Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/1/2020. Tết Dương lịch.                                  
Âm lịch:     7/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư.       
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên ôn, Thổ ôn, Tiểu không vong.  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Động thổ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Đắp đê, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,     
 Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Di         
 chuyển, Đào ao, Xây dựng, Tế tự, Nhập trạch, Đào giếng, Giá thú, Giao dịch,    
 Xuất hành, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g39. Huế 6g22/12g01\17g40. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 2/1/2020.                                                 
Âm lịch:     8/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên mă, Tuế đức.                                   
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tiểu     
 hao.                                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chữa bệnh, Giá thú, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Tố tụng,     
 Tranh chấp, Xây nhà, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chuyển nhà,     
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện     
 cáo, Kiện tụng, Cầu phúc, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,  
 Di chuyển, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự, Thu   
 hoạch, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Đào        
 giếng, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Cầu tài, Giao dịch, Kư hợp đồng,      
 Xuất hành, Yến tiệc.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/1/2020.                                                 
Âm lịch:     9/12(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Tam hợp,    
 Thiên đức hợp, Thiên thành.                                                    
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Ly sàng, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu tài, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Xuất hành, Tố tụng, Di   
 chuyển, Khai trương.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/1/2020.                                                 
Âm lịch:     10/12(Đủ)/2019. Hội Côn Sơn ở Hải Dương.                           
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh.                                    
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Xích khẩu.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Đào ao,    
 Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Cầu phúc, Hoàn thiện     
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện      
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, An táng, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà    
 cửa, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc, Chữa bệnh, Tang lễ, Tế tự, Phá bỏ đồ cũ,     
 Tố tụng, Dỡ nhà cũ, Giải oan.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/1/2020.                                                
Âm lịch:     11/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                     
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Lục bất thành,        
 Nguyệt phá, Thần cách.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng, An táng,    
 Tế tự, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi     
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Lấp    
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Cầu tài, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,      
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Di chuyển,    
 Yến tiệc, Giá thú, Làm phúc.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g41. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 6/1/2020.                                                 
Âm lịch:     12/12(Đủ)/2019. Hội Đống Đa ở Tây Sơn, B́nh Định.                  
Can-Chi:     Mậu-Thân/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Tiểu hàn (Chớm rét) 04g31. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên      
 quan.                                                                          
Sao xấu:     Hỏa tinh, Lôi công, Ly sào, Thổ cấm.                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây    
 lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,  
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, An táng, Xây nhà, Xây dựng, Xuất hành, Chuyển nhà,   
 Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 7/1/2020.                                                  
Âm lịch:     13/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Ly sào, Tam nương, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thụ tử, Trùng phục, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Chuyển nhà, Lợp nhà, Khởi tạo, Khởi công, Xây    
 nhà, Xuất hành, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu       
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Chữa bệnh, Di chuyển, Kiện tụng, Kinh doanh,  
 Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Dỡ nhà cũ, Cảnh       
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ,  
 Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Đào ao,   
 Đào giếng, Yến tiệc.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 8/1/2020.                                                  
Âm lịch:     14/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tuất/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm, Thiên    
 ân, Thiên đức.                                                                 
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ hư,    
 Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                
Nên làm:     Xây dựng, Thu hoạch, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn     
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xuất     
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 9/1/2020. Học sinh-Sinh viên Việt Nam-1950.               
Âm lịch:     15/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Tân-Hợi/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài,       
 Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân, Trực tinh.                                       
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc, Tiểu không vong.                 
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Giao dịch, Trồng cây,    
 Di chuyển, Sửa nhà cửa, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/1/2020.                                                
Âm lịch:     16/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Thiên quư, Thiên thụy, Tục thế.                
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển    
 sát, Thiên lại, Xích khẩu.                                                     
Nên làm:     An táng, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                      
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Động thổ.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/1/2020.                                                
Âm lịch:     17/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên quư, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Dương thác, Không pḥng, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng    
 sa, Văng vong.                                                                 
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu phúc,      
 Xuất hành, Xây dựng, Nhập trạch, Cầu lộc, Khởi tạo, Khai trương, Cầu tài.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/1/2020.                                               
Âm lịch:     18/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế đức, Tuế hợp, U vi       
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Tam nương.                            
Nên làm:     Xây dựng, Làm giường, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu lộc,  
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 13/1/2020. Khởi nghĩa Đô Lương-1941.                      
Âm lịch:     19/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     ất-Măo/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Thiên đức   
 hợp, Thiên phú.                                                                
Sao xấu:     Dương công kỵ, Đại không vong, Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ   
 ôn.                                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, An táng, Tế tự.           
