Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/9/2023. Thế giới v́ hoà b́nh-1945. Quan hệ ngoại giao   
 với Ghinê-1972.                                                                
Âm lịch:     17/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Thiên phú, Thiên quan,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Cầu lộc, Tang    
 lễ, An táng, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g52. Huế 5g39/11g42\17g45. SG 5g42/11g46\17g49.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/9/2023. Quốc khánh Việt Nam-1945. Chủ tich Hồ Chí Minh  
 từ trần-1969.                                                                  
Âm lịch:     18/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Thiên đức.                
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Tam    
 nương, Thiên cương, Tiểu hao.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/9/2023.                                                
Âm lịch:     19/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên ân.      
Sao xấu:     Đại hao, Trùng phục.                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm   
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp, Tố tụng, An táng,  
 Giá thú, Chữa bệnh.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g46/11g49\17g51. Huế 5g39/11g42\17g44. SG 5g42/11g46\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 4/9/2023.                                                 
Âm lịch:     20/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên ân, Thiên phúc.                      
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Tiểu không vong.               
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Khởi công, Săn bắn, Khai trương, Yến   
 tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, An táng, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà,   
 Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                                         
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g44. SG 5g42/11g45\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 5/9/2023. Quan hệ ngoại giao với Lào-1962.                 
Âm lịch:     21/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt không, Thánh tâm, Thiên ân.             
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Xích khẩu.                   
Nên làm:     Tế tự, Cầu phúc, Tố tụng, Chữa bệnh, Làm giường, Sửa nhà cửa,      
 Giải oan, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,      
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An       
 táng, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g50. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g48.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 6/9/2023.                                                  
Âm lịch:     22/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Sát cống, Thiên ân.            
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Tam nương, Thiên lại.                          
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g43. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 7/9/2023. Truyền h́nh Việt Nam-1970.                      
Âm lịch:     23/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên      
 tài, Trực tinh, Tuế đức, Tục thế.                                              
Sao xấu:     Cô thần, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm.                            
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Xây dựng, Giá thú, Tranh chấp,      
 Xuất hành, Kiện cáo, Hôn thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g49. Huế 5g39/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/9/2023. Quốc tế các Nhà báo. Quốc tế Xoá nạn mù chữ.    
Âm lịch:     24/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Bạch lộ (Nắng nhạt) 04g27. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, U vi tinh, Yếu yên.          
Sao xấu:     Đại không vong, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào,      
 Thần cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                              
Nên làm:     Khai trương, Tranh chấp, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Yến tiệc,     
 Động thổ, Đắp đê, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Cầu phúc, Giá thú, Tế tự, An táng, Xây nhà, Chuyển nhà.                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g47.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/9/2023.                                                 
Âm lịch:     25/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă, Thiên quư.            
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,  
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Trồng cây, Sửa nhà cửa,    
 Khai trương, Thu hoạch, Động thổ, Yến tiệc, Xuất hành, Đắp đê, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Xây nhà, Nhập trạch, Khởi tạo, Giá thú,      
 Lợp nhà, Khởi công, An táng.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g47/11g48\17g48. Huế 5g40/11g41\17g42. SG 5g42/11g45\17g46.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/9/2023. Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-1955.     
Âm lịch:     26/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Tân-Mùi/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên quư, Thiên thành,      
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                      
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu     
 lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, An táng, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 11/9/2023.                                                
Âm lịch:     27/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc hậu, Thiên    
 ân.                                                                            
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ, Xích khẩu.   
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Xây dựng.                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g47/11g47\17g47. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g46.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 12/9/2023. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh-1930.              
Âm lịch:     28/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Thiên đức.                                                 
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Kim thần thất sát, Nguyệt kiến chuyển sát,    
 Nhân cách, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Tiểu không vong, Tội   
 chỉ, Văng vong.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Động thổ, Khởi tạo, Cầu tài,   
 Giá thú, Khai trương, An táng, Kiện cáo, Tế tự, Cầu lộc, Chuyển nhà, Chữa      
 bệnh, Giải oan, Di chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Dỡ nhà cũ,      
 Khởi công, Đào ao, Đào giếng, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,     
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đắp đê, Thu     
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Cầu phúc, Yến tiệc, Xây dựng.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g41. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 13/9/2023.                                                 
Âm lịch:     29/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quan.                          
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hỏa tinh, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang,      
 Thiên tặc, Thổ ôn, Trùng phục.                                                 
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, An táng, Khởi tạo, Tế tự.               
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g46. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 14/9/2023.                                                
Âm lịch:     30/7(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Canh-Thân(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.                        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Nguyệt tận,    
 Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà.                   
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/9/2023. Việt Nam tham gia Quỹ Tiền tệ Thế giới-1976.   
Âm lịch:     1/8(Đủ)/2023. Tết Katê.                                            
Can-Chi:     Bính-Tư/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Thiên quan, Trực tinh.                                   
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong.            
Nên làm:     An táng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g47\17g45. Huế 5g40/11g40\17g40. SG 5g42/11g44\17g45.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/9/2023.                                                
Âm lịch:     2/8(Đủ)/2023. Hội làng Lê Văn Duyệt ở TP HCM.                      
