Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Ba, 1/6/2021. Ngày Quốc tế Thiếu nhi-1949. Quan hệ ngoại giao  
 với Chilê-1972.                                                                
Âm lịch:     21/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh,        
 Thiên ân, Thiên quan.                                                          
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                               
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 2/6/2021.                                                  
Âm lịch:     22/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc,  
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Ly sào, Tam nương, Thổ phủ, Thụ tử,       
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Săn bắn, Yến tiệc, Đào ao, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Giá thú, An táng,      
 Xây dựng, Chuyển nhà, Động thổ.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 3/6/2021.                                                 
Âm lịch:     23/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.            
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Tiểu không   
 vong, Trùng phục.                                                              
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu tài,  
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Động thổ, Giá thú, An táng, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Xuất hành.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 4/6/2021. Quan hệ ngoại giao với Tongo-1992.              
Âm lịch:     24/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên ân, Thiên phú.     
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang,    
 Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Cầu phúc, Giao dịch, Khai trương, Di chuyển, Tế tự, Yến tiệc,      
 Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Giao tài vật, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện     
 cáo, An táng, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Động   
 thổ, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao.                                            
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 5/6/2021. Môi trường Thế giới.                            
Âm lịch:     25/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Mang chủng (Tua rua) 17g53. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt không, Ngũ phú, Tục thế.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tiểu hao.        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Khởi tạo, Kinh doanh, An táng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Cầu lộc,      
 Kiện cáo, Kiện tụng, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh,  
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,      
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Xuất hành, Yến tiệc, Làm giường, Cầu tài,    
 Sửa nhà cửa, Tế tự, Cầu phúc.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 6/6/2021.                                                
Âm lịch:     26/4(Thiếu)/2021. Hội Bà chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang.             
Can-Chi:     ất-Dậu/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống,     
 Tam hợp, Yếu yên.                                                              
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 7/6/2021.                                                 
Âm lịch:     27/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế     
 đức, Tuế hợp.                                                                  
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Tam nương, Trùng   
 tang, Tứ thời đại mộ.                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Tế tự, Cầu lộc, Khai trương, Kư hợp đồng,       
 Giải oan, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 8/6/2021.                                                  
Âm lịch:     28/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xây lăng     
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu tài,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Xuất hành,      
 Giá thú, Tế tự, Di chuyển, Xây nhà.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 9/6/2021. Thành lập Tổ chức Nhà báo quốc tế-1946.          
Âm lịch:     29/4(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Quư-Tỵ(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă.                                               
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Thiên lại.           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, An táng, Xuất hành, Đào ao, Đào giếng, Đắp    
 đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,     
 Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh,    
 Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự,      
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây     
 lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc, Cầu lộc, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Cầu   
 tài, Dỡ nhà cũ, Giao dịch.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 10/6/2021.                                                
Âm lịch:     1/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm.                  
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá,      
 Nhân cách.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Xuất hành.                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 11/6/2021. Quan hệ ngoại giao với Moldova-1992.           
Âm lịch:     2/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Canh-Dần/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă,   
 Thiên phúc, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Đại không vong, Hoàng sa, Kim thần thất sát,     
 Lôi công, Ly sàng, Thổ cấm.                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh chấp,      
 Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển    
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Giá thú, Xây nhà, Xây dựng.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 12/6/2021.                                                
Âm lịch:     3/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Tân-Măo/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên thành, Tục thế, U    
 vi tinh.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Kim     
 thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Tam nương, Văng vong.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Khởi    
 công, Tố tụng, Xây dựng, Xây nhà, Khởi tạo, Giao dịch, Giao tài vật, Giải      
 oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Chữa bệnh, Kiện    
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,      
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Đào ao, Tranh chấp, Trồng     
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đắp đê, Động thổ, Yến tiệc,     
 Khai trương, Thu hoạch, Cầu lộc.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 13/6/2021.                                               
Âm lịch:     4/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt không, Sinh khí, Yếu yên.           
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Làm giường, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh    
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu lộc,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Động thổ, An táng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 14/6/2021. Thế giới tôn vinh người hiến máu.              
Âm lịch:     5/5(Đủ)/2021. Tết Đoan ngọ.                                        
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu, Sát cống.                                   
Sao xấu:     Dương công kỵ, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kỵ, Trùng phục, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 15/6/2021.                                                 
Âm lịch:     6/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Măn đức tính, Quan nhật, Thiên quan, Trực tinh.                    
