Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/4/2023. Nói dối. Pḥng không không quân-1953. Thuỷ sản  
 Việt Nam-1958.                                                                 
Âm lịch:     11/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Nguyệt đức hợp, Sinh khí.         
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Dương công kỵ, Hoang vu, Ly sào, Tứ thời cô   
 quả.                                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Chuyển nhà.                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g34/11g56\18g17. Huế 5g31/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/4/2023.                                                
Âm lịch:     12/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Canh-Dần/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.  
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt không, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long,    
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ.                                                 
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Khai trương, Làm phúc, Làm giường,  
 Giá thú, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà.                                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g17. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g40/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 3/4/2023.                                                 
Âm lịch:     13/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Tân-Măo/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.  
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Minh đường, Phúc sinh, Quan nhật.                                  
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam      
 nương, Thần cách, Thiên địa chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ,        
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Lợp nhà, Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Làm bếp,    
 Giá thú, Chuyển nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g06. SG 5g39/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 4/4/2023.                                                  
Âm lịch:     14/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.  
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     U vi tinh.                                                         
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử, Xích khẩu.   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà,  
 An táng.                                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g33/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 5/4/2023.                                                  
Âm lịch:     15/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Quư-Tỵ/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Thanh minh (Trong sáng) 08g14. Ngày Hắc đạo.  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú, Thổ ôn, Văng      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Cầu phúc,     
 Tế tự, An táng, Xây dựng, Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân,       
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào        
 giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g32/11g56\18g18. Huế 5g30/11g49\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 6/4/2023.                                                 
Âm lịch:     16/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.  
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.    
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Khai trương, Cầu lộc, Yến       
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,   
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/4/2023. Sức khoẻ Thế giới-1948.                         
Âm lịch:     17/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     ất-Mùi/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Tam hợp, Thiên quư,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Đại hao, Nhân cách, Tiểu không vong, Trùng tang, Tứ thời đại mộ.   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Di   
 chuyển, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà,   
 Cầu phúc, Động thổ, Khởi công, Xây nhà, Giá thú, Khởi tạo, An táng, Xuất       
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g32/11g55\18g18. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g39/11g52\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/4/2023.                                                 
Âm lịch:     18/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Bính-Thân/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt giải, Thiên đức, Thiên mă, Yếu yên.              
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Tam nương.                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây dựng, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giá thú, Hoàn thiện việc,   
 Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Cầu phúc,     
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành.                                               
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/4/2023.                                                
Âm lịch:     19/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Đinh-Dậu/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng. 
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Thiên thành.                   
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm,      
 Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa.                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g29/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 10/4/2023.                                                
Âm lịch:     20/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Mậu-Tuất/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.   
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Thiên phúc, Tuế đức.                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Thiên ôn, Xích khẩu.      
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Giao dịch, Động      
 thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,    
 Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch,    
 Đào ao, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Mở cửa hàng, An táng, Xây dựng, Tế tự, Chuyển nhà, Xây nhà.           
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g31/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 11/4/2023.                                                 
Âm lịch:     21/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                     
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Yến tiệc, Đắp đê, Đào      
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển    
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Giá thú, Xây nhà, Xây dựng, Tố tụng, An táng.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g07. SG 5g38/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 12/4/2023. Hàng không và Du hành vũ trụ Quốc tế-1961.      
Âm lịch:     22/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Canh-Tư/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên quan, Tuế hợp.        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Địa tặc, Hỏa tinh, Lỗ ban sát,        
 Nguyệt h́nh, Sát chủ, Tam nương, Thiên cương, Tội chỉ.                         
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tranh chấp, Giá thú, Sửa nhà cửa,   
 Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,    
 Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê.                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g19. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g38/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 13/4/2023. Tết Choi Chnam thmây của người Khmer.          
Âm lịch:     23/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Tân-Sửu/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Sinh khí.                         
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt kỵ,     
 Trùng phục, Tứ thời cô quả.                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, An táng, Chuyển nhà, Khai trương, Khởi công,   
 Cầu tài.                                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/11g55\18g20. Huế 5g28/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/4/2023.                                                
Âm lịch:     24/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Nhâm-Dần/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.  
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Sát cống, Thanh long.        
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ.                                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Cầu tài, Làm phúc, Khai trương, Giá thú, Yến   
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, An táng, Động thổ.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/4/2023. Quốc hội thông qua Hiến pháp-1992.             
Âm lịch:     25/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Quư-Măo/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Minh đường, Phúc sinh, Quan nhật, Trực tinh.                       
Sao xấu:     Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên địa chính chuyển, Thiên   
 hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g29/11g55\18g20. Huế 5g27/11g48\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/4/2023. Quân y Việt Nam-1946.                         
Âm lịch:     26/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Giáp-Th́n/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.   
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên quư, U vi tinh.                                  
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử, Xích khẩu.              
