Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/5/2023. Quốc tế Lao động-1886. Hàng không dân dụng Việt 
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     12/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Ngũ hợp, Sát cống.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Nguyệt hư, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu    
 hao, Tội chỉ, Trùng phục, Trùng tang.                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 2/5/2023.                                                  
Âm lịch:     13/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Thân/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên tài, Trực tinh.                
Sao xấu:     Âm thác, Đại hao, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Tam nương, Văng   
 vong, Xích khẩu.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chữa bệnh, Tố tụng, Tranh chấp, An táng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện   
 tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh    
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tế tự, Thu hoạch, Cầu phúc, Chuyển nhà, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây       
 dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 3/5/2023. Quốc tế tự do báo chí-1948.                      
Âm lịch:     14/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Dậu/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ.         
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kỵ.                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Di chuyển, Giá thú, Chuyển nhà, Chữa bệnh, An táng, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi tạo, Kiện cáo,     
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Lấp hố rănh, Lợp      
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 4/5/2023.                                                 
Âm lịch:     15/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Phúc sinh, Thiên đức, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy khốc.           
Nên làm:     Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Giải oan, Cầu lộc,    
 Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện,  
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,   
 Giá thú, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khai trương, Xây   
 dựng, Xây nhà, An táng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/5/2023. Ngày sinh K.Marx-1818. Bộ đội Trường Sơn-1959.  
Âm lịch:     16/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Hợi/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên phúc, Thiên      
 thành, Tuế hợp.                                                                
Sao xấu:     Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử, Tiểu không vong, Tứ tuyệt.               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Săn bắn, Yến tiệc, Đào giếng, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,    
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chữa bệnh,   
 Chuyển nhà, Cầu phúc, Đắp đê, Khởi tạo, Xây dựng, Động thổ, An táng.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/5/2023. Thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-1951.     
Âm lịch:     17/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Tư/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Lập Hạ (Đầu Hè) 01g19. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên ân,  
 Thiên hỷ, Thiên quư.                                                           
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát.                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Cầu phúc, Tế tự, Yến       
 tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Xuất hành, Khởi tạo, Giá thú.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/5/2023. Giải phóng Điện Biên Phủ-1954.                 
Âm lịch:     18/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Sửu/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Sát cống, Thiên ân, Thiên quư, U vi tinh.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Ngũ hư,  
 Tam nương, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.                            
Nên làm:     Giá thú, Khai trương, Xuất hành, Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 8/5/2023.                                                 
Âm lịch:     19/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Dần/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân,     
 Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.                                                
Sao xấu:     Thiên tặc, Xích khẩu.                                              
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Động thổ, Cầu lộc, Thu hoạch, Làm giường, Cầu tài,    
 Giá thú, Khai trương, Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 9/5/2023. Chiến thắng Phát xít Đức-1945.                   
Âm lịch:     20/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Măo/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.                  
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát,      
 Thiên lại.                                                                     
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ      
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,   
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu   
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Lợp nhà, Tố tụng, Làm bếp, Động thổ, An táng, Xuất     
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 10/5/2023.                                                 
Âm lịch:     21/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Thanh long, Thiên ân, Tuế đức.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thiên ôn,     
 Thổ phủ.                                                                       
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, An táng, Động thổ.                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 11/5/2023.                                                
Âm lịch:     22/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Nhân chuyên.              
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Nhân cách, Tam nương,        
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Xuất hành, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa    
 bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/5/2023.                                                
Âm lịch:     23/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Thiên phú.                           
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn.      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu phúc, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di         
 chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,   
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/5/2023.                                                
Âm lịch:     24/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Mùi/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt hư, Sát chủ, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu không    
 vong, Tội chỉ.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Khai trương, Kiện cáo, Kinh    
 doanh, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, An táng, Cầu lộc, Giải      
 oan, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi công,     
 Khởi tạo, Di chuyển, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Đào ao, Đào giếng, Phá bỏ đồ cũ,    
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,      
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê, Yến       
 tiệc, Tế tự, Cầu tài.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/5/2023.                                               
Âm lịch:     25/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Kính tâm, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức, Thiên tài.     
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Văng vong,       
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Tang lễ, Khai trương.                                              
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp.            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 15/5/2023. Thành lập Đội TNTPHCM-1931.                    
