Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/3/2020.                                                
Âm lịch:     8/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Minh đường, Phúc sinh, Quan nhật, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên địa chính chuyển, Thiên   
 hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Xích khẩu.                                           
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g00/12g04\18g08. Huế 5g53/11g57\18g01. SG 5g57/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/3/2020.                                                 
Âm lịch:     9/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên quư, U vi tinh.                                  
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử,      
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Khởi tạo, An táng, Làm bếp,    
 Lợp nhà, Giá thú, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Chuyển nhà, Giải oan, Chữa bệnh,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Di chuyển, Kiện    
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa     
 mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc.            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/3/2020. Bộ đội biên pḥng Việt Nam-1959.                 
Âm lịch:     10/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Tỵ/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên      
 phú, Thiên quư.                                                                
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Kim thần thất sát, Quả tú, Thổ    
 ôn, Trùng tang, Văng vong.                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Nhập trạch, Xây nhà.        
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/3/2020.                                                  
Âm lịch:     11/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nhân chuyên, Thiên tài.                         
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao.        
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g52/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/3/2020. Quốc tế Cộng sản-1914.                          
Âm lịch:     12/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Kinh trập (Sâu nở) 09g58. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Nguyệt ân, Tam hợp,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Đại hao, Nhân cách.                                                
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, An     
 táng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp,    
 Tố tụng, Chữa bệnh, Khởi tạo.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/3/2020. Kư Hiệp định sơ bộ-1946.                        
Âm lịch:     13/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Thân/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Thiên đức, Thiên mă, Thiên phúc, Yếu yên.  
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Kiếp sát, Ly sào, Tam nương.              
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào   
 ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang   
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh,    
 Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, An táng, Xây dựng, Giá thú, Chuyển nhà.            
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/3/2020.                                                 
Âm lịch:     14/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên thành.                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Hỏa tinh, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kỵ,       
 Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Xích      
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Khởi tạo,  
 Nhập trạch, Xây nhà, Chuyển nhà, Động thổ, Tố tụng, An táng, Khai trương,      
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Đào ao, Khởi công, Đào giếng, Kiện cáo,    
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đắp đê, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố       
 rănh, Cầu phúc, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Giao dịch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa     
 nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Giao tài vật, Tranh chấp, Trồng cây, Tu    
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Giải oan, Di chuyển, Yến tiệc, Dỡ nhà    
 cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/3/2020. Quốc tế Phụ nữ-1910.                           
Âm lịch:     15/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Tuất/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không, Thiên ân, Tuế đức.    
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Thiên ôn.                         
Nên làm:     Làm giường, Xây dựng, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Chữa       
 bệnh, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Giá thú, Tế   
 tự, Mở cửa hàng, An táng, Xây nhà.                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/3/2020.                                                 
Âm lịch:     16/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Hợi/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Mẫu thương, Sát cống, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ.                 
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm, Trùng phục.                  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Giá thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g56/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/3/2020.                                                 
Âm lịch:     17/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên quan, Thiên thụy, Trực tinh, Tuế    
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát, Nguyệt h́nh,     
 Sát chủ, Thiên cương, Tiểu không vong, Tội chỉ.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g56/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/3/2020. Khởi nghĩ Ba Tơ-1945.                           
Âm lịch:     18/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Sinh khí, Thiên ân.               
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Tam nương, Tứ thời cô quả.          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Tang lễ, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà,     
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chuyển nhà, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Cầu tài, Khai trương,   
 Giá thú, Động thổ.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/3/2020.                                                
Âm lịch:     19/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long,      
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ.                                                 
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Làm phúc, Khai trương,      
 Giá thú, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện   
 cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao   
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa    
 bệnh, Xuất hành, An táng.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/3/2020.                                                
Âm lịch:     20/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Măo/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nhân chuyên, Phúc sinh, Quan nhật, Thiên quư.          
Sao xấu:     Dương thác, Napoleon, Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên     
 địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Trùng tang, Xích khẩu.         
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/3/2020.                                                
Âm lịch:     21/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Bính-Th́n/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     U vi tinh.                                                         
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam    
 tang, Thụ tử.                                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Khởi tạo, An táng, Làm bếp,    
 Lợp nhà, Giá thú, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập     
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố     
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Săn bắn.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/3/2020. Nhiếp ảnh Việt Nam-1953.                      
Âm lịch:     22/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên đức      
 hợp, Thiên phú.                                                                
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Kim thần thất sát, Quả tú, Tam    
 nương, Thổ ôn, Văng vong.                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Đào giếng, Đào ao, Nhập trạch, Chữa bệnh, Đắp đê, Động    
 thổ, Giao tài vật, Giải oan, Dỡ nhà cũ, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú,    
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chuyển     
 nhà, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố     
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Yến tiệc, Cầu lộc, Di chuyển, Xuất hành, An táng.                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/3/2020.                                                
Âm lịch:     23/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Ngũ hợp, Thiên phúc, Thiên tài.                 
