chỉ.                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Động thổ, Giá thú, Tế tự, Xuất   
 hành.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 17/10/2019. Thế giới v́ Người nghèo.                      
Âm lịch:     19/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên        
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Xích khẩu.                                     
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 18/10/2019.                                               
Âm lịch:     20/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Phổ hộ, Thiên phú.                   
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục, Thổ ôn.                                                                  
Nên làm:     Cầu tài, An táng, Khai trương, Cầu phúc.                           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Chuyển nhà.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 19/10/2019.                                               
Âm lịch:     21/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao,     
 Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 20/10/2019. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.          
Âm lịch:     22/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên quan, Thiên quư, Thiên thụy.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Đại không vong, Hỏa tinh, Lôi công, Nguyệt     
 yếm, Tam nương, Thụ tử.                                                        
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Săn bắn, Động thổ, Đắp đê, Xây    
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chuyển nhà, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc.               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 21/10/2019. Quốc tế chống Chiến tranh.                    
Âm lịch:     23/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt kỵ.                             
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Khởi công.                              
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 22/10/2019.                                                
Âm lịch:     24/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Thanh      
 long.                                                                          
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Làm       
 giường, Sửa nhà cửa, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Giá thú, Yến tiệc,    
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào     
 ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 23/10/2019.                                                
Âm lịch:     25/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, Tuế hợp,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Dương công kỵ, Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm,      
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 24/10/2019. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                 
Âm lịch:     26/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Sương giáng (Sương sa) 00g20. Ngày Hắc đạo.  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Tuế đức, Yếu yên.     
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Sát chủ,      
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu tài, Khởi công,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ,     
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi tạo, An táng, Xuất       
 hành.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 25/10/2019.                                               
Âm lịch:     27/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Kim      
 thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch,    
 Xây dựng, Xây nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao     
 tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc,      
 Cầu tài, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 26/10/2019. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.               
Âm lịch:     28/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,   
 Thiên tài.                                                                     
Sao xấu:     Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 27/10/2019.                                              
Âm lịch:     29/9(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Giáp-Tuất(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt tận, Phủ đầu sát,       
 Thiên địa chính chuyển, Thiên lại.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 28/10/2019.                                               
Âm lịch:     1/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nhân chuyên, Thiên tài.           
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tiểu không vong, Tứ thời    
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Cầu tài, Yến tiệc, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Chuyển nhà, Động thổ.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 29/10/2019.                                                
Âm lịch:     2/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu, Tục thế.             
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa      
 bệnh, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Xây nhà, Động thổ, Tố       
 tụng, Xuất hành.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 30/10/2019. Thành lập VietComBank-1962.                    
Âm lịch:     3/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tư/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên đức hợp, Thiên mă, U vi tinh, Yếu yên.         
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Tam nương, Thiên     
 địa chính chuyển.                                                              
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Cầu   
 lộc, Giá thú, Làm giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà,     
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 31/10/2019.                                               
Âm lịch:     4/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Sửu/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên phú, Thiên thành.                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang,       
 Thiên tặc, Thổ ôn.                                                             
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Yến tiệc, Giải oan,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Giao tài vật, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, An táng, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Động      
 thổ, Tế tự, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Chuyển nhà, Xuất hành,    
 Làm bếp, Lợp nhà.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    Danh sach Gio tot/xau thang 10/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201910.HTM