Âm lịch:     26/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Quư-Dậu/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.      
Sao xấu:     Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sàng.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chữa bệnh, Giá thú, Tố tụng, Tranh chấp, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,       
 Kiện tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Chuyển nhà, An táng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 16/5/2023.                                                 
Âm lịch:     27/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă, Thiên quư.               
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Nguyệt phá, Qủy khốc, Tam       
 nương.                                                                         
Nên làm:     Tố tụng, Xuất hành, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Cầu tài, Giải      
 oan, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,  
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 17/5/2023. Viễn thông Quốc tế.                             
Âm lịch:     28/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Hợi/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực    
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Thổ cấm, Thụ tử.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà     
 cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di     
 chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 18/5/2023.                                                
Âm lịch:     29/3(Thiếu)/2023. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Tư/Bính-Th́n(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt không, Tam hợp, Thánh   
 tâm, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát.                        
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tế tự, Cầu phúc, Sửa      
 nhà cửa, Hôn thú, Làm giường, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Xuất hành, Khởi tạo, Giá thú.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/5/2023. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-1890. Thành lập 
 MT Việt Minh-1941.                                                             
Âm lịch:     1/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.  
Sao xấu:     Cô thần, Tội chỉ.                                                  
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/5/2023.                                                
Âm lịch:     2/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Dần/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên thụy, Tuế đức.              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt     
 hỏa, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Tang lễ, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,  
 Tố tụng, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,  
 Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ.                                                                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xây dựng, Xuất hành.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/5/2023. Phong trào văn hoá Thế giới-2002.             
Âm lịch:     3/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Tiểu măn (Duối vàng) 14g10. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Nguyệt ân, Phổ hộ, Sinh khí, Thiên ân, Thiên   
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát   
 chủ, Tam nương.                                                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Làm phúc,   
 Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Nhập trạch, Giá thú, Khởi tạo, Xuất hành, An táng,    
 Giao dịch, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 22/5/2023. Thế giới về Nước và Đa dạng sinh học. Pḥng    
 chống Thiên tai.                                                               
Âm lịch:     4/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Canh-Th́n/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh,        
 Thiên ân, Thiên quan.                                                          
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                               
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 23/5/2023. Quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha-1977.        
Âm lịch:     5/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc,  
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thổ phủ, Thụ tử,       
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Săn bắn, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, An táng, Giá   
 thú.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 24/5/2023.                                                 
Âm lịch:     6/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.            
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Trùng phục, Xích khẩu.  
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai        
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Động thổ.      
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 25/5/2023.                                                
Âm lịch:     7/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Quư-Mùi/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên ân, Thiên phú.     
Sao xấu:     Cửu không, Dương công kỵ, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả   
 tú, Tam nương, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Tiểu không vong.                   
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Tế tự, Yến     
 tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng      
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Giải oan, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,  
 Kiện cáo, Đắp đê, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc.               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/5/2023.                                                
Âm lịch:     8/4(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Thân/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt không, Ngũ phú, Tục thế.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ   
 hư, Tiểu hao.                                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Khởi tạo, Kinh doanh, Cầu tài, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ   
 nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,      
 Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm phúc, Lấp    
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,  
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Xuất hành, Yến tiệc, An táng,     
 Sửa nhà cửa, Làm giường.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/5/2023.                                                
Âm lịch:     9/4(Đủ)/2023. Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.                         
Can-Chi:     ất-Dậu/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống,     
 Tam hợp, Yếu yên.                                                              
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/5/2023.                                               
Âm lịch:     10/4(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Trùng tang, Tứ thời đại mộ.        
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Xuất hành,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 29/5/2023.                                                
Âm lịch:     11/4(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Đại không vong, Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Đào     
 ao, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan,   
 Cầu lộc, An táng, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Giá thú.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 30/5/2023.                                                 
Âm lịch:     12/4(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă, Tuế đức.                                      
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Ly sào, Thiên lại, Xích khẩu.                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà, An táng, Di      
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải     
 oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,     
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà,       
 Chữa bệnh, Yến tiệc, Giao dịch.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 31/5/2023. Thế giới không hút thuốc lá.                    
Âm lịch:     13/4(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Đinh-Tỵ(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên       
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Ly sào, Tam nương, Tội chỉ.                               
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.