Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/3/2021.                                                 
Âm lịch:     18/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Mậu-Thân/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Phổ hộ.                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Làm phúc, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ    
 nhà cũ, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Cầu       
 phúc, Cầu lộc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/12g04\18g08. Huế 5g53/11g57\18g01. SG 5g57/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/3/2021.                                                  
Âm lịch:     19/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh, Thiên phúc.                          
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Ly sào, Nhân cách, Thiên lại.         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xuất hành, Khởi tạo, An táng, Chữa bệnh, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Cầu tài, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Cầu lộc, Yến tiệc.                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/3/2021. Bộ đội biên pḥng Việt Nam-1959.                 
Âm lịch:     20/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Canh-Tuất/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoàng ân, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quan.                 
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử, Trùng    
 phục.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Săn bắn, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo, Khai trương,     
 Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Tế tự.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/3/2021.                                                 
Âm lịch:     21/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Tân-Hợi/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên     
 ân, U vi tinh.                                                                 
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm, Xích khẩu.          
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến tiệc, Đắp đê, Đào     
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Dỡ nhà    
 cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Tố tụng, Xây nhà, Khởi công, Cầu lộc, Xây dựng, Cầu tài, An    
 táng.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g52/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/3/2021. Quốc tế Cộng sản-1914.                          
Âm lịch:     22/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Kinh trập (Sâu nở) 15g54. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sinh khí, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên thụy.                                               
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Tam     
 nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu lộc.                        
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Lợp nhà.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/3/2021. Kư Hiệp định sơ bộ-1946.                        
Âm lịch:     23/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Quư-Sửu/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Thiên ân, Trực tinh, Tuế hợp, Tục thế.    
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Tứ     
 thời cô quả.                                                                   
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu lộc,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, An táng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/3/2021.                                                
Âm lịch:     24/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Dần/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Măn đức tính, Phúc hậu, Thiên quư, Yếu yên.                        
Sao xấu:     Dương thác, Kim thần thất sát, Lôi công, Lục bất thành, Thổ phủ,   
 Trùng tang, Văng vong.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xây nhà, Xuất hành, Động thổ, Khởi công, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải   
 oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu tài, Khởi tạo, Kiện     
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp    
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc, Khai    
 trương, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/3/2021. Quốc tế Phụ nữ-1910.                            
Âm lịch:     25/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     ất-Măo/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa     
 chuyển sát.                                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khai trương, Nhập trạch, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa       
 bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, An táng, Giao dịch,     
 Giao tài vật, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi      
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc,      
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Yến tiệc, Xuất hành, Giá thú.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g55/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/3/2021.                                                  
Âm lịch:     26/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Bính-Th́n/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Thiên phú, Thiên      
 tài, Tuế đức.                                                                  
Sao xấu:     Cửu không, Không pḥng, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc,  
 Thổ ôn, Tiểu không vong.                                                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, Xây dựng, An táng, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g56/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/3/2021.                                                 
Âm lịch:     27/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên đức.                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,     
 Sát chủ, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm    
 bếp, Lợp nhà, An táng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan,    
 Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh, Kiện     
 cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc, Lấp   
 hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,    
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc, Tế tự,  
 Khai trương, Cầu phúc.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g56/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/3/2021. Khởi nghĩ Ba Tơ-1945.                          
Âm lịch:     28/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên mă.                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Đại hao, Hoàng sa, Ly sào, Ngũ quỷ, Tội      
 chỉ.                                                                           
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Yến tiệc,     
 Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn   
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà,     
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Chữa bệnh, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,      
 Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Kiện cáo, Tế tự, Xuất      
 hành, Chuyển nhà, Giá thú, An táng.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/3/2021.                                                
Âm lịch:     29/1(Thiếu)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Canh-Dần(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên phúc, Thiên thành.            
Sao xấu:     Hỏa tinh, Thiên ôn.                                                
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tang lễ, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, An táng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở    
 cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,  
 Cầu lộc, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xây dựng, Tranh chấp, Tố tụng,      
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/3/2021.                                                
Âm lịch:     1/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Canh-Thân/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Nguyệt không, Sát cống, Thiên đức, Thiên   
 mă, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Giao dịch, Xây dựng, Cầu tài,     
 Giá thú, Làm giường, Khởi công, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Yến tiệc, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ,      
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/3/2021.                                               
Âm lịch:     2/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Tân-Dậu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên thành, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Âm thác, Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi    
 ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Trùng phục, Xích khẩu.                        
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/3/2021. Nhiếp ảnh Việt Nam-1953.                       
Âm lịch:     3/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh.                                     
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam nương, Thiên ôn.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/3/2021.                                                 
Âm lịch:     4/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                            
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,       
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây nhà, Xây dựng, An táng.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/3/2021. Quốc tế về Biển-1949.                           
