Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/11/2019.                                                
Âm lịch:     5/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Sát cống, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Tiểu hao,    
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g11/11g43\17g14. Huế 5g57/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/11/2019.                                                
Âm lịch:     6/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục, Xích khẩu.    
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g12/11g43\17g14. Huế 5g58/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/11/2019.                                               
Âm lịch:     7/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức,   
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Tam nương, Tội chỉ.                                       
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Tố tụng, Giải oan, Tế tự,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/11/2019. Thành lập UNESCO-1946.                         
Âm lịch:     8/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Nguyệt ân, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xây nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/11/2019.                                                 
Âm lịch:     9/10(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thanh long.                        
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Thiên lại, Tiểu không       
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa      
 bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, An táng,      
 Cầu lộc, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Lấp hố rănh, Lợp      
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,  
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Cầu phúc, Yến tiệc.                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/11/2019. Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam-1981.    
Âm lịch:     10/10(Thiếu)/2019. Tết Trùng thập.                                 
Can-Chi:     Đinh-Mùi/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên     
 hỷ, Thiên phúc.                                                                
Sao xấu:     Cô thần, Kim thần thất sát, Văng vong.                             
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Thu hoạch, Giao dịch, Cầu tài,    
 Cầu lộc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,   
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/11/2019. Cách mạng Tháng Mười Nga-1917.                 
Âm lịch:     11/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Thân/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương.                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Ly sào,        
 Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Tứ tuyệt.                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Chuyển nhà, Động thổ, Lợp nhà, Xây    
 dựng, Làm bếp, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,       
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố    
 rănh, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,  
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc.              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g54/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/11/2019. Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà-1946. 
Âm lịch:     12/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Lập Đông (Đầu Đông) 00g25. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Sinh khí, Thánh tâm.                   
Sao xấu:     Chu tước, Lỗ ban sát, Ly sào, Phi ma sát, Sát chủ, Xích khẩu.      
Nên làm:     Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc,    
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Đắp   
 đê, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa    
 hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,  
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Tố tụng, Khởi tạo, An táng, Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu lộc, Cầu     
 tài.                                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g14/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/11/2019.                                                
Âm lịch:     13/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Canh-Tuất/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên     
 đức hợp, Thiên tài.                                                            
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tam       
 nương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Làm giường, Cầu lộc, Khai trương, Sửa nhà     
 cửa, Cầu tài, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Động thổ, Tang lễ, Sửa mồ   
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà    
 cũ, Làm phúc, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan,       
 Chuyển nhà, Giá thú, Tế tự, Mở cửa hàng, An táng.                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 5g59/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/11/2019. Ngày Thanh niên Thế giới.                    
Âm lịch:     14/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Tân-Hợi/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Phúc hậu, Thiên ân, Tục thế.                   
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ    
 quỷ, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                             
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                            
Kiêng kỵ:    Xây dựng.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/11/2019.                                               
Âm lịch:     15/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Tư/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Thiên mă, Thiên quư, Thiên thụy, U vi tinh, Yếu yên.               
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển     
 sát, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Đào ao, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải   
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Giá thú, Khởi tạo,    
 Khởi công, An táng, Động thổ.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/11/2019. Công nhân Mỏ Việt Nam-1936.                    
Âm lịch:     16/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Quư-Sửu/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quư, Thiên thành,  
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.          
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Khai trương, Giao dịch, Cầu    
 lộc, An táng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/11/2019.                                                
Âm lịch:     17/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Dần/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Ngũ phú, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao, Tiểu không vong.              
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/11/2019. Việt Nam gia nhập APEC-1998. Nông nghiệp Việt 
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     18/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     ất-Măo/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên đức.     
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục,    
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Động thổ, Khởi tạo, Tranh chấp, Tố tụng, An táng, Chữa bệnh, Lợp nhà.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g16/11g45\17g14. Huế 6g01/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/11/2019.                                               
Âm lịch:     19/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Bính-Th́n/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nhân chuyên, Thiên quan, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Tội chỉ.                                                  
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/11/2019.                                               
Âm lịch:     20/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.                       
