Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/4/2021. Nói dối. Pḥng không không quân-1953. Thuỷ sản  
 Việt Nam-1958.                                                                 
Âm lịch:     20/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Phúc sinh, Quan nhật,     
 Thiên ân, Thiên thụy.                                                          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên hỏa,   
 Thiên ngục, Thổ phủ, Xích khẩu.                                                
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g34/11g56\18g17. Huế 5g31/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/4/2021.                                                 
Âm lịch:     21/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Th́n/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên ân, U vi tinh.                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử.         
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, An táng, Săn bắn, Yến tiệc, Đào ao, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chữa bệnh, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc,      
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                                                   
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g17. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/4/2021.                                                 
Âm lịch:     22/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Thiên thụy.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú, Tam nương, Thổ    
 ôn, Trùng phục, Văng vong.                                                     
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Giao dịch, Tế tự, Di chuyển, Cầu   
 lộc.                                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/4/2021.                                                
Âm lịch:     23/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Thanh minh (Trong sáng) 20g36. Ngày Hoàng đạo. 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Thiên ân, Thiên tài.                            
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Tiểu hao.  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Kinh doanh, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào      
 giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn thiện việc,   
 Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, An táng, Kư hợp   
 đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác,     
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,  
 Di chuyển, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu lộc, Khai trương, Giá thú, Xây dựng.       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/4/2021.                                                 
Âm lịch:     24/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Mùi/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Tam hợp, Thiên ân, Tục   
 thế.                                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Nhân cách.                                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, An táng, Khởi   
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,     
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Khởi tạo.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/4/2021.                                                  
Âm lịch:     25/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên đức, Thiên     
 mă, Thiên quư, Yếu yên.                                                        
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Giải oan, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Tế   
 tự, Giao dịch, Giá thú, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao     
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/4/2021. Sức khoẻ Thế giới-1948.                          
Âm lịch:     26/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.                     
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát,     
 Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Trùng tang, Xích khẩu.                                
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/4/2021.                                                 
Âm lịch:     27/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Tuế đức.                            
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam nương, Thiên ôn.              
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Đào ao,   
 Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,      
 Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Xây dựng, Tế tự, Mở      
 cửa hàng, Xây nhà, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/4/2021.                                                 
Âm lịch:     28/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên hỷ.                          
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Yến tiệc, Xuất hành, Di    
 chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/4/2021.                                                
Âm lịch:     29/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Địa tặc, Kim thần     
 thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt h́nh, Sát chủ, Thiên cương, Tội chỉ.      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/4/2021.                                               
Âm lịch:     30/2(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Tân-Măo(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Nguyệt đức hợp, Sinh khí.         
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt   
 tận, Tứ thời cô quả.                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, An táng, Chuyển nhà, Khai trương, Khởi công,   
 Tố tụng, Cầu tài, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Chữa bệnh, Khởi    
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm    
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,  
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Tế tự, Di chuyển, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng,  
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Trồng cây,    
 Động thổ, Thu hoạch.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/4/2021. Hàng không và Du hành vũ trụ Quốc tế-1961.     
Âm lịch:     1/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Canh-Dần/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,      
 Thiên thụy, Tục thế.                                                           
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Thiên tặc, Xích khẩu.                 
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác,   
 Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh     
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Khởi tạo, Nhập trạch.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g38/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/4/2021. Tết Choi Chnam thmây của người Khmer.           
Âm lịch:     2/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Tân-Măo/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến       
 chuyển sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Chuyển nhà, Xuất hành, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, An     
 táng, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải    
 oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,      
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Làm giường,   
 Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến    
 tiệc, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g20. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/4/2021.                                                 
Âm lịch:     3/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Tết Hàn thực. Hội   
 Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                             
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thiên đức.         
Sao xấu:     Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Thiên ôn,  
 Thổ phủ.                                                                       
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/4/2021. Quốc hội thông qua Hiến pháp-1992.             
Âm lịch:     4/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên phúc, Trực tinh.    
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Nhân cách.   
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/4/2021. Quân y Việt Nam-1946.                          
Âm lịch:     5/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư.                           
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.      
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc.                                    
Kiêng kỵ:    Giá thú, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g29/11g54\18g20. Huế 5g27/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/4/2021.                                                
Âm lịch:     6/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chàu Tây Phương 
 ở Thạch Thất, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                   
Can-Chi:     ất-Mùi/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao, Tội chỉ, Tứ   
 thời đại mộ.                                                                   
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, Khởi công, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê.                                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g20. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/4/2021. Chăm sóc Người tàn tật.                       
