Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Ba, 1/9/2020. Thế giới v́ hoà b́nh-1945. Quan hệ ngoại giao    
 với Ghinê-1972.                                                                
Âm lịch:     14/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên        
 thành, Tuế hợp.                                                                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Tứ thời cô quả.           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g52. Huế 5g39/11g42\17g45. SG 5g42/11g46\17g49.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 2/9/2020. Quốc khánh Việt Nam-1945. Chủ tich Hồ Chí Minh   
 từ trần-1969.                                                                  
Âm lịch:     15/7(Thiếu)/2020. Lễ Vu Lan.                                       
Can-Chi:     Mậu-Thân/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên đức hợp, Thiên xá.        
Sao xấu:     Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Xích khẩu.                         
Nên làm:     Khai trương, Giải oan, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giao tài vật, Giao    
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Động thổ, Chuyển nhà, Xây dựng.      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 3/9/2020.                                                 
Âm lịch:     16/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức.                                                            
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển    
 sát, Nhân cách, Phủ đầu sát, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                     
Nên làm:     Yến tiệc, Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Đắp đê, Đào giếng, Khởi công, Đào ao, Hôn thú, Hôn      
 nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Động thổ, Xây dựng, Tế tự, Cầu lộc, Kiện     
 cáo, An táng, Khai trương.                                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 4/9/2020.                                                 
Âm lịch:     17/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quan, Thiên quư,     
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn,  
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tang lễ, Cầu lộc, Khai trương, Giao dịch, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Giải oan, Mở cửa hàng, Giao tài vật, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đắp đê, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Xây nhà,  
 Nhập trạch, Khởi công, Đào ao, Động thổ, Đào giếng, An táng, Khởi tạo, Làm     
 bếp, Lợp nhà.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g44. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 5/9/2020. Quan hệ ngoại giao với Lào-1962.                
Âm lịch:     18/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Tam    
 nương, Thiên cương, Tiểu hao.                                                  
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp      
 đồng, Cầu lộc, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g48.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 6/9/2020.                                                
Âm lịch:     19/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc sinh, Tam hợp,     
 Thanh long, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Đại hao.                                                           
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 7/9/2020. Truyền h́nh Việt Nam-1970.                      
Âm lịch:     20/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Sửu/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Bạch lộ (Nắng nhạt) 11g09. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên ân, Thiên đức, Trực tinh.            
Sao xấu:     Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Tiểu không vong.                         
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, An táng, Chuyển   
 nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ     
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,     
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 8/9/2020. Quốc tế các Nhà báo. Quốc tế Xoá nạn mù chữ.     
Âm lịch:     21/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm.                                     
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Trùng phục, Xích khẩu.       
Nên làm:     Tế tự, Tố tụng, Cầu phúc, Giải oan, Khởi công, Xây dựng, Yến       
 tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giao    
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                       
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 9/9/2020.                                                  
Âm lịch:     22/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên phúc.                                    
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Tam nương, Thiên lại.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 10/9/2020. Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-1955.      
Âm lịch:     23/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt không, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên    
 tài, Tục thế.                                                                  
Sao xấu:     Cô thần, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh,    
 Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,  
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố    
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất      
 hành, Yến tiệc.                                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 11/9/2020.                                                
Âm lịch:     24/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, U vi tinh,   
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Kim thần thất sát,     
 Lôi công, Thần cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                    
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Tranh chấp, Kiện cáo.      
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây dựng.                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 12/9/2020. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh-1930.             
Âm lịch:     25/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên   
 mă.                                                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Ly sào, Phi ma sát,    
 Thiên hỏa, Thiên ngục.                                                         
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Trồng cây, Sửa nhà cửa,    
 Khai trương, Thu hoạch, Động thổ, Yến tiệc, Giao tài vật, Xây nhà, Xây lăng    
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ    
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,      
 Cầu phúc, Giải oan, Khởi công, Nhập trạch, Khởi tạo, Xuất hành, Chuyển nhà,    
 Lợp nhà, An táng.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 13/9/2020.                                               
Âm lịch:     26/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên thành, Tuế hợp.            
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.            
Nên làm:     Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Cảnh       
 giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu    
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Mở cửa hàng, Khởi tạo, Giá thú, An táng,    
 Lợp nhà, Làm bếp, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 14/9/2020.                                                
Âm lịch:     27/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên quư, Tuế đức.             
Sao xấu:     Dương thác, Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ, Trùng tang, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao,     
 Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,      
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường,  
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Cầu phúc, Động thổ, Xây nhà, Khởi công.                                  
