Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/8/2022. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                 
Âm lịch:     4/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tuất/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt không, Thiên phú, Thiên quan, Trực       
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên      
 tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                                                  
Nên làm:     Khai trương.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 2/8/2022.                                                  
Âm lịch:     5/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ.                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Kim thần thất sát,         
 Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Tố tụng, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Chữa     
 bệnh, Tranh chấp, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu tài, Chuyển nhà, Làm giường,     
 Lấp hố rănh, Cầu lộc, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,  
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Kư hợp đồng,      
 Làm phúc, Xuất hành, Yến tiệc.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 3/8/2022.                                                  
Âm lịch:     6/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Tư/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên đức      
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào.                                                   
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu tài, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp    
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Giá thú,    
 Chuyển nhà, Xuất hành.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 4/8/2022.                                                 
Âm lịch:     7/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nhân chuyên.                               
Sao xấu:     Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Tam nương, Thụ tử.                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà     
 cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di     
 chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/8/2022. Hải quân Việt Nam-1964.                         
Âm lịch:     8/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Canh-Dần/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên quư, Thiên thụy.              
Sao xấu:     Đại không vong, Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Trùng tang.  
Nên làm:     Tế tự, Tố tụng, Giải oan, Cầu phúc, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu lộc,      
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Khởi công.                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/8/2022. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.           
Âm lịch:     9/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên quư.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Ly sào, Thiên lại, Tứ tuyệt, Xích khẩu.        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc, Chuyển nhà, Nhập trạch, Di   
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,  
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ    
 cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,       
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến    
 tiệc.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/8/2022.                                                
Âm lịch:     10/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Lập Thu (Đầu Thu) 19g30. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài,   
 Tuế đức, Tục thế.                                                              
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm.                                     
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh chấp,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Làm bếp, Lợp nhà.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 8/8/2022. Thành lập ASEAN-1967.                           
Âm lịch:     11/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên đức, U vi tinh, Yếu    
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Thần    
 cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào    
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 9/8/2022.                                                  
Âm lịch:     12/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sát cống, Sinh khí, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,  
 Tiểu không vong, Trùng phục.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Sửa nhà cửa,    
 Trồng cây, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 10/8/2022. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.           
Âm lịch:     13/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên phúc, Thiên thành, Trực tinh, Tuế   
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 11/8/2022.                                                
Âm lịch:     14/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt không, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Thổ phủ.                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/8/2022.                                                
Âm lịch:     15/7(Thiếu)/2022. Lễ Vu Lan.                                       
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Nguyệt đức hợp.                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong, Xích khẩu.          
Nên làm:     Yến tiệc, Giao dịch, Xây nhà, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đắp đê, Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa      
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi công, Chữa bệnh, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, An táng, Xây    
 dựng, Tố tụng, Tế tự, Khai trương, Kiện cáo, Khởi tạo, Động thổ.               
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/8/2022.                                                
Âm lịch:     16/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên    
 quan.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Quả tú, Qủy    
 khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.                                             
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/8/2022.                                               
Âm lịch:     17/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Kim thần thất sát,         
 Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Chuyển nhà,    
 Làm giường, Lấp hố rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá    
 bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố       
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Yến tiệc, Xuất hành, Làm phúc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 15/8/2022. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     18/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tư/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên quư.     
Sao xấu:     Đại hao, Tam nương, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Đào ao, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, An táng,      
 Khởi công, Giá thú, Chữa bệnh.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 16/8/2022.                                                 
Âm lịch:     19/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Tân-Sửu/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên quư.                                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Tứ thời đại mộ.        
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Di      
 chuyển.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 17/8/2022.                                                 
Âm lịch:     20/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát cống, Thánh tâm,    
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu không      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu lộc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 18/8/2022.                                                
Âm lịch:     21/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Thiên lại, Xích khẩu.                          
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/8/2022. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng  
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     22/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài, Trực tinh, Tục thế.      
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Nguyệt yếm, Tam nương, Trùng phục.               
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Giá thú, Hôn thú, Xuất     
 hành, Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ       
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/8/2022.                                                
Âm lịch:     23/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên phúc, U vi tinh, Yếu   
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Nguyệt kỵ, Thần cách, Thổ    
 cấm, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ     
 nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Khởi công, Tế tự.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/8/2022.                                               
Âm lịch:     24/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă.         
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên   
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Di chuyển, Khai trương,   
 Trồng cây, Làm giường, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố      
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào     
 ao, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Khởi tạo, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ.                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 22/8/2022.                                                
Âm lịch:     25/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.   
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên        
 thành, Tuế hợp.                                                                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                      
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 23/8/2022.                                                 
Âm lịch:     26/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Thân/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Xử thử (Mưa ngâu) 10g17. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên đức hợp, Thiên xá.        
Sao xấu:     Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ.                                    
Nên làm:     Cầu tài, Tế tự, Khai trương, Cầu lộc, Giải oan, Yến tiệc, Dỡ nhà   
 cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,  
 Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 24/8/2022. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                  
Âm lịch:     27/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức.                                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách,    
 Phủ đầu sát, Tam nương, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong, Xích khẩu.               
Nên làm:     Yến tiệc, Giao dịch, Xây nhà, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đắp đê, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Di chuyển, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật.                      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 25/8/2022.                                                
Âm lịch:     28/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quan, Thiên quư.     
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang,  
 Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong, Trùng tang.                                
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tang lễ, Cầu lộc, Khai trương, Yến tiệc, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Giải oan, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Di chuyển, Đắp đê, Hôn thú, Đào ao, Xây nhà, Nhập trạch, Khởi công,  
 Động thổ, Đào giếng.                                                           
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/8/2022. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.      
Âm lịch:     29/7(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Dương công kỵ, Hoang vu, Kim thần    
 thất sát, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Chuyển nhà,    
 Làm giường, Lấp hố rănh, Chữa bệnh, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá    
 bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố       
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Yến tiệc, Xuất hành, Làm phúc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/8/2022.                                                
Âm lịch:     1/8(Đủ)/2022. Tết Katê.                                            
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Kỷ-Dậu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Thiên thụy, Trực tinh, Tuế đức.              
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong.            
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/8/2022. Ngoại giao Việt Nam-1945.                     
Âm lịch:     2/8(Đủ)/2022. Hội làng Lê Văn Duyệt ở TP HCM.                      
Can-Chi:     Quư-Sửu/Kỷ-Dậu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên ân.            
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Xích khẩu.                                      
Nên làm:     Khai trương, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà,     
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế   
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Di chuyển, Cầu lộc,   
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 29/8/2022.                                                
Âm lịch:     3/8(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Dần/Kỷ-Dậu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thanh long, Thiên đức, Thiên phúc.        
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Tam nương, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Giải oan, Tế tự, Dỡ nhà cũ, Sửa nhà cửa,    
 Chữa bệnh, Làm giường, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi    
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Cầu phúc,      
 Cầu lộc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Xây dựng, An táng.              
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 30/8/2022. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                    
Âm lịch:     4/8(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     ất-Măo/Kỷ-Dậu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên.                           
Sao xấu:     Âm thác, Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư,    
 Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ, Trùng phục.                         
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 31/8/2022.                                                 
Âm lịch:     5/8(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Bính-Th́n/Kỷ-Dậu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương.                          
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá.                                  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,       
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Cầu phúc, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Mở cửa hàng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    Danh sach Gio tot/xau thang 8/2022 xem tai trang web: VANSU/TT202208.HTM