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Tang lễ.            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/11/2019. Sinh viên Quốc tế-1939.                      
Âm lịch:     21/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Thanh long.               
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sào,     
 Thiên lại.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Giá thú, Chữa      
 bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc,      
 Cầu phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,  
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ   
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, An táng, Yến    
 tiệc, Làm phúc, Xây dựng.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 18/11/2019. Thành lập MTDT thống nhất Việt Nam-1930.      
Âm lịch:     22/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc sinh, Tam    
 hợp, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Tam nương, Văng vong.        
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Xuất hành, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Di chuyển.                                                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 19/11/2019.                                                
Âm lịch:     23/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Canh-Thân/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên đức hợp.              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Dương công kỵ, Địa phá, Không pḥng, Kiếp      
 sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Khởi công, Làm     
 bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu       
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kiện cáo,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di       
 chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Tang lễ,  
 Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng   
 mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Làm giường, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Săn bắn.    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 20/11/2019. Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo-1982.         
Âm lịch:     24/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Tân-Dậu/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngũ hợp, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm.                
Sao xấu:     Chu tước, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ, Xích khẩu.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa,       
 Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,     
 Di chuyển, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 21/11/2019.                                               
Âm lịch:     25/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.  
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tiểu không vong, Trùng phục,        
 Trùng tang, Tứ thời cô quả.                                                    
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, An táng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/11/2019.                                               
Âm lịch:     26/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Quư-Hợi/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Tiểu tuyết (Hanh heo) 22g00. Ngày Hoàng đạo. 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Phúc hậu, Thiên quư, Tục thế.         
Sao xấu:     Cửu không, Dương thác, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ   
 quỷ, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Xây nhà, An táng.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/11/2019. Nam Kỳ khởi nghĩa-1940. Di sản Văn hoá Việt   
 Nam-2005.                                                                      
Âm lịch:     27/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Tư/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên mă, Thiên xá, Tuế đức, U vi tinh,      
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Tam nương.           
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Giá thú, Tế tự, Giải oan,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao   
 tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,   
 Khởi tạo, Động thổ.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g57/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/11/2019.                                              
Âm lịch:     28/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     ất-Sửu/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Nguyệt ân, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phú,    
 Thiên thành.                                                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.         
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Yến     
 tiệc, Giao tài vật, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Chuyển nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di   
 chuyển, Giải oan, Xuất hành, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Động thổ, Khởi     
 tạo, Giá thú, Lợp nhà, Làm bếp.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 25/11/2019.                                               
Âm lịch:     29/10(Thiếu)/2019.                                                 
Can-Chi:     Bính-Dần/ất-Hợi(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên ân.                             
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao.               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 26/11/2019.                                                
Âm lịch:     1/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên   
 thành, Trực tinh, Tuế hợp.                                                     
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Thiên cương, Thiên lại, Thụ   
 tử, Tiểu hao.                                                                  
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g20/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 27/11/2019.                                                
Âm lịch:     2/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào.                                                   
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Khởi công, Yến tiệc, Cầu lộc, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, An táng, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khai trương, Di chuyển, Giá    
 thú, Chuyển nhà, Xuất hành.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 28/11/2019. Ngày sinh F.Ang-ghen-1920. Lâm nghiệp Việt    
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     3/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.               
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào, Tam nương.          
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển,   
 Xây lăng mộ, Cầu lộc, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây dựng, Xây nhà.                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/11/2019.                                               
Âm lịch:     4/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Giải thần, Nhân chuyên, Thiên quan, Tục thế.                       
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Ngũ hư,   
 Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/11/2019.                                               
Âm lịch:     5/11(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Mùi/Bính-Tư(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.               
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ,     
 Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Xuất hành, Giá thú, Xây nhà, Lợp nhà, Mở cửa     
 hàng, An táng, Làm bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,  
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo,   
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố   
 rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác, Di chuyển, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu      
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Yến tiệc, Tranh       
 chấp, Kiện cáo, Khai trương.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    Danh sach Gio tot/xau thang 11/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201911.HTM