Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/7/2021. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc Thế 
 giới.                                                                          
Âm lịch:     22/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên ân, Thiên phúc.                
Sao xấu:     Đại hao, Qủy khốc, Tam nương, Tiểu không vong.                     
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Làm phúc, Cầu tài, Đào giếng,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu     
 phúc, Động thổ, Đắp đê, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Xuất hành, An   
 táng, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/7/2021. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên 
Âm lịch:     23/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Phúc sinh, Sát cống, Thiên ân, Thiên      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Xích khẩu.             
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu tài, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Xuất hành, Tố tụng, Di   
 chuyển, Khai trương.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/7/2021.                                                 
Âm lịch:     24/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thiên tài, Thiên thụy, Trực tinh.         
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát,       
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Di chuyển, Đào ao, Đào giếng, Đắp   
 đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,     
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,   
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/7/2021. Hợp tác Quốc tế.                               
Âm lịch:     25/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm, Thiên ân.        
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách,   
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Tế tự, Khai trương, Cầu tài, Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất     
 hành, Đắp đê, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,  
 Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa      
 bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ.                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/7/2021.                                                 
Âm lịch:     26/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă.   
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Đại không vong, Hoàng sa, Kim thần thất sát,     
 Lôi công, Ly sàng, Thổ cấm.                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, An táng.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/7/2021. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                   
Âm lịch:     27/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên thành, Tục thế, U vi    
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Kim thần thất     
 sát, Lỗ ban sát, Ngũ quỷ, Tam nương, Văng vong.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/7/2021.                                                  
Âm lịch:     28/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Tiểu thử (Nắng oi) 04g06. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt đức, Sinh khí, Thiên quư, Tuế đức,  
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Tứ thời cô quả.                                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Động thổ, Thu hoạch, Trồng cây, Yến tiệc, Cầu tài,    
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất       
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/7/2021.                                                 
Âm lịch:     29/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu, Thiên quư.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Trùng tang, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Khởi công, Xây nhà, Động thổ, Cầu tài, Cầu lộc, An    
 táng, Xuất hành.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/7/2021. Du lịch Việt Nam-1960.                          
Âm lịch:     30/5(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Giáp-Ngọ(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Quan nhật, Thiên quan.           
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nguyệt tận, Nguyệt yếm, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Giao tài vật, Động thổ, Giao dịch, Lợp nhà,    
 Làm bếp, Xây dựng, Chuyển nhà.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/7/2021.                                                
Âm lịch:     1/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp.       
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang,      
 Thần cách, Thổ phủ, Trùng phục, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Cầu phúc, Xuất hành, Tế tự, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu tài, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Chuyển nhà, Tố tụng, Động thổ.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/7/2021. Dân số Thế giới.                              
Âm lịch:     2/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Canh-Thân/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt không, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.  
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/7/2021. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.               
Âm lịch:     3/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Tân-Dậu/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Thiên phú, Tục thế.         
Sao xấu:     Câu trận, Dương công kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thổ ôn.    
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc.                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/7/2021.                                                 
Âm lịch:     4/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Yếu yên.                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Di chuyển, Chữa bệnh,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê.                                                                   
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/7/2021. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan, 
Âm lịch:     5/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Quư-Hợi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp.    
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Tiểu không vong.          
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Di chuyển, Cầu lộc,   
 Cầu phúc, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp    
 đê, Đào giếng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà   
 cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Chuyển   
 nhà, Giá thú, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh, Khởi tạo, Xuất hành,    
 Giao dịch.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/7/2021. Thanh niên xung phong.                         
Âm lịch:     6/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tư/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức.                        
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa,      
 Thiên ôn.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài, Chữa bệnh, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi      
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm    
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, An táng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển    
 nhà, Yến tiệc, Xây dựng.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/7/2021.                                                
Âm lịch:     7/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     ất-Sửu/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt    
 phá, Tam nương, Tiểu hồng sa.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/7/2021.                                                
Âm lịch:     8/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Bính-Dần/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên tài,    
 Trực tinh, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/7/2021. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với 
Âm lịch:     9/6(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Măo/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư.                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.     
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An    
 táng, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/7/2021.                                                
Âm lịch:     10/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời   
 cô quả, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Giao dịch, Thu hoạch, Làm phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà,      
 Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Động     
 thổ, Đắp đê.                                                                   
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/7/2021. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định Genève-1954. 
Âm lịch:     11/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên thành.                     
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Trùng phục, Trùng tang.             
Nên làm:     Xây dựng, Trồng cây, Xuất hành, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai         
 trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh       
 chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Tố tụng, Động thổ, An táng.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/7/2021.                                                 
Âm lịch:     12/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không.                       
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Động thổ, Cầu lộc, Xuất hành, Chữa bệnh, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,    
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc.                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/7/2021. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                  
Âm lịch:     13/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Mùi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Đại thử (Nóng nực) 21g27. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Thánh tâm.                                              
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Thần      
 cách, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                                
Nên làm:     Cầu phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu tài,  
 Cầu lộc, Đắp đê.                                                               
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/7/2021.                                                
Âm lịch:     14/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên ân, Thiên quan, Tuế hợp, U vi tinh.                 
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ.         
Nên làm:     Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng,  
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An      
 táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/7/2021.                                                
Âm lịch:     15/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Quư-Dậu/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/7/2021. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.         
Âm lịch:     16/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tuất/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thanh long, Thiên đức, Yếu      
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/7/2021.                                                
Âm lịch:     17/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     ất-Hợi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Tam hợp, Trực tinh.  
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Lôi công, Nhân cách.                      
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/7/2021. Thương binh Liệt sỹ-1947.                       
Âm lịch:     18/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tư/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên quư, Tuế đức.                                     
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa,      
 Tam nương, Thiên ôn.                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài, Chữa bệnh, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi tạo, Kiện      
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Làm phúc, Lấp   
 hố rănh, An táng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,     
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Tế tự, Giải    
 oan, Tố tụng, Khởi công.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 28/7/2021. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.              
Âm lịch:     19/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Sửu/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt    
 h́nh, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Nhập trạch, Xây dựng, Khai trương, Chuyển nhà, Di         
 chuyển, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, An táng, Khởi công, Khởi     
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm    
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Săn bắn, Sửa mồ   
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Cầu tài, Xuất hành, Yến tiệc, Dỡ      
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 29/7/2021. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.       
Âm lịch:     20/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Dần/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên      
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Thổ cấm, Tội chỉ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/7/2021.                                                
Âm lịch:     21/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt đức     
 hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên thụy.                   
Sao xấu:     Cô thần, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,     
 Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng tang.                                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tranh chấp, Tang lễ, Kiện cáo,      
 Hôn thú, Yến tiệc, Cầu phúc, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Đắp đê, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Dỡ    
 nhà cũ, Di chuyển, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển      
 nhà, Khởi công, Xây nhà, Tố tụng, Khởi tạo.                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 31/7/2021. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.          
Âm lịch:     22/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Tam nương, Thiên cương, Tứ     
 thời cô quả, Xích khẩu.                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    Danh sach Gio tot/xau thang 7/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202107.HTM