Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/7/2020. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc Thế  
 giới.                                                                          
Âm lịch:     11/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu.                                             
Sao xấu:     Huyền vũ, Kim thần thất sát, Xích khẩu.                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Chữa bệnh, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo,   
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Khai   
 trương.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 2/7/2020. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên 
Âm lịch:     12/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên quan,      
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Dương thác, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển      
 sát, Nguyệt yếm, Thiên địa chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Thổ   
 phủ.                                                                           
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu lộc,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Động thổ, An táng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/7/2020.                                                 
Âm lịch:     13/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Thiên quư.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Trùng tang.            
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/7/2020. Hợp tác Quốc tế.                                
Âm lịch:     14/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên phú.                
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt kỵ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tiểu không   
 vong, Tội chỉ.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch, Chuyển nhà, Đào ao,   
 Kiện cáo, Đào giếng, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Giải oan, Di chuyển, Hoàn thiện     
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Đắp đê, Kiện tụng, Kinh doanh,   
 Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Động thổ, Yến tiệc, An táng, Cầu lộc.              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/7/2020.                                                
Âm lịch:     15/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Thần cách,  
 Thiên cương, Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                                
Nên làm:     Di chuyển, Khai trương, Tang lễ, Giao dịch, Cầu lộc, Yến tiệc,     
 Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Giao tài vật, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Kiện tụng, Kiện    
 cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,       
 Kinh doanh, Xây dựng, Tế tự, Khởi tạo, An táng, Động thổ, Xuất hành, Chuyển    
 nhà, Giá thú.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 6/7/2020. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                  
Âm lịch:     16/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Tiểu thử (Nắng oi) 22g15. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên ân, Thiên phúc, Tuế đức.       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại hao, Qủy khốc.                                    
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu     
 phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở   
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Tế tự, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 7/7/2020.                                                  
Âm lịch:     17/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Phúc sinh, Sát cống, Thiên ân, Thiên      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Xích khẩu.                        
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 8/7/2020.                                                  
Âm lịch:     18/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thiên tài, Thiên thụy, Trực tinh.         
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Tam      
 nương, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử.                               
Nên làm:     Làm giường, Tế tự, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Xây dựng, Khởi công,      
 Khai trương, Cầu lộc, Giải oan, Tố tụng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ   
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp    
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 9/7/2020. Du lịch Việt Nam-1960.                          
Âm lịch:     19/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm, Thiên ân.        
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách, Trùng phục.          
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc, Khai trương,    
 Cầu tài, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Giao dịch, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa      
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Động thổ, Đắp đê, Cảnh giác, Đào      
 giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh,     
 Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện       
 việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Khởi tạo, Mở cửa hàng, An táng,      
 Lợp nhà, Làm bếp, Xây nhà, Giá thú.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/7/2020.                                                
Âm lịch:     20/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă.   
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng, Thổ cấm.            
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú, Giao dịch, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà,    
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây    
 nhà, Xây dựng.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/7/2020. Dân số Thế giới.                               
Âm lịch:     21/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên thành, Tục thế, U vi    
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Văng vong.                                                                
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Xuất hành,       
 Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/7/2020. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.              
Âm lịch:     22/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt đức, Sinh khí, Thiên quư, Yếu yên.  
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Tam nương, Tiểu không vong, Tứ thời   
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Khởi công, An táng.            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 13/7/2020.                                                
Âm lịch:     23/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu, Thiên quư.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Trùng tang, Xích khẩu.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, An táng, Cầu lộc, Động thổ.           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 14/7/2020. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan, 
Âm lịch:     24/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Quan nhật, Thiên quan.           
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nguyệt yếm, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Thổ phủ.                           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, An táng, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Cầu lộc, Đào giếng, Đào ao.                                              
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 15/7/2020. Thanh niên xung phong.                          
Âm lịch:     25/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ hợp.                                                  
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam tang.                                   
Nên làm:     Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Động thổ.                                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 16/7/2020.                                                
Âm lịch:     26/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Canh-Thân/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Sát cống, Thanh long, Thiên phú, Thiên phúc,     
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.        
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Giao dịch, Xuất hành, An táng, Cầu lộc,     
 Cầu tài, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/7/2020.                                                
Âm lịch:     27/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Dậu/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt đức    
 hợp, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Trực tinh, Tuế hợp.                                  
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Thiên   
 lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Tang lễ, Xuất hành, Giao dịch, Cầu lộc,  
 Di chuyển, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá   
 thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,   
 Chữa bệnh, Tố tụng.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/7/2020. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với Lào-1977. 
Âm lịch:     28/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ, Tam hợp.                        
Sao xấu:     Đại hao, Qủy khốc.                                                 
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Xuất hành, Làm phúc, Làm giường, Giá thú, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Tế tự, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/7/2020.                                               
Âm lịch:     29/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Ngũ hợp, Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức.                            
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Trùng phục, Xích khẩu.            
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đắp đê,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di      
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân,  
 Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Khai trương,   
 Xây dựng, Tranh chấp, Tố tụng, Nhập trạch, Chữa bệnh.                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 20/7/2020. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định 
Âm lịch:     30/5(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Nhâm-Ngọ(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Thiên ân, Thiên tài.                                    
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt phá, Nguyệt tận, Ngũ hư, Phi ma sát,    
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử, Tiểu không vong.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Làm bếp, Khởi tạo,    
 Nhập trạch, Xây nhà, Giá thú, Động thổ, An táng, Chữa bệnh, Di chuyển, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,    
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào        
 giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đắp đê, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,   
 Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,      
 Cầu phúc, Chuyển nhà, Yến tiệc, Cầu tài, Khởi công, Giải oan, Xây dựng, Tế     
 tự, Cầu lộc, Tố tụng, Săn bắn.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 21/7/2020.                                                 
Âm lịch:     1/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     ất-Sửu/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá,  
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 22/7/2020. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                   
Âm lịch:     2/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Bính-Dần/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Đại thử (Nóng nực) 15g38. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên tài,    
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 23/7/2020.                                                
Âm lịch:     3/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Măo/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư.                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An    
 táng, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Khởi tạo, Lợp nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/7/2020.                                                
Âm lịch:     4/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ hư,     
 Thiên cương, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà, Khởi công,       
 Khởi tạo, Xây dựng, An táng, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải   
 oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Chữa bệnh,     
 Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,  
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,   
 Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Giao      
 dịch, Thu hoạch, Làm phúc.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/7/2020. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.          
Âm lịch:     5/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên thành.                     
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thiên tặc,       
 Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng tang.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa   
 bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tố tụng, Động thổ, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/7/2020.                                               
Âm lịch:     6/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không, Tuế đức.              
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Động thổ, Cầu lộc, Xuất hành.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 27/7/2020. Thương binh Liệt sỹ-1947.                      
Âm lịch:     7/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Thánh tâm.                                              
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Thần      
 cách, Thổ phủ.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Động thổ, Khởi tạo.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 28/7/2020. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.              
Âm lịch:     8/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên ân, Thiên quan, Tuế hợp, U vi tinh.                 
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                    
Nên làm:     Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Xây dựng, Động thổ, An táng.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 29/7/2020. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.        
Âm lịch:     9/6(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Quư-Dậu/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, An táng, Nhập trạch,     
 Đào ao, Giá thú, Đào giếng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 30/7/2020.                                                
Âm lịch:     10/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thanh long, Thiên đức, Yếu      
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, An táng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/7/2020. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.          
Âm lịch:     11/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Hợi/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Tam hợp, Trực tinh.  
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nhân cách.                                      
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    Danh sach Gio tot/xau thang 7/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202007.HTM