Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/12/2022. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                  
Âm lịch:     8/11(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên tài.         
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Thổ phủ,  
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Tang lễ.                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/12/2022. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.             
Âm lịch:     9/11(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn.                             
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, Làm phúc, Khai trương, Yến      
 tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,    
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di    
 chuyển, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xuất hành, Xây dựng, An táng.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/12/2022. Quốc tế về Người khuyết tật.                   
Âm lịch:     10/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Canh-Dần/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú, Thiên thụy.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.              
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Yến tiệc,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Cầu phúc, An táng, Dỡ nhà cũ, Tế tự,      
 Đào ao, Giá thú, Đào giếng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/12/2022.                                               
Âm lịch:     11/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Tân-Măo/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Thiên       
 cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao, Xích khẩu.                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Chuyển     
 nhà, Khởi tạo, Kinh doanh, Chữa bệnh, Động thổ, Tố tụng, Tranh chấp, Xây       
 dựng, An táng, Di chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,     
 Khởi công, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng, Đào ao, Đào giếng, Làm giường,      
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ   
 cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Cầu phúc, Giao dịch,    
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Giao tài vật, Xây lăng mộ, Xây nhà, Giải oan.     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/12/2022.                                                
Âm lịch:     12/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên quư, Tuế đức.     
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Tứ thời đại mộ.                           
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu tài,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, An táng, Khai trương, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/12/2022.                                                 
Âm lịch:     13/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Sát cống, Thiên đức, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào, Tam    
 nương, Trùng phục, Trùng tang.                                                 
Nên làm:     Xây dựng, Dỡ nhà cũ, Giá thú, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Yến tiệc,   
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố   
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch,  
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/12/2022.                                                 
Âm lịch:     14/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Đại tuyết (Khô úa) 10g47. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.              
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát,  
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                              
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/12/2022.                                                
Âm lịch:     15/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     ất-Mùi/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ.              
Nên làm:     Yến tiệc, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu tài, Cảnh   
 giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Làm bếp, Mở cửa hàng,    
 An táng, Lợp nhà.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/12/2022.                                                
Âm lịch:     16/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Bính-Thân/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt không, Tam hợp, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Thổ cấm, Tiểu không vong.                      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Làm giường, Tranh chấp, Kiện cáo, Cầu tài,   
 An táng, Hôn thú, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di   
 chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xây dựng, Xuất hành,       
 Giao dịch, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/12/2022. Quốc tế về Quyền con người.                   
Âm lịch:     17/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Nhân chuyên,   
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng, Lỗ ban sát,     
 Thần cách, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giao dịch, Thu hoạch, Di chuyển,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,     
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/12/2022. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao    
 với Aó-1972.                                                                   
Âm lịch:     18/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí.                                             
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Qủy khốc, Tam nương, Tứ       
 thời cô quả, Văng vong.                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Xuất hành, Chuyển nhà, Động thổ, Cầu tài, Tế     
 tự, Cầu lộc, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,     
 Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi     
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Di chuyển, Thu hoạch, Tố tụng,      
 Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Sửa   
 nhà cửa, Trồng cây, Xây dựng.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/12/2022.                                               
Âm lịch:     19/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Phúc hậu.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, An       
 táng, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp   
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa   
 nhà cửa, Tang lễ, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu    
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu tài,   
 Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/12/2022.                                                
Âm lịch:     20/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Canh-Tư/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Quan nhật, Thiên tài.                      
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm,      
 Phủ đầu sát, Thiên địa chính chuyển, Thổ phủ.                                  
Nên làm:     Tang lễ, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc.                            
Kiêng kỵ:    Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp.    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/12/2022.                                                
Âm lịch:     21/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Tân-Sửu/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Dương công kỵ, Ly sào, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Xây dựng, An táng,     
 Chuyển nhà, Khởi tạo.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/12/2022.                                               
Âm lịch:     22/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă,       
 Thiên phú, Thiên quư, Tuế đức.                                                 
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn.   
Nên làm:     Cầu tài, Tế tự, Xuất hành, Khai trương, Giao dịch, Cầu phúc, Cầu   
 lộc, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,    
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/12/2022.                                               
Âm lịch:     23/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Quư-Măo/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực      
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Thiên cương,       
 Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao, Trùng phục, Trùng tang, Xích khẩu.                
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/12/2022.                                               
Âm lịch:     24/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt ân, Tam hợp, Thánh tâm.                          
