Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/10/2023. Quốc tế Người cao tuổi.                       
Âm lịch:     17/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương.                          
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá.                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ.                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 2/10/2023. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt 
Âm lịch:     18/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Nguyệt ân, Nguyệt tài, Phổ hộ, Sát cống, Tam hợp, Thiên hỷ.        
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ly sào, Ngũ quỷ, Tam nương, Thổ cấm.            
Nên làm:     Xuất hành, Giá thú, Khai trương, Làm phúc, Cầu lộc, Di chuyển,     
 Hôn thú, Giao dịch, Cầu tài, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,   
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 3/10/2023.                                                 
Âm lịch:     19/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc sinh, Thiên phúc,        
 Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp.                                                 
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Địa tặc, Lỗ   
 ban sát, Thiên cương, Tiểu không vong.                                         
Nên làm:     Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương, Cầu lộc, Thu hoạch, Làm         
 giường, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di         
 chuyển, Xuất hành, An táng, Khởi công.                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 4/10/2023. Pḥng cháy chữa cháy.                           
Âm lịch:     20/8(Đủ)/2023. Hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Dương.                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Đại hồng sa, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Sinh      
 khí.                                                                           
Sao xấu:     Hoang vu, Nhân cách, Thụ tử, Trùng phục, Tứ thời cô quả, Xích      
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đào ao,    
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Dỡ nhà cũ, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di    
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Tố tụng, Động thổ, An táng.             
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 11g-13g,Ngọ. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 5/10/2023. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt   
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     21/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phúc hậu, Thánh tâm, Thiên mă.                 
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Lôi công, Thiên ôn.                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào     
 giếng, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân,   
 Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng,    
 Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Yến tiệc,    
 Giao dịch, Xây dựng, Khai trương, Tế tự, Xuất hành, Cầu phúc, Cầu tài, Đắp     
 đê, Lấp hố rănh, Cầu lộc.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/10/2023.                                                
Âm lịch:     22/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Ich hậu, Ngọc đường, Nhân chuyên, Quan nhật, Thiên thành.          
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu    
 sát, Tam nương, Thiên địa chính chuyển, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Tiểu   
 hồng sa.                                                                       
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/10/2023.                                                
Âm lịch:     23/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Minh tinh, Tuế đức, Tục thế, U vi tinh.                            
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Qủy khốc,  
 Tam tang.                                                                      
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào giếng, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh   
 giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,    
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Động thổ,     
 Làm bếp, Tế tự, Khởi tạo, Lợp nhà, An táng, Chuyển nhà.                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/10/2023. Sư phạm Việt Nam-1941.                        
Âm lịch:     24/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Hàn lộ (Mát mẻ) 20g16. Ngày Hắc đạo.           
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Thiên đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.  
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Yến tiệc,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Cầu phúc, An táng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 9/10/2023. Bưu chính Quốc tế.                             
Âm lịch:     25/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt đức, Thiên quan, Thiên quư.                       
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong.  
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ      
 nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,  
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà,   
 Kư hợp đồng, Cầu tài, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 10/10/2023. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát   
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     26/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Câu trận, Cửu thổ quỷ, Đại hao, Ly sào, Trùng tang, Tứ thời đại    
 mộ, Xích khẩu.                                                                 
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê, Đào giếng.                                                             
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 11/10/2023. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                  
Âm lịch:     27/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Sát cống, Thanh long, Thiên đức.                        
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hoàng sa, Kiếp sát, Tam nương, Tiểu không vong.     
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 12/10/2023. Quốc tế giảm thiên tai.                       
Âm lịch:     28/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt ân, Trực tinh.                                  
Sao xấu:     Hoang vu, Không pḥng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma      
 sát, Thần cách, Thiên tặc, Tội chỉ.                                            
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/10/2023. Doanh nhân Việt Nam-2004.                     
Âm lịch:     29/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Kính tâm, Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên      
 phúc.                                                                          
Sao xấu:     Napoleon, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nguyệt tận.                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, An táng, Cầu lộc, Tang lễ, Sửa nhà cửa,      
 Làm giường, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Đào ao,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Di chuyển, Chuyển nhà, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu   
 phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/10/2023. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông    
 dân Việt Nam-1930.                                                             
Âm lịch:     30/8(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Tân-Dậu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên hỷ.             
Sao xấu:     Chu tước, Cô thần, Ngũ quỷ, Thổ cấm, Trùng phục.                   