Nên làm:     Săn bắn, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh    
 giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê.                                                              
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g29/11g54\18g20. Huế 5g27/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 17/4/2023.                                                
Âm lịch:     27/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     ất-Tỵ/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên      
 phú, Thiên quư.                                                                
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Quả tú, Tam nương, Thổ ôn,        
 Trùng tang, Văng vong.                                                         
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Cầu lộc, Xuất hành, Cầu tài, Di chuyển,    
 Cầu phúc, Yến tiệc, Đắp đê, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xây nhà, Nhập trạch, Đào giếng,   
 Khởi công, Đào ao.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g20. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g37/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 18/4/2023. Chăm sóc Người tàn tật.                         
Âm lịch:     28/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Bính-Ngọ/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.   
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nhân chuyên, Thiên tài.                         
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Giá thú, Khai trương, Cầu lộc.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g08. SG 5g36/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 19/4/2023.                                                 
Âm lịch:     29/2(Nhuận,Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.           
Can-Chi:     Đinh-Mùi/ất-Măo(Nhuận,Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.  
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Nguyệt ân, Tam hợp,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Nguyệt tận, Nhân cách.                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển      
 nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu     
 phúc, An táng, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo,       
 Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 20/4/2023.                                                
Âm lịch:     1/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Thân/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Cốc vũ (Mưa rào) 15g14. Nhật thực: Huế  11g32 
 Max=0,2. Sài G̣n 11g20 Max=0,12. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Kính tâm, Tam hợp, Thiên tài, Tuế đức.                             
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt yếm, Văng     
 vong, Xích khẩu.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Chuyển     
 nhà, Tố tụng, Tranh chấp, Chữa bệnh, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi   
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, An táng, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố    
 rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,    
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Kư hợp đồng, Tang lễ, Khai     
 trương, Yến tiệc, Xây dựng.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g26/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/4/2023.                                                
Âm lịch:     2/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ.                  
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Trùng phục, Trùng    
 tang.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Xây nhà, Di chuyển, Đào   
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Lấp hố      
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/4/2023. Ngày sinh V.I.Lênin-1870.                      
Âm lịch:     3/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Tết Hàn thực.    
 Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                         
Can-Chi:     Canh-Tuất/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Phúc sinh, Sát cống, Thiên ân, Thiên mă.     
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy    
 khốc, Tam nương.                                                               
Nên làm:     Chữa bệnh, Xuất hành, Tế tự, Giải oan, Cầu lộc, Giao dịch, Dỡ      
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Cầu tài, Tố tụng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân,      
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao,   
 Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g27/11g54\18g21. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g36/11g51\18g06.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/4/2023. Sách và Bản quyền Thế giới-1995.              
Âm lịch:     4/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội đền Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Hà Nội.                
Can-Chi:     Tân-Hợi/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên thành, Trực     
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 24/4/2023.                                                
Âm lịch:     5/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh     
 tâm, Thiên đức, Thiên hỷ, Thiên thụy.                                          
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ.             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tế tự, Hôn thú, Tranh     
 chấp, Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải     
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Di chuyển, Giá thú, Khởi tạo.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g25/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 25/4/2023. Bầu cử Quốc hội của Việt Nam thống nhất-1976.   
Âm lịch:     6/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chàu Tây     
 Phương ở Thạch Thất, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.            
Can-Chi:     Quư-Sửu/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.             
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Ngũ hư,  
 Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g26/11g54\18g22. Huế 5g24/11g47\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 26/4/2023. Sở hữu Trí tuệ Thế giới.                        
Âm lịch:     7/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội chùa Thầy ở  
 Quốc Oai, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                       
Can-Chi:     Giáp-Dần/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quan,    
 Thiên quư, Tục thế.                                                            
Sao xấu:     Tam nương, Thiên tặc, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Xây dựng, Sửa nhà cửa, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương,   
 Giá thú, Trồng cây, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g09. SG 5g35/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 27/4/2023.                                                
Âm lịch:     8/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Măo/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Thiên quư, Yếu yên.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chuyển     
 sát, Thiên lại, Tiểu không vong.                                               
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú.                                      
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Động thổ.                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g22. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g35/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/4/2023.                                                
Âm lịch:     9/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở   
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Th́n/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt không, Thanh long.                            
Sao xấu:     Dương công kỵ, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang,        
 Thiên ôn, Thổ phủ.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Xây dựng, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển,    
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Cầu lộc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải   
 oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,      
 Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc,     
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,     
 Tu tạo, Từ thiện, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g25/11g53\18g23. Huế 5g24/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/4/2023. Xây dựng Việt Nam-1945.                        
Âm lịch:     10/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Giỗ tổ Hùng     
 Vương ở Việt Tŕ, Phú Thọ. Hội Đâm trâu ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.              
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Ngũ phú, Thiên     
 đức hợp.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Nhân cách.                           
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc,     
 Xuất hành, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,      
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện      
 việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê.                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/4/2023. Giải phóng Miền Nam Việt Nam-1975.            
Âm lịch:     11/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Ngũ hợp, Thiên phú, Tuế đức.                    
Sao xấu:     Ly sào, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.         
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc.                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Lợp nhà, Xuất hành.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g24/11g53\18g23. Huế 5g23/11g46\18g10. SG 5g34/11g50\18g06.