Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/10/2020. Quốc tế Người cao tuổi.                        
Âm lịch:     15/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Đại không vong.                                 
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đào giếng,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu phúc,         
 Chuyển nhà, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, An táng.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/10/2020. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt 
Âm lịch:     16/8(Đủ)/2020. Hội Nghinh Ông ở Tiền Giang, Bến Tre, TP HCM và     
 B́nh Thuận.                                                                    
Can-Chi:     Mậu-Dần/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Thanh long, Thiên đức, Thiên thụy.                      
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Ly sào.                                        
Nên làm:     Giải oan, Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Yến tiệc, Cầu lộc, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, An táng.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/10/2020.                                                
Âm lịch:     17/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.               
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thụy.                     
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma      
 sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                                            
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/10/2020. Pḥng cháy chữa cháy.                         
Âm lịch:     18/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thiên ân,    
 Thiên quư, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Tam nương.               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành,       
 Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,     
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/10/2020. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt   
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     19/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư,        
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Thổ cấm,    
 Tiểu không vong, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Tranh chấp, Làm phúc, Cầu lộc, Di chuyển, Khai trương, Hôn thú,    
 Cầu tài, Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Động thổ, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện       
 tụng, Khởi tạo, Đào ao, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Khởi   
 công, Xây nhà, Xây dựng, Nhập trạch, Chuyển nhà, An táng, Giá thú.             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/10/2020.                                                 
Âm lịch:     20/8(Đủ)/2020. Hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Dương.                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên tài, Tuế hợp.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh, Lỗ      
 ban sát, Thiên cương, Xích khẩu.                                               
Nên làm:     Thu hoạch, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh     
 giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Động thổ, Xây dựng, Khởi công, Khởi tạo, An táng, Lợp nhà, Làm bếp, Cầu lộc.   
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/10/2020.                                                 
Âm lịch:     21/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Mùi/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Sinh khí,      
 Thiên ân.                                                                      
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả.                       
Nên làm:     Khai trương, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Săn bắn, Cầu tài,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,  
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Động thổ,  
 Khởi tạo, An táng, Giá thú.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/10/2020. Sư phạm Việt Nam-1941.                         
Âm lịch:     22/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Thân/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Hàn lộ (Mát mẻ) 02g56. Ngày Hắc đạo.         
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt không, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,   
 Thiên mă, Thiên phúc.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Lôi công, Tam nương, Thiên ôn.                            
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Cầu lộc, Khai trương, Xuất hành, Giao dịch,     
 Làm giường, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di   
 chuyển, An táng, Động thổ.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/10/2020. Bưu chính Quốc tế.                             
Âm lịch:     23/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Dậu/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Quan nhật, Thiên thành,       
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ,    
 Phủ đầu sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Trùng phục.         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/10/2020. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát  
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     24/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Minh tinh, Tục thế, U vi tinh.                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang.                           
Nên làm:     Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di         
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai         
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Tế tự, Động thổ, Lợp nhà, Làm   
 bếp, Khởi tạo, Giá thú, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/10/2020. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                
Âm lịch:     25/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Thiên đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.  
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Yến tiệc,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Cầu phúc, An táng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/10/2020. Quốc tế giảm thiên tai.                       
Âm lịch:     26/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Nhân chuyên, Thiên quan.                                 
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Ly sào, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong,    
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự.                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/10/2020. Doanh nhân Việt Nam-2004.                      
Âm lịch:     27/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Dương công kỵ, Đại hao, Ly sào, Tam nương, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Chuyển nhà, An táng,  
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu phúc, Chữa bệnh, Giải oan, Di         
 chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,     
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố      
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/10/2020. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông dân 
 Việt Nam-1930.                                                                 
Âm lịch:     28/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Canh-Dần/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên đức, Thiên quư, Thiên     
 thụy, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát.                                                
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Giá    
 thú, An táng, Xuất hành.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/10/2020. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.    
Âm lịch:     29/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Măo/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Minh đường, Thiên quư.                                             
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Không pḥng, Ly sào, Nguyệt phá, Nguyệt tận,   
 Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ, Trùng tang.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Xây nhà, Làm bếp, Chuyển nhà, An      
 táng, Nhập trạch, Tế tự, Khai trương, Khởi tạo.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/10/2020. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.      
Âm lịch:     30/8(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/ất-Dậu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương.                          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Nguyệt phá.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Mở cửa hàng, Giá thú, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động     
 thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,   
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chuyển nhà,    
 Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,        
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Di chuyển,     
 Xuất hành, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Tang lễ.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/10/2020. Thế giới v́ Người nghèo.                      
Âm lịch:     1/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, Tuế hợp,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/10/2020.                                              
Âm lịch:     2/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Yếu yên.              
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ, Tiểu không vong.        
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc,    
 Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu phúc, Khởi công,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, An táng, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Khởi tạo.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/10/2020.                                               
Âm lịch:     3/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     ất-Mùi/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch,    
 Xây dựng, Xây nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao     
 tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc,      
 Cầu tài, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/10/2020. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.            
Âm lịch:     4/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Bính-Thân/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,   
 Thiên tài.                                                                     
Sao xấu:     Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/10/2020. Quốc tế chống Chiến tranh.                     
Âm lịch:     5/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát,        
 Thiên địa chính chuyển, Thiên lại.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/10/2020.                                               
Âm lịch:     6/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Thiên mă.                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Ly sàng, Ly sào, Qủy khốc, Tam tang,      
 Thổ phủ, Tội chỉ.                                                              
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ,       
 Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu    
 phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở   
 cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm   
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Khởi tạo,     
 Xây dựng, Kiện cáo.                                                            
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/10/2020.                                               
Âm lịch:     7/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Sương giáng (Sương sa) 06g00. Ngày Hoàng đạo.  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành.              
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Tam nương, Trùng phục, Trùng tang,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Làm bếp, Lợp nhà, An táng,   
 Xây dựng, Xây nhà, Khởi công.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/10/2020. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                 
Âm lịch:     8/9(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Canh-Tư/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt ân, Phổ hộ, Thiên phú,        
 Thiên quư, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Làm phúc, Tế tự, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,   
 Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di    
 chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xuất hành, Nhập trạch, Đào giếng,    
 Đào ao, Giá thú, Lợp nhà.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/10/2020.                                              
Âm lịch:     9/9(Thiếu)/2020. Tết Trùng cửu.                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phúc sinh, Sát cống,        
 Thiên đức hợp, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương,  
 Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tứ thời đại mộ.                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/10/2020. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.               
Âm lịch:     10/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Tam hợp, Thiên quan, Trực tinh.                      
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử, Tiểu không       
 vong.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Làm giường, Cầu tài, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/10/2020.                                                
Âm lịch:     11/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 28/10/2020.                                                
Âm lịch:     12/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Thanh long.                        
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Xây dựng, Xuất hành.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 29/10/2020.                                               
Âm lịch:     13/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tuế hợp,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Nhân cách, Tam nương, Thiên ôn, Thổ    
 cấm, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/10/2020. Thành lập VietComBank-1962.                   
Âm lịch:     14/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên đức, Thiên    
 hỷ, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Không pḥng, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ, Sát   
 chủ.                                                                           
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Yến tiệc, Chuyển nhà,  
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu phúc, Khởi công,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, An táng, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Khởi tạo, Xuất     
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 31/10/2020.                                               
Âm lịch:     15/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tứ thời cô quả.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch,    
 Xây dựng, Xây nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao     
 tài vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc,      
 Cầu tài, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,  
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    Danh sach Gio tot/xau thang 10/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202010.HTM