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 14/1/2020.                                                 
Âm lịch:     20/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Bính-Th́n/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Thiên mă.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tiểu     
 hao.                                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Xây nhà, Di chuyển,     
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu tài, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chuyển nhà, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Yến tiệc,       
 Giao dịch, Xuất hành, Cầu lộc.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 15/1/2020.                                                 
Âm lịch:     21/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Tam hợp, Thiên thành.                    
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Ly sàng, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, An táng, Tang    
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu tài, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Chữa bệnh, Kiện      
 cáo, Khai trương, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 16/1/2020.                                                
Âm lịch:     22/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Ngũ hợp.                           
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Tam nương, Xích   
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà, An táng, Khai    
 trương, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi tạo, Kiện   
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc, Khởi công, Xây dựng, Tố      
 tụng, Giải oan, Tang lễ, Tế tự.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/1/2020.                                                
Âm lịch:     23/12(Đủ)/2019. Tết Ông Công - Ông Táo chầu Trời.                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Sát cống.                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Nguyệt      
 phá, Thần cách, Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng tang.                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Di chuyển, Đào    
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,     
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Lấp hố rănh, Lợp      
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,      
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/1/2020. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc-1950.        
Âm lịch:     24/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Canh-Thân/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phúc      
 sinh, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh.                                        
Sao xấu:     Lôi công, Thổ cấm.                                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/1/2020.                                               
Âm lịch:     25/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Tân-Dậu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                 
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử.      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Săn bắn, Xuất hành, Hôn thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu   
 phúc, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi     
 tạo, An táng, Lợp nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 20/1/2020.                                                
Âm lịch:     26/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Đại hàn (Giá rét) 21g55. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm, Thiên quư.                     
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên   
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 21/1/2020.                                                 
Âm lịch:     27/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Quư-Hợi/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc    
 hậu, Sinh khí, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Âm thác, Đại không vong, Nguyệt yếm, Nhân cách, Tam nương, Thiên   
 tặc.                                                                           
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Sửa nhà cửa, Trồng cây,  
 Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, Khởi tạo, An táng, Giao       
 dịch, Xuất hành, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 22/1/2020.                                                 
Âm lịch:     28/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Tư/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên xá, Tuế đức,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên lại, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Động thổ, Giá thú.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 23/1/2020.                                                
Âm lịch:     29/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     ất-Sửu/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Sát cống, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.        
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Nguyệt tận, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng    
 sa, Văng vong.                                                                 
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/1/2020.                                                
Âm lịch:     30/12(Đủ)/2019.                                                    
Can-Chi:     Bính-Dần/Đinh-Sửu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/1/2020.                                                
Âm lịch:     1/1(Thiếu)/2020. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Đinh-Măo/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát.                                  
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự.                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/1/2020.                                               
Âm lịch:     2/1(Thiếu)/2020. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên tài, Trực tinh.                
Sao xấu:     Cửu không, Không pḥng, Kim thần thất sát, Ly sào, Phủ đầu sát,    
 Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g47. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 27/1/2020.                                                
Âm lịch:     3/1(Thiếu)/2020. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên phúc.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt    
 h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Sát chủ, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Tiểu     
 hao, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà, An táng, Khởi    
 tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Chữa bệnh,      
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Di chuyển,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Đào giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ   
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đắp đê, Thu hoạch, Động thổ, Giao dịch, Trồng cây,   
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Giao tài vật, Khai trương,   
 Kư hợp đồng, Yến tiệc.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 28/1/2020.                                                 
Âm lịch:     4/1(Thiếu)/2020. Hội Liễu Đôi ở Nam Định.                          
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên mă, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tội chỉ, Trùng phục.          
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Dỡ     
 nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chuyển      
 nhà, Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế     
 tự, Giá thú, Kiện cáo, An táng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 29/1/2020.                                                 
Âm lịch:     5/1(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên thành.    
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Thiên ôn.                                               
Nên làm:     Tang lễ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành,  
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu   
 lộc, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 30/1/2020. Quan hệ ngoại giao với Nga-1950.               
Âm lịch:     6/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ,  
 Thiên ân, Thiên đức hợp.                                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt phá.                                        
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Làm phúc, Làm giường, Giá thú, Xây dựng, Yến tiệc,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,     
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu lộc, An táng, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây nhà, Xuất      
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/1/2020.                                                
Âm lịch:     7/1(Thiếu)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Quư-Dậu/Mậu-Dần(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh.                                      
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Nhân cách, Tam nương, Thiên lại.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Khởi tạo.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    Danh sach Gio tot/xau thang 1/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202001.HTM