Âm lịch:     5/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên quan, Thiên   
 quư, Tuế hợp.                                                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh,    
 Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Sát chủ, Thiên cương,   
 Tội chỉ.                                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Giải oan,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố   
 tụng, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Đào giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Di chuyển, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú.                        
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/3/2021. Công xă Paris-1871. Quan hệ ngoại giao với     
 Lítva-1992.                                                                    
Âm lịch:     6/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Sinh khí, Thiên ân, Thiên quư.    
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Kim thần thất sát, Trùng tang, Tứ   
 thời cô quả.                                                                   
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Tang lễ, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ,      
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Xây nhà, Động thổ, Khởi công, Khai         
 trương, Cầu tài.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/3/2021. Đặc công Việt Nam-1967. Toàn quốc chống        
 Mỹ-1950.                                                                       
Âm lịch:     7/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Sát cống, Thanh long,        
 Thiên ân, Tuế đức.                                                             
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Tam nương, Tứ ly.            
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g58\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/3/2021.                                                
Âm lịch:     8/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Xuân phân (Giữa Xuân) 16g38. Ngày Hoàng đạo.  
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt ân, Phúc sinh, Quan nhật, Thiên ân, Trực tinh.  
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên hỏa,   
 Thiên ngục, Thổ phủ, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/3/2021. Quốc tế chống phân biệt chủng tộc.            
Âm lịch:     9/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.                                   
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử, Tiểu không      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Săn bắn, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh    
 giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Động thổ,     
 Đắp đê, Làm bếp, An táng, Lợp nhà, Khởi tạo, Chuyển nhà.                       
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g51/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/3/2021. Nước sạch Thế giới.                            
Âm lịch:     10/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên     
 đức hợp, Thiên phú.                                                            
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú, Thổ ôn, Văng      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Giao dịch, Tế tự.                  
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g51/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/3/2021. Khí tượng Thế giới.                             
Âm lịch:     11/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên tài.           
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao.        
Nên làm:     Khai trương, Sửa nhà cửa, Làm giường, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài,   
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/3/2021. Thế giới pḥng chống bệnh lao.                  
Âm lịch:     12/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Mùi/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Tam hợp, Tục thế.        
Sao xấu:     Đại hao, Nhân cách, Trùng phục.                                    
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi     
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Tranh chấp, Tố tụng, An táng, Khởi     
 tạo, Giá thú, Chữa bệnh.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/3/2021. Công binh Việt Nam-1946. Giao thông vận tải    
 Việt Nam-1966.                                                                 
Âm lịch:     13/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Thiên ân, Thiên đức, Thiên mă, Yếu yên.    
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Kiếp sát, Tam nương.                      
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Cầu lộc, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà,     
 Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng.             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/3/2021. Thành lập Đoàn TNCSHCM-1931.                   
Âm lịch:     14/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Dậu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Ngọc đường, Thiên thành.                                           
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Ly sàng, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Nguyệt yếm,    
 Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Nhập       
 trạch, Xây nhà, Khởi tạo, Động thổ, An táng, Khai trương, Giải oan, Chuyển     
 nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Di chuyển, Khởi công, Đào ao, Kiện    
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào giếng, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Đắp đê, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Giao dịch, Giao tài vật, Yến tiệc.       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/3/2021. Quốc tế Sân khấu. Thể thao Việt Nam-1946.      
Âm lịch:     15/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên quư.              
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Thiên ôn.                         
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Cầu tài, Cầu phúc,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Giá thú, Xây dựng, Tế tự, Mở cửa    
 hàng, An táng, Xây nhà.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g43/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/3/2021. Dân quân vệ Việt Nam-1945. Đoàn kết các dân   
 tộc Tây Nguyên-1945.                                                           
Âm lịch:     16/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Hợi/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Mẫu thương, Sát cống, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư.                
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm, Trùng tang.                  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Giá thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/3/2021.                                                
Âm lịch:     17/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Bính-Tư/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức, Tuế hợp.  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Địa tặc, Kim thần thất sát, Lỗ ban    
 sát, Nguyệt h́nh, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu không vong, Tội chỉ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/3/2021.                                                 
Âm lịch:     18/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Nguyệt ân, Sinh khí.              
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Kim thần thất sát, Tam nương, Tứ    
 thời cô quả.                                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Động thổ, Giá thú, Khai trương, Xuất hành, Di    
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi   
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Tu    
 tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Tang    
 lễ, Trồng cây, Xây dựng.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 31/3/2021.                                                 
Âm lịch:     19/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Dần/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long, Thiên phúc,      
 Thiên thụy, Thiên xá.                                                          
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ.                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.    Danh sach Gio tot/xau thang 3/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202103.HTM