Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/2/2021.                                                 
Âm lịch:     20/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Canh-Th́n/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức, Thiên mă, Tuế đức.                
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Kim thần thất sát, Nguyệt    
 hư, Sát chủ, Tiểu hao.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g24/12g10\17g57. Huế 6g14/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/2/2021.                                                  
Âm lịch:     21/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên ân, Thiên      
 thành, Thiên thụy.                                                             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào,  
 Tội chỉ, Tứ tuyệt.                                                             
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng.                                   
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g57. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/2/2021. Thành lập ĐCS Việt Nam-1930.                     
Âm lịch:     22/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Lập Xuân (Đầu Xuân) 21g59. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa, Tam nương, Xích khẩu.                        
Nên làm:     Xây dựng, Tang lễ.                                                 
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/2/2021.                                                 
Âm lịch:     23/12(Đủ)/2020. Tết Ông Công - Ông Táo chầu Trời.                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Sát cống, Thiên ân, Thiên quư.      
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Thần cách, Tiểu    
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Làm phúc, Giá thú, Khởi công, Yến tiệc, Xuất hành, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,     
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà,     
 Cầu tài, Di chuyển, Khai trương.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/2/2021.                                                 
Âm lịch:     24/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt không, Ngũ phú, Phúc    
 sinh, Thiên quan, Trực tinh.                                                   
Sao xấu:     Lôi công, Thổ cấm.                                                 
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, An táng, Cầu lộc, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ,   
 Chữa bệnh, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá   
 thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao,   
 Di chuyển, Chuyển nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/2/2021.                                                 
Âm lịch:     25/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ.      
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Săn bắn.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/2/2021.                                                
Âm lịch:     26/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm.                                
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên   
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khởi tạo, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ   
 nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu tài, Kiện     
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ     
 thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Xây dựng, Tranh chấp, Khai   
 trương, Kiện cáo, Cầu phúc.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g59. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/2/2021.                                                 
Âm lịch:     27/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Sinh khí.                                                            
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt yếm, Nhân cách, Tam nương, Thiên tặc.       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giao dịch, Xuất hành, Giá thú,      
 Thu hoạch, Động thổ, Di chuyển, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Xây nhà,     
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn        
 thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,      
 Chữa bệnh, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/2/2021. Khởi nghĩa Yên Bái-1930.                         
Âm lịch:     28/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Tục thế.                                       
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên lại,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu       
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo.                                             
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/2/2021. Ngày Thơ Việt Nam-2002.                         
Âm lịch:     29/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Ly sào, Nguyệt tận, Tam tang, Thổ phủ,      
 Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang, Văng vong.                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Xuất hành, Chuyển nhà, Động thổ, Cầu tài, Khai   
 trương, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch, Xây dựng, Xây nhà, Cầu lộc, Giải      
 oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,     
 Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đào giếng, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Giao dịch, Giao tài vật,   
 Yến tiệc.                                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/2/2021.                                                
Âm lịch:     30/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên tài, Thiên thụy, Tuế đức, Tuế hợp,    
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát.                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,  
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Xuất hành, Xây dựng, Khởi tạo, Động thổ,     
 Làm bếp, Lợp nhà, An táng.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/2/2021.                                                
Âm lịch:     1/1(Thiếu)/2021. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp.                                                    
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát,       
 Thiên địa chuyển sát.                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Chuyển nhà, Giá thú, Xuất hành, Nhập trạch, Tố tụng,     
 Khai trương, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu lộc, Giao dịch, Giao    
 tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu tài,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, An táng,   
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch,      
 Chữa bệnh, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ,     
 Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/2/2021.                                                
Âm lịch:     2/1(Thiếu)/2021. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Lộc khố, Nguyệt không, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên tài.        
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Không pḥng, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang,   
 Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                                            
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc, Khai trương, Sửa nhà cửa, Làm giường,  
 Tế tự.                                                                         
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà,      
 Giao dịch.                                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/2/2021. Lễ T́nh yêu Valentine.                        
