Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/11/2023.                                                 
Âm lịch:     18/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ hợp, Ngũ phú, Thiên thành.     
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Tam nương, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ,     
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g11/11g43\17g14. Huế 5g57/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 2/11/2023.                                                
Âm lịch:     19/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên phú.         
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc, An táng, Làm phúc, Tế tự, Giao    
 dịch, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp    
 hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan,  
 Giao tài vật, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g12/11g43\17g14. Huế 5g58/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/11/2023.                                                
Âm lịch:     20/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh, Sát cống, Thiên ân.              
Sao xấu:     Huyền vũ, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng   
 sa.                                                                            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/11/2023. Thành lập UNESCO-1946.                         
Âm lịch:     21/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh.   
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử.                  
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/11/2023.                                               
Âm lịch:     22/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Măo/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm, Thiên ân.                                      
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Hoang vu, Tam nương.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Di chuyển, Khai trương, An     
 táng.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 6/11/2023. Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam-1981.   
Âm lịch:     23/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Thanh long, Thiên ân, Tuế đức.     
Sao xấu:     Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Tứ tuyệt, Văng       
 vong.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc,     
 Dỡ nhà cũ, Cầu tài, Giải oan, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Di     
 chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà   
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Cầu phúc, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng, Giá thú, Xây    
 nhà, Chuyển nhà.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 7/11/2023. Cách mạng Tháng Mười Nga-1917.                  
Âm lịch:     24/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Lập Đông (Đầu Đông) 22g36. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tuế hợp,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng phục, Trùng   
 tang.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Dỡ nhà cũ, Giao dịch,       
 Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế   
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An      
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng,    
 Đào ao, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g54/11g40\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 8/11/2023. Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà-1946.  
Âm lịch:     25/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên      
 quư, Yếu yên.                                                                  
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Hôn thú, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, An táng, Khởi công, Khai         
 trương, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi tạo.     
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g14/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 9/11/2023.                                                
Âm lịch:     26/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Tân-Mùi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, Thiên quư, U vi tinh.  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.                                 
Nên làm:     Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ,    
 Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Di chuyển, Mở cửa hàng, Chữa    
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ.     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 5g59/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/11/2023. Ngày Thanh niên Thế giới.                     
Âm lịch:     27/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt không, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân, Thiên tài.    
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Tam nương, Thiên tặc.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Khởi công, Khởi tạo, Nhập trạch, Đào ao, Đào     
 giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn      
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Tang lễ, Tế    
 tự, Tố tụng, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà,     
 Xuất hành, Yến tiệc.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                      
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/11/2023.                                               
Âm lịch:     28/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Quư-Dậu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu     
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, An táng, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Dỡ nhà cũ, Đào ao,  
 Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện      
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,   
 Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ   
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu     
 lộc, Khai trương, Cầu tài.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/11/2023. Công nhân Mỏ Việt Nam-1936.                  
Âm lịch:     29/9(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Măn đức tính, Sát cống, Thiên mă.                                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sàng, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ.            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện       
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện      
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh    
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc, Giao dịch, Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc.        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 13/11/2023.                                               
Âm lịch:     1/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Thiên đức, Tục thế.       
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                      
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài, Yến tiệc, Đào giếng, Đào   
 ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, An táng, Đắp đê.                                                
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 14/11/2023. Việt Nam gia nhập