Âm lịch:     7/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chùa Thầy ở     
 Quốc Oai, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                       
Can-Chi:     Bính-Thân/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt không, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên tài, Tuế đức.  
Sao xấu:     Đại hao, Nguyệt yếm, Tam nương, Văng vong, Xích khẩu.              
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Làm giường,  
 Khai trương, Tang lễ, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi       
 công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,     
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/4/2021.                                                
Âm lịch:     8/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ,  
 Thiên đức hợp.                                                                 
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sàng, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Khởi công, Cầu tài, Làm phúc, Cầu lộc, Xây dựng, Yến tiệc, Đào     
 ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Dỡ nhà cũ,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển   
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                                    
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/4/2021.                                                 
Âm lịch:     9/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn 
 Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                             
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Cốc vũ (Mưa rào) 03g34. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Phúc sinh, Thiên mă.                                    
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Dương công kỵ, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt   
 phá, Qủy khốc.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chuyển nhà, Giá thú, Xây nhà, Xuất hành.                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/4/2021.                                                 
Âm lịch:     10/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Giỗ tổ Hùng Vương  
 ở Việt Tŕ, Phú Thọ. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                    
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.           
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Thổ cấm, Thụ tử, Trùng phục, Trùng tang.        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Săn bắn, Yến tiệc, Giao dịch, Cầu   
 phúc, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,   
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,  
 Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật,  
 Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng, Khởi tạo, Khởi công, Động thổ, Giá thú.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/4/2021. Ngày sinh V.I.Lênin-1870.                      
Âm lịch:     11/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Tư/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt ân, Tam hợp, Thánh      
 tâm, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát.     
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xây dựng, Cầu tài, Tế tự, Hôn thú, Tranh     
 chấp, Cầu phúc, Kiện cáo, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải     
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Di chuyển.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/4/2021. Sách và Bản quyền Thế giới-1995.               
Âm lịch:     12/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Sửu/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Sát cống, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Địa phá, Hà       
 khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ hư, Thần cách, Tiểu   
 hồng sa, Tứ thời cô quả.                                                       
Nên làm:     Thu hoạch, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/4/2021.                                                
Âm lịch:     13/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt đức, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,      
 Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.                                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Tam nương, Thiên tặc, Xích khẩu.                
Nên làm:     Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương,  
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh     
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                        
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/4/2021. Bầu cử Quốc hội của Việt Nam thống nhất-1976. 
Âm lịch:     14/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Măo/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Thiên phúc, Yếu yên.                                               
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát,   
 Nguyệt kỵ, Thiên địa chính chuyển, Thiên lại.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, An táng, Làm bếp, Lợp nhà, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải   
 oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Làm phúc,  
 Cầu tài, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Giá     
 thú, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g24/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/4/2021. Sở hữu Trí tuệ Thế giới.                       
Âm lịch:     15/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Thanh long, Thiên quư.                               
Sao xấu:     Dương thác, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thiên     
 ôn, Thổ phủ.                                                                   
Nên làm:     Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu    
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Giá thú, Xây dựng, An    
 táng, Khởi tạo, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/4/2021.                                                 
Âm lịch:     16/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Tỵ/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên quư.   
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Nhân cách, Tiểu không vong.          
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch,   
 Cầu tài, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g35/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 28/4/2021.                                                 
Âm lịch:     17/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt không, Thiên phú, Tuế đức.               
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.                 
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc.                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g23. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 29/4/2021. Xây dựng Việt Nam-1945.                        
Âm lịch:     18/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp.                          
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Sát chủ, Tam nương, Thiên cương, Tiểu hao,    
 Tội chỉ.                                                                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào giếng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa      
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chuyển nhà, Kiện tụng, An táng, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Tố tụng, Tế tự, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Kinh doanh, Kiện     
 cáo, Khai trương, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/4/2021. Giải phóng Miền Nam Việt Nam-1975.             
Âm lịch:     19/3(Đủ)/2021. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Thân/Nhâm-Th́n(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Tam hợp, Thiên tài.                                      
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt yếm, Văng vong, Xích khẩu.       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Chuyển     
 nhà, Tố tụng, Tranh chấp, Chữa bệnh.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    Danh sach Gio tot/xau thang 4/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202104.HTM