Âm lịch:     3/1(Thiếu)/2021. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường.                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt h́nh,    
 Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Sát chủ, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao,      
 Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, An táng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,    
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,  
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê,     
 Yến tiệc, Khai trương.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/2/2021.                                                
Âm lịch:     4/1(Thiếu)/2021. Hội Liễu Đôi ở Nam Định.                          
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Sát cống, Tam hợp, Thiên mă, Thiên quư.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tội chỉ, Trùng tang.          
Nên làm:     Cầu tài, Giao dịch, Xuất hành, Cầu lộc, Yến tiệc, Kư hợp đồng,     
 Di chuyển, Khai trương, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/2/2021.                                                 
Âm lịch:     5/1(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.           
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Thiên ôn, Tứ thời đại mộ.                               
Nên làm:     Tang lễ, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/2/2021.                                                 
Âm lịch:     6/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nguyệt       
 giải, Phổ hộ, Tuế đức.                                                         
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt phá.                                        
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Chữa bệnh, Tế tự, Làm phúc, Giá thú, Giải   
 oan, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Chuyển nhà, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ       
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,    
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu      
 lộc, An táng, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Xuất hành, Xây   
 nhà, Giao dịch, Giao tài vật.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/2/2021.                                                
Âm lịch:     7/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Vũ thủy (ắm ướt) 17g45. Ngày Hắc đạo.         
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Nhân cách, Tam nương, Thiên lại.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Khởi tạo.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/2/2021.                                                
Âm lịch:     8/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Hoàng ân, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quan.              
Sao xấu:     Cô thần, Ly sào, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử.                     
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/2/2021.                                                
Âm lịch:     9/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên phúc, U vi tinh.    
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm, Xích khẩu.          
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến tiệc, Đào giếng,      
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở   
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Khởi công, Xây nhà.                                    
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/2/2021.                                               
Âm lịch:     10/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Lễ 
 hội Đua voi ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.         
Can-Chi:     Canh-Tư/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Sinh khí, Thanh long.            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,  
 Tiểu không vong, Trùng phục.                                                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây.             
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, An táng.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/2/2021.                                                
Âm lịch:     11/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Tân-Sửu/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Tuế hợp, Tục thế.         
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt     
 hư, Tứ thời cô quả.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Chuyển nhà, Động thổ, An     
 táng, Mở cửa hàng, Tố tụng, Khởi tạo, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Cầu lộc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm    
 giường, Làm phúc, Di chuyển, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,   
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Đào ao, Tranh      
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng,  
 Yến tiệc.                                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/2/2021.                                                 
Âm lịch:     12/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt không, Phúc hậu, Sát cống, Thiên đức hợp,     
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát, Lôi công, Lục bất thành, Thổ phủ,  
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Giá thú, Làm giường, Xuất hành, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Khai         
 trương, Cầu tài.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/2/2021.                                                 
Âm lịch:     13/1(Thiếu)/2021. Hội Lim ở Tiên Du, Bắc Ninh. Hội chùa Hương ở Mỹ 
 Đức, Hà Nội.                                                                   
Can-Chi:     Quư-Măo/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Sát cống.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển     
 sát, Tam nương, Thiên địa chính chuyển.                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/2/2021.                                                
Âm lịch:     14/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.               
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát,    
 Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Trùng tang.                               
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g07/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/2/2021.                                                
Âm lịch:     15/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Rằm Tháng Giêng 
 - Tết Nguyên Tiêu. Hội Xuân Núi Bà ở Tây Ninh.                                 
Can-Chi:     ất-Tỵ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,     
 Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm    
 bếp, Lợp nhà, Tế tự, An táng.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g03. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/2/2021. Thầy thuốc Việt Nam-1955.                      
Âm lịch:     16/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên mă,    
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tội chỉ.                      
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng,   
 Di chuyển, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa,      
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện    
 tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Tranh chấp, Tố tụng, Tế     
 tự, An táng, Kiện cáo, Chữa bệnh.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/2/2021.                                               
Âm lịch:     17/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên đức, Thiên thành.         
Sao xấu:     Thiên ôn.                                                          
Nên làm:     Tang lễ, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    Danh sach Gio tot/xau thang 2/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202102.HTM