Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/9/2021. Thế giới v́ hoà b́nh-1945. Quan hệ ngoại giao    
 với Ghinê-1972.                                                                
Âm lịch:     25/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc sinh, Tam hợp,     
 Thanh long, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát.                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g52. Huế 5g39/11g42\17g45. SG 5g42/11g46\17g49.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 2/9/2021. Quốc khánh Việt Nam-1945. Chủ tich Hồ Chí Minh  
 từ trần-1969.                                                                  
Âm lịch:     26/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên ân, Thiên đức, Trực tinh.            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Xây dựng, Khởi công.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/9/2021.                                                 
Âm lịch:     27/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm.                                     
Sao xấu:     Không pḥng, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam       
 nương, Trùng phục, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Xây nhà, An táng, Đào        
 giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Chuyển nhà, Hoàn thiện       
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện      
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Thu hoạch, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây     
 lăng mộ, Di chuyển, Đào ao, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Giải   
 oan, Chữa bệnh, Cầu phúc, Tế tự.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/9/2021.                                                 
Âm lịch:     28/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên phúc.                                    
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Kim thần thất sát, Thiên lại, Tiểu không       
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Nhập trạch, Khai trương,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, An       
 táng, Cầu lộc, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi    
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu tài, Phá   
 bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố       
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc, Giá thú.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g44. SG 5g42/11g45\17g48.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/9/2021. Quan hệ ngoại giao với Lào-1962.               
Âm lịch:     29/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt không, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên    
 tài, Tuế đức, Tục thế.                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Nguyệt yếm.                                
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Làm giường, Xuất hành,     
 Kiện cáo, Tranh chấp, Sửa nhà cửa, Hôn thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 6/9/2021.                                                 
Âm lịch:     30/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, U vi tinh,   
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Nguyệt tận, Thần cách, Thổ   
 cấm, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng,     
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 7/9/2021. Truyền h́nh Việt Nam-1970.                       
Âm lịch:     1/8(Thiếu)/2021. Tết Kate. Hội Làng Lê Văn Duyệt.                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Bạch lộ (Nắng nhạt) 16g54. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Ngũ hợp, Phúc sinh, Thiên tài, Tuế hợp.     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Địa tặc,      
 Hỏa tinh, Lỗ ban sát, Ly sào, Thiên cương.                                     
Nên làm:     Thu hoạch, Cầu lộc, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đắp   
 đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa      
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào        
 giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Xây dựng, Khởi công, Khởi tạo, Giá thú, Chuyển nhà, An táng.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 8/9/2021. Quốc tế các Nhà báo. Quốc tế Xoá nạn mù chữ.     
Âm lịch:     2/8(Thiếu)/2021. Hội Làng Lê Văn Duyệt.                            
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Sinh khí.        
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.            
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà     
 cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng,     
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Động thổ, An táng.              
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 9/9/2021.                                                 
Âm lịch:     3/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Canh-Thân/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,     
 Thiên mă, Thiên quư.                                                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Lôi công, Tam nương, Thiên ôn, Tiểu không vong.           
Nên làm:     Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu tài, Xây dựng, Giao dịch, Xuất   
 hành, Tế tự, Cầu phúc, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác,     
 Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g46.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/9/2021. Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-1955.      
Âm lịch:     4/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Tân-Dậu/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Ngũ hợp, Quan nhật, Thiên quư, Thiên thành,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Dương thác, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,      
 Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/9/2021.                                                
Âm lịch:     5/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Tục thế, U vi tinh.                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Qủy khốc, Tam tang.                
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, An táng, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/9/2021. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh-1930.            
Âm lịch:     6/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Quư-Hợi/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Yếu yên.                                                            
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Xuất hành, Tế tự, Giao    
 dịch.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 13/9/2021.                                                
Âm lịch:     7/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tư/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên phúc, Thiên quan.          
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lục bất      
 thành, Tam nương, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong.                              
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Động thổ, Đắp đê, Xây lăng mộ,  
 Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Di chuyển, Kư hợp đồng,       
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, An táng, Cầu phúc.            
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 14/9/2021.                                                 
Âm lịch:     8/8(Thiếu)/2021.                                                   
Can-Chi:     ất-Sửu/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân.       
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Kim thần thất sát, Trùng phục, Xích khẩu.       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, An táng, Tố tụng, Cầu tài, Tranh      
 chấp, Chữa bệnh.                                                               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 15/9/2021. Việt Nam tham gia Quỹ Tiền tệ Thế giới-1976.    
Âm lịch:     9/8(Thiếu)/2021. Hội Chọi Trâu Đồ Sơn.                             
Can-Chi:     Bính-Dần/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên ân, Thiên đức, Tuế đức.     
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Kim thần thất sát.                             
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 16/9/2021.                                                
Âm lịch:     10/8(Thiếu)/2021. Hội Chọi Trâu Đồ Sơn.                            