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,         
 Nguyệt yếm, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 16/6/2021.                                                 
Âm lịch:     7/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     ất-Mùi/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lục hợp.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang.                        
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 17/6/2021.                                                
Âm lịch:     8/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Bính-Thân/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên phú, Thiên quư,    
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.                        
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 18/6/2021. Bộ đội vận tải Việt Nam-1949.                  
Âm lịch:     9/5(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Nhân chuyên, Thiên quư, Tuế hợp.                                               
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Thần cách, Thiên cương, Thiên lại, Tiểu    
 hao, Tiểu hồng sa, Trùng tang.                                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,    
 Tang lễ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 19/6/2021.                                                
Âm lịch:     10/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp.                           
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Ly sào, Qủy khốc.                         
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Làm phúc, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê, Đào giếng, Thu hoạch,  
 Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,  
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Chữa bệnh,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, An táng, Giá thú, Chuyển nhà.                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 20/6/2021. Thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.            
Âm lịch:     11/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Tứ ly, Xích khẩu.                 
Nên làm:     Khởi công.                                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 21/6/2021. Báo chí Việt Nam.                              
Âm lịch:     12/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Hạ chí (Giữa hè) 10g33. Ngày Hoàng đạo.        
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi     
 ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Khởi tạo, Nhập trạch, Xây nhà, An       
 táng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn      
 nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh    
 doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào giếng,      
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đắp đê, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Cầu phúc,      
 Xuất hành, Yến tiệc, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Giải oan, Cầu tài, Dỡ   
 nhà cũ, Tế tự, Cầu lộc, Tố tụng.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 22/6/2021.                                                 
Âm lịch:     13/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm.  
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá,      
 Nhân cách, Tam nương.                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Xuất hành, Lợp nhà, Mở cửa hàng,     
 Tố tụng, Khởi tạo, Làm bếp, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, An táng, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Dỡ      
 nhà cũ, Cảnh giác, Đào ao, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa   
 nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Đào giếng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây lăng mộ, Đắp đê, Động thổ, Yến tiệc, Khai trương, Cầu lộc, Cầu      
 phúc, Cầu tài, Tế tự.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 23/6/2021.                                                 
Âm lịch:     14/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Tam hợp, Thiên đức    
 hợp, Thiên hỷ, Thiên mă.                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sàng,  
 Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Tiểu không vong.                                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giá thú, Xuất hành, Xây dựng.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 24/6/2021. Quan hệ ngoại giao với Campuchia-1992.         
Âm lịch:     15/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên thành, Trực tinh, Tục thế, U vi      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Kim thần thất     
 sát, Lỗ ban sát, Ngũ quỷ, Trùng phục, Văng vong.                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 25/6/2021. Thành lập Ngân hàng Thế giới-1946.             
Âm lịch:     16/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Sinh khí, Yếu yên.                         
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh   
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 26/6/2021. Hiến chương Liên hợp quốc-1945. Thế giới pḥng 
 chống ma tuư-2000.                                                             
Âm lịch:     17/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu.                                             
Sao xấu:     Huyền vũ, Xích khẩu.                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 27/6/2021.                                               
Âm lịch:     18/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên quan,      
 Thiên quư, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Âm thác, Dương thác, Đại không vong, Ly sàng, Nguyệt h́nh,         
 Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Tam nương, Thiên địa chính chuyển, Thiên   
 địa chuyển sát, Thiên ôn, Thổ phủ.                                             
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 28/6/2021. Gia đ́nh Việt Nam-2001.                        
Âm lịch:     19/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Thiên quư.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Phủ đầu sát, Tam tang, Trùng tang.                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây nhà, Khởi công.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 29/6/2021. Bộ đội pháo binh Việt Nam-1946.                 
Âm lịch:     20/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Thanh long, Thiên phú.                
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Đào giếng, Đào ao, Kiện cáo, Xuất hành, Đắp   
 đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Dỡ nhà cũ, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,    
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Chữa bệnh, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,   
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng,   
 Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự,     
 Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây     
 lăng mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 30/6/2021.                                                 
Âm lịch:     21/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Thần cách,  
 Thiên cương, Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                                
Nên làm:     Di chuyển, Khai trương, Tang lễ, Giao dịch, Cầu lộc, Yến tiệc,     
 Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Giao tài vật, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Kiện tụng, Kiện    
 cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,       
 Kinh doanh, Xây dựng, Tế tự, Khởi tạo, An táng, Động thổ, Xuất hành, Chuyển    
 nhà, Giá thú.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    Danh sach Gio tot/xau thang 6/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202106.HTM