Nên làm:     Giao dịch, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Hôn thú, Làm phúc, Di      
 chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,   
 Tranh chấp, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,      
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu     
 phúc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây dựng, Tố tụng,  
 Nhập trạch, Giá thú.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/10/2023. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.   
Âm lịch:     1/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên đức, Thiên    
 hỷ, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ, Xích khẩu.              
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc,    
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi tạo, Xuất hành.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 16/10/2023. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.      
Âm lịch:     2/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.   
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng, Khởi công,   
 Khởi tạo, Nhập trạch, Xây dựng, Xây nhà, Khai trương, Động thổ, Cầu lộc, Cầu   
 phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà     
 cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp   
 đê, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 17/10/2023. Thế giới v́ Người nghèo.                       
Âm lịch:     3/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Thiên xá, Tuế đức.         
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Tam nương, Thiên tặc.         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Giá thú, Chuyển nhà, Động thổ, An táng, Khởi     
 tạo, Nhập trạch, Xuất hành.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 18/10/2023.                                                
Âm lịch:     4/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát,     
 Phủ đầu sát, Thiên lại, Trùng phục, Trùng tang.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Khởi công, Khởi tạo,      
 Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Đào giếng, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Giao dịch, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai       
 trương, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 19/10/2023.                                               
Âm lịch:     5/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Canh-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Sát cống, Thiên ân, Thiên mă, Thiên quư.  
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Dương thác, Ly sàng, Nguyệt kỵ, Qủy khốc,    
 Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ.                                                    
Nên làm:     Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải     
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/10/2023. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.           
Âm lịch:     6/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Tân-Hợi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thiên     
 ân, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát.                                
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/10/2023. Quốc tế chống Chiến tranh.                    
Âm lịch:     7/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên phú,     
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thổ ôn, Xích khẩu.                                                 
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, An táng, Sửa nhà cửa, Giao dịch, Làm phúc,  
 Làm giường, Tế tự, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà   
 cũ, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi   
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan,       
 Giao tài vật, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/10/2023.                                              
Âm lịch:     8/9(Thiếu)/2023.                                                   
Can-Chi:     Quư-Sửu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh, Thiên ân.                        
Sao xấu:     Huyền vũ, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng   
 sa.                                                                            
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Di chuyển, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Tế tự, Mở cửa hàng, An    
 táng, Kinh doanh, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 23/10/2023.                                               
Âm lịch:     9/9(Thiếu)/2023. Tết Trùng cửu.                                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Sương giáng (Sương sa) 23g22. Ngày Hoàng     
 đạo.                                                                           
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên quan.                                  
Sao xấu:     Âm thác, Cửu không, Đại hao, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử.         
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 24/10/2023. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                  
Âm lịch:     10/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Tiểu không vong.                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 25/10/2023.                                                
Âm lịch:     11/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.                              
Nên làm:     Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc,     
 Dỡ nhà cũ, Cầu tài, Giải oan, Yến tiệc, Di chuyển, Chuyển nhà, Xây lăng mộ,    
 Cầu phúc, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác,      
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất    
 hành, Xây dựng, Xây nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 26/10/2023. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.               
Âm lịch:     12/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Tuế hợp, Tục thế.       
Sao xấu:     Địa tặc, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm.                             
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc,     
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà,     
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Động     
 thổ, Xây dựng, An táng, Khởi tạo.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/10/2023.                                               
Âm lịch:     13/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ, Tuế đức,     
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Sát chủ, Tam nương,      
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Yến tiệc, Di chuyển,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu phúc, Khởi công,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Chuyển nhà.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/10/2023.                                               
Âm lịch:     14/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngũ hợp, Sát cống, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Đại không vong, Địa phá, Hà khôi,    
 Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Trùng phục, Trùng tang, Tứ thời cô   
 quả.                                                                           
Nên làm:     Thu hoạch, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh      
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất   
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/10/2023.                                              
Âm lịch:     15/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Nguyệt thực: 02g34-03g53 Max=0,13. Ngày Hoàng 
 đạo.                                                                           
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt ân, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quư, Thiên tài,      
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Thiên tặc.                                      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 30/10/2023. Thành lập VietComBank-1962.                   
Âm lịch:     16/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,        
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu     
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Tố tụng, Dỡ nhà cũ, Đào ao,  
 Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện     
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh        
 doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Di chuyển, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,      
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 31/10/2023.                                                
Âm lịch:     17/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt không, Thiên mă.                              
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ.            
Nên làm:     Xuất hành, Làm giường, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Giao dịch,   
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Di chuyển, Chữa bệnh,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải   
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Xây dựng, Kiện cáo, Khởi tạo.             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.