Sao xấu:     Đại hao, Tiểu không vong.                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Đào ao, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà,     
 Cầu lộc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/12/2022.                                              
Âm lịch:     25/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     ất-Tỵ/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng.                             
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Cầu lộc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu tài, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển,    
 Xuất hành, An táng, Giá thú.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/12/2022. Toàn quốc kháng chiến-1946.                   
Âm lịch:     26/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thiên tặc.                                                                     
Nên làm:     Tố tụng, Giá thú, Tế tự, Làm giường, Sửa nhà cửa, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/12/2022. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.       
Âm lịch:     27/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Yếu yên.                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Tam nương.   
Nên làm:     Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà   
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu tài, Cảnh   
 giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Làm bếp, Tố tụng, Mở cửa hàng, An   
 táng, Lợp nhà.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/12/2022.                                                
Âm lịch:     28/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Thân/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thanh long, Thiên      
 đức hợp, Thiên hỷ.                                                             
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Đại không vong, Ly sào, Thổ cấm, Tứ ly.        
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Tranh chấp, Hôn thú, Cầu tài, Kiện cáo,      
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa      
 bệnh, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, An táng, Xây dựng, Giá thú, Chuyển nhà,      
 Giao tài vật, Giao dịch.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/12/2022. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.    
Âm lịch:     29/11(Thiếu)/2022.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Nhâm-Tư(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Đông chí (Giữa Đông) 04g49. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, U vi tinh.                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh,       
 Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt tận, Thần cách, Tiểu hồng sa, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Cầu tài, Chuyển nhà, Cầu     
 lộc, An táng, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Xây nhà, Khởi tạo, Cầu phúc, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào        
 giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,   
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đắp đê, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ       
 thiện, Động thổ, Xây lăng mộ, Giao tài vật, Giải oan, Yến tiệc.                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/12/2022.                                               
Âm lịch:     1/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm, Thiên    
 ân, Thiên đức.                                                                 
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ     
 quỷ, Qủy khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                    
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển    
 nhà, An táng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/12/2022.                                               
Âm lịch:     2/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài,       
 Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân, Trực tinh.                                       
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc.               
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Cầu tài,     
 Trồng cây, Sửa nhà cửa, Giá thú, Động thổ, Di chuyển, Giao dịch.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/12/2022. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                  
Âm lịch:     3/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Thiên quư, Thiên thụy, Tuế đức, Tục thế.       
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,     
 Tam nương, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai         
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, An    
 táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi tạo.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/12/2022. Dân số Việt Nam-1977.                         
Âm lịch:     4/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên quư, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Dương thác, Không pḥng, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng    
 sa, Văng vong, Xích khẩu.                                                      
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu phúc,      
 Khai trương, Xây dựng, Nhập trạch, Động thổ, Khởi tạo, An táng.                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/12/2022. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.            
Âm lịch:     5/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế hợp, U vi tinh.          
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Nguyệt kỵ.                            
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Sửa nhà cửa, Khai trương, Làm giường,    
 Cầu lộc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao    
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di         
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 28/12/2022.                                                
Âm lịch:     6/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Thiên đức   
 hợp, Thiên phú.                                                                
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xây dựng, Tố tụng, Tế tự, Nhập    
 trạch, Đào giếng, Đào ao, Giá thú.                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 29/12/2022. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên    
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     7/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Thiên mă.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tam      
 nương, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Chữa bệnh, Giá thú, Kinh       
 doanh, Mở cửa hàng, Tố tụng, Tranh chấp, Xây nhà, An táng, Cầu phúc, Giải      
 oan, Di chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,    
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp   
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Đào ao, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa    
 mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Đào giếng, Đắp đê, Trồng cây,   
 Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Động thổ, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Cầu tài,     
 Cầu lộc, Yến tiệc, Xây dựng.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/12/2022.                                               
Âm lịch:     8/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Tam hợp, Thiên thành.                    
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Ly sàng, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu lộc, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, An táng, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Tế tự, Cầu tài, Kiện cáo, Xuất      
 hành, Giá thú, Khai trương.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 31/12/2022.                                               
Âm lịch:     9/12(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Quư-Sửu(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Ngũ hợp.                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hỏa.                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp.                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    Danh sach Gio tot/xau thang 12/2022 xem tai trang web: VANSU/TT202212.HTM