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 15/9/2020. Việt Nam tham gia Quỹ Tiền tệ Thế giới-1976.    
Âm lịch:     28/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Ngũ hợp, Sát cống, Thiên quư.                              
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Tiểu không vong, Tội chỉ, Văng vong.      
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 16/9/2020.                                                 
Âm lịch:     29/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Thiên phú, Thiên quan,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Dương công kỵ, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc,     
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Tang lễ, Cầu tài, Giao dịch, An    
 táng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g45. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 17/9/2020.                                                
Âm lịch:     1/8(Đủ)/2020. Tết Katê.                                            
Can-Chi:     Quư-Hợi/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Yếu yên.                                                            
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Xuất hành, Tế tự, Giao    
 dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,   
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, An táng, Dỡ nhà cũ, Di   
 chuyển, Đào ao, Đào giếng.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 18/9/2020.                                                
Âm lịch:     2/8(Đủ)/2020. Hội làng Lê Văn Duyệt ở TP HCM.                      
Can-Chi:     Giáp-Tư/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên phúc, Thiên quan.          
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     An táng, Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng,     
 Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chữa bệnh, Kư    
 hợp đồng, Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Kinh doanh, Xây nhà, Xây dựng.                                 
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 19/9/2020.                                                
Âm lịch:     3/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     ất-Sửu/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân.       
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Tam nương, Tiểu không vong, Trùng phục.         
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đắp đê,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào    
 ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Cầu phúc,       
 Chuyển nhà, Động thổ, Chữa bệnh, Tranh chấp, Giá thú.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 20/9/2020. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc-1977.         
Âm lịch:     4/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Bính-Dần/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Thiên đức.              
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát.                                                
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 21/9/2020.                                                
Âm lịch:     5/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Măo/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Minh đường, Thiên ân, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư,  
 Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ, Tứ ly.                              
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g42. Huế 5g40/11g39\17g37. SG 5g42/11g43\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 22/9/2020.                                                 
Âm lịch:     6/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Th́n/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Thu phân (Giữa Thu) 20g31. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Thiên ân.                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá.                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Xuất hành, Mở cửa hàng.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g42. Huế 5g40/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 23/9/2020. Quan hệ ngoại giao với CHLB Đức-1975.           
Âm lịch:     7/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.                             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Đại không vong, Kim thần thất sát, Ly sào,      
 Ngũ quỷ, Tam nương, Thổ cấm.                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành, Giao dịch, Chuyển nhà.                    
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 24/9/2020.                                                
Âm lịch:     8/8(Đủ)/2020.                                                      
Can-Chi:     Canh-Ngọ/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên   
 quư, Thiên tài, Tuế đức, Tuế hợp.                                              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát,       
 Thiên cương, Xích khẩu.                                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, Khởi công, An táng.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 25/9/2020.                                                
Âm lịch:     9/8(Đủ)/2020. Hội Chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Pḥng.                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Sinh khí, Thiên quư.      
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Trùng tang, Tứ thời cô quả.           
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Động thổ, Khởi tạo,  
 Khởi công.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 26/9/2020.                                                
Âm lịch:     10/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Thân/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên mă.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Lôi công, Thiên ôn.                                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Xuất hành,     
 Giao dịch, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,    
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 27/9/2020. Du lịch Thế giới-1975. Khởi nghĩa Bắc         
 Sơn-1940.                                                                      
Âm lịch:     11/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt ân, Quan nhật, Thiên thành.            
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,        
 Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Tiểu       
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ     
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai         
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, An    
 táng, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Xây dựng.                                   
Kiêng kỵ:    Động thổ, Lợp nhà.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g50/11g45\17g39. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 28/9/2020.                                                
Âm lịch:     12/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt không, Thiên phúc, Tục thế, U vi tinh.           
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang.                           
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng    
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Di chuyển, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa       
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Cầu tài, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, An táng, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g39. Huế 5g41/11g37\17g35. SG 5g42/11g41\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 29/9/2020.                                                 
Âm lịch:     13/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên     
 đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.                                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn, Trùng      
 phục.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Xuất hành, Cầu     
 lộc, An táng, Xây dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn       
 thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ    
 nhà cũ, Di chuyển, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 30/9/2020.                                                 
Âm lịch:     14/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.               
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Tiểu hao, Văng       
 vong, Xích khẩu.                                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    Danh sach Gio tot/xau thang 9/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202009.HTM