Can-Chi:     Đinh-Măo/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Minh đường, Thiên ân, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Nguyệt yếm,  
 Ngũ hư, Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g45. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/9/2021.                                                
Âm lịch:     11/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Thiên ân.                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, An táng, Cầu lộc, Tang lễ, Yến tiệc, Đắp     
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Cầu phúc, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/9/2021.                                                
Âm lịch:     12/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.                             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ly sào, Ngũ quỷ, Thổ cấm.                       
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Kiện cáo, Cầu tài,     
 Làm phúc, Cầu lộc, Tranh chấp, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa   
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh        
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây dựng, Nhập trạch,     
 An táng, Giá thú.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/9/2021.                                               
Âm lịch:     13/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên   
 quư, Thiên tài, Tuế hợp.                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát, Tam   
 nương, Thiên cương.                                                            
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc,      
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố   
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 20/9/2021. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc-1977.          
Âm lịch:     14/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Mùi/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Sinh khí, Thiên quư.      
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Thụ tử, Trùng tang, Tứ thời cô     
 quả, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đào        
 giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng,   
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Khởi công, Xây nhà, Động thổ, Khởi tạo.                      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 21/9/2021.                                                 
Âm lịch:     15/8(Thiếu)/2021. Tết Trung Thu. Đền Cuông.                        
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên mă.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Lôi công, Thiên ôn.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu phúc, Khai trương, Tế   
 tự, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện   
 cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải    
 oan, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                          
Kiêng kỵ:    Giao tài vật.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g42. Huế 5g40/11g39\17g37. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 22/9/2021.                                                 
Âm lịch:     16/8(Thiếu)/2021. Hội Nghênh Ông Cá Voi. Hội Đền Côn Sơn-Kiếp Bạc. 
Can-Chi:     Quư-Dậu/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt ân, Quan nhật, Thiên thành.            
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,        
 Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Tứ ly.     
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai         
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.                
Kiêng kỵ:    Động thổ, Lợp nhà.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g42. Huế 5g40/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 23/9/2021. Quan hệ ngoại giao với CHLB Đức-1975.          
Âm lịch:     17/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Côn Sơn-Kiếp Bạc.                        
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Thu phân (Giữa Thu) 02g22. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt không, Thiên phúc, Tục thế, U vi tinh.           
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang.                           
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng    
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Di chuyển, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa       
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Cầu tài, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tế tự, Khởi tạo, Lợp     
 nhà, Làm bếp, Giá thú, An táng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/9/2021.                                                
Âm lịch:     18/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Côn Sơn-Kiếp Bạc.                        
Can-Chi:     ất-Hợi/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên     
 đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.                                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn, Trùng      
 phục.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Xuất hành, Cầu     
 lộc, An táng, Xây dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn       
 thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ    
 nhà cũ, Di chuyển, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/9/2021.                                                
Âm lịch:     19/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Côn Sơn-Kiếp Bạc. Lễ giỗ Trần Hưng Đạo.  
Can-Chi:     Bính-Tư/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức.                          
Sao xấu:     Hà khôi, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao,    
 Tiểu không vong, Văng vong.                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/9/2021.                                               
Âm lịch:     20/8(Thiếu)/2021. Hội Đền Côn Sơn-Kiếp Bạc. Lễ giỗ Trần Hưng Đạo.  
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Kim thần thất sát, Xích khẩu.                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Tố tụng, Tranh      
 chấp, Chữa bệnh.                                                               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 27/9/2021. Du lịch Thế giới-1975. Khởi nghĩa Bắc 
Âm lịch:     21/8(Thiếu)/2021. Lễ giỗ Trần Hưng Đạo.                            
Can-Chi:     Mậu-Dần/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Thanh long, Thiên đức, Thiên thụy.                      
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Ly sào.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, An táng.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g45\17g39. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 28/9/2021.                                                 
Âm lịch:     22/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thụy.                     
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Kim thần thất sát, Nguyệt phá, Nguyệt yếm,  
 Ngũ hư, Phi ma sát, Tam nương, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                  
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g39. Huế 5g41/11g37\17g35. SG 5g42/11g41\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 29/9/2021.                                                 
Âm lịch:     23/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thiên ân,    
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá.                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,   
 Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Di chuyển, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu phúc, An táng,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Mở cửa hàng, Giá thú, Xây nhà, Xuất hành, Giao    
 dịch, Giao tài vật.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 30/9/2021.                                                
Âm lịch:     24/8(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Đinh-Dậu(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư,        
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ly sào, Ngũ quỷ, Thổ cấm, Trùng tang.           
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Kiện cáo, Cầu tài,     
 Làm phúc, Cầu lộc, Tranh chấp, Yến tiệc, Xuất hành, Đắp đê, Xây lăng mộ, Đào   
 giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh        
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xây nhà, Xây dựng, Nhập trạch, Khởi công,    
 An táng, Giá thú, Chuyển nhà.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.