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt kỵ,  
 Thiên lại, Tiểu hao.                                                           
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc.                                              
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/3/2020. Quốc tế về Biển-1949.                           
Âm lịch:     24/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Ngũ      
 hợp, Tam hợp, Tục thế.                                                         
Sao xấu:     Đại hao, Nhân cách.                                                
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, An     
 táng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp,    
 Khởi tạo, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/3/2020. Công xă Paris-1871. Quan hệ ngoại giao với      
 Lítva-1992.                                                                    
Âm lịch:     25/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Thân/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Nguyệt không, Sát cống, Thiên đức, Thiên   
 mă, Tuế đức, Yếu yên.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Giao dịch, Xây dựng, Cầu tài,     
 Giá thú, Làm giường, Khởi công, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Yến tiệc, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ,      
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/3/2020. Đặc công Việt Nam-1967. Toàn quốc chống        
 Mỹ-1950.                                                                       
Âm lịch:     26/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Dậu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên thành, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Âm thác, Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi    
 ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Tứ ly, Xích khẩu.                 
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/3/2020.                                                
Âm lịch:     27/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Xuân phân (Giữa Xuân) 10g50. Ngày Hắc đạo.   
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh.                                     
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam nương, Thiên ôn.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/3/2020. Quốc tế chống phân biệt chủng tộc.             
Âm lịch:     28/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Hợi/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                            
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,       
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây nhà, Xây dựng.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g51/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/3/2020. Nước sạch Thế giới.                           
Âm lịch:     29/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Tư/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quan, Thiên   
 quư, Tuế hợp.                                                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh,    
 Lỗ ban sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt tận, Sát chủ, Thiên cương, Tội chỉ.            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Giải oan,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố   
 tụng, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Đào giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Di chuyển, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Khởi công, Xây dựng,   
 Tế tự, Kiện cáo, Động thổ, Khởi tạo, An táng.                                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g51/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/3/2020. Khí tượng Thế giới.                            
Âm lịch:     30/2(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Sửu/Kỷ-Măo(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Sinh khí, Thiên ân, Thiên quư.    
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Trùng tang, Tứ thời cô quả.         
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Tang lễ, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ,      
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Xây nhà, Động thổ, Khởi công, Khai         
 trương, Cầu tài, Giá thú.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/3/2020. Thế giới pḥng chống bệnh lao.                  
Âm lịch:     1/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Bính-Dần/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân,     
 Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.                                                
Sao xấu:     Thiên tặc, Xích khẩu.                                              
Nên làm:     Đắp đê, Sửa nhà cửa, Lấp hố rănh, Động thổ, Xuất hành, Cầu tài,    
 Làm giường, Cầu lộc, Giá thú, Khai trương, Trồng cây, Yến tiệc, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,   
 Giao tài vật, Giao dịch, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,   
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/3/2020. Công binh Việt Nam-1946. Giao thông vận tải     
 Việt Nam-1966.                                                                 
Âm lịch:     2/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Đinh-Măo/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.                  
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại.           
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tố tụng, An    
 táng, Lợp nhà, Làm bếp, Động thổ.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/3/2020. Thành lập Đoàn TNCSHCM-1931.                   
Âm lịch:     3/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Tết Hàn thực. Hội   
 Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                             
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Thanh long, Thiên ân.                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát,      
 Tam nương, Tam tang, Thiên ôn, Thổ phủ.                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Khởi tạo, Chuyển nhà, Động thổ, An táng, Di    
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu lộc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/3/2020. Quốc tế Sân khấu. Thể thao Việt Nam-1946.      
Âm lịch:     4/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Nhân chuyên.              
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công,   
 Ly sào, Nhân cách, Trùng phục, Trùng tang.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng,      
 Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,  
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,   
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu        
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Yến tiệc.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g43/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/3/2020. Dân quân vệ Việt Nam-1945. Đoàn kết các dân    
 tộc Tây Nguyên-1945.                                                           
Âm lịch:     5/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Thiên phú, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di         
 chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,   
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Tế tự, Nhập trạch, Đào    
 ao, Đào giếng, Giá thú, Lợp nhà.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/3/2020.                                               
Âm lịch:     6/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chàu Tây Phương 
 ở Thạch Thất, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao, Tội chỉ.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chữa bệnh, Giá thú, Khai trương, Kiện cáo, Kinh doanh, Mở cửa      
 hàng, Nhập trạch, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp.                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/3/2020.                                                
Âm lịch:     7/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chùa Thầy ở     
 Quốc Oai, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                       
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức, Thiên tài.     
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Tam nương, Văng vong, Xích khẩu.    
Nên làm:     Tang lễ, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Lợp nhà, Làm bếp.                   
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 31/3/2020.                                                 
Âm lịch:     8/3(Đủ)/2020. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Quư-Dậu/Canh-Th́n(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.      
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Phá bỏ đồ cũ, Làm phúc, Chữa bệnh, Cầu lộc,     
 Dỡ nhà cũ, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.    Danh sach Gio tot/xau thang 3/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202003.HTM