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Xích khẩu.                                      
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Kư hợp đồng.                                
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g45. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/9/2023.                                               
Âm lịch:     3/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Dần/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Thanh long, Thiên đức, Thiên thụy, Tuế đức.             
Sao xấu:     Hoàng sa, Kiếp sát, Ly sào, Tam nương, Tiểu không vong.            
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Động thổ,     
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng.                                 
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g39. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 18/9/2023.                                                
Âm lịch:     4/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thụy.                     
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma      
 sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                                            
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g48/11g46\17g44. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 19/9/2023.                                                 
Âm lịch:     5/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Canh-Th́n/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thiên ân,    
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá.                                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành,       
 Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,     
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Giá thú, Mở cửa hàng, Xây nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 20/9/2023. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc-1977.           
Âm lịch:     6/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư,        
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ly sào, Ngũ quỷ, Thổ cấm, Trùng tang.           
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Kiện cáo, Cầu tài,     
 Làm phúc, Cầu lộc, Tranh chấp, Yến tiệc, Xuất hành, Đắp đê, Xây lăng mộ, Đào   
 giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh        
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xây nhà, Xây dựng, Nhập trạch, Khởi công,    
 An táng, Giá thú, Chuyển nhà.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g43. Huế 5g40/11g39\17g38. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 21/9/2023.                                                
Âm lịch:     7/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên tài, Tuế hợp.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Đại không vong, Địa phá, Địa tặc,   
 Hỏa tinh, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên cương.                                  
Nên làm:     Thu hoạch, Cầu lộc, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu tài,    
 Động thổ, Xây dựng, Khởi công, Khởi tạo, Lợp nhà, Làm bếp, Giao dịch, An       
 táng, Giao tài vật.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g46\17g42. Huế 5g40/11g39\17g37. SG 5g42/11g43\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/9/2023.                                                
Âm lịch:     8/8(Đủ)/2023.                                                      
Can-Chi:     Quư-Mùi/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Sinh khí,      
 Thiên ân.                                                                      
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Tứ ly, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.     
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà     
 cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng,     
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,   
 Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Động thổ, An táng.              
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g42. Huế 5g40/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/9/2023. Quan hệ ngoại giao với CHLB Đức-1975.          
Âm lịch:     9/8(Đủ)/2023. Hội Chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Pḥng.                   
Can-Chi:     Giáp-Thân/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Thu phân (Giữa Thu) 13g51. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt không, Ngũ phú, Phúc hậu, Sát cống, Thánh tâm,   
 Thiên mă, Thiên phúc.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Lôi công, Thiên ôn.                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g37. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/9/2023.                                               
Âm lịch:     10/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Dậu/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Quan nhật, Thiên thành,       
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển    
 sát, Phủ đầu sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu hồng sa, Trùng phục.    
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g41. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 25/9/2023.                                                
Âm lịch:     11/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Minh tinh, Tục thế, U vi tinh.                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt hỏa, Qủy khốc, Tam tang, Tiểu không vong.          
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ,     
 Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc,      
 Động thổ, Đắp đê, Làm bếp, Tế tự, Khởi tạo, Lợp nhà.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g36. SG 5g42/11g42\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 26/9/2023.                                                 
Âm lịch:     12/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Thiên đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.  
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Cầu lộc, Xuất hành, Tế tự, Giao    
 dịch.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/11g45\17g40. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 27/9/2023. Du lịch Thế giới-1975. Khởi nghĩa Bắc Sơn-1940. 
Âm lịch:     13/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Nhân chuyên, Thiên quan, Tuế đức.                        
Sao xấu:     Hà khôi, Lục bất thành, Ly sào, Tam nương, Thiên lại, Tiểu hao,    
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g50/11g45\17g39. Huế 5g41/11g38\17g35. SG 5g42/11g42\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 28/9/2023.                                                
Âm lịch:     14/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Đại hao, Ly sào, Nguyệt kỵ, Xích khẩu.                   
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê.                                                                        
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g39. Huế 5g41/11g37\17g35. SG 5g42/11g41\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/9/2023.                                                
Âm lịch:     15/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Canh-Dần/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên đức, Thiên quư, Thiên     
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Kiếp sát.                                
Nên làm:     Giải oan, Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm        
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Giá thú, An táng,   
 Giao tài vật, Giao dịch.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/9/2023.                                                
Âm lịch:     16/8(Đủ)/2023. Hội Nghinh Ông ở Tiền Giang, Bến Tre, TP HCM và     
 B́nh Thuận.                                                                    
Can-Chi:     Tân-Măo/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Minh đường, Thiên quư.                                             
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Không pḥng, Ly sào, Nguyệt phá, Nguyệt yếm,   
 Ngũ hư, Phi ma sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ, Trùng tang.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà, Xuất hành, An táng, Nhập       
 trạch, Tế tự, Khởi tạo, Chuyển nhà, Động thổ, Kiện cáo, Khai trương, Khởi      
 công.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g50/11g44\17g38. Huế 5g41/11g37\17g34. SG 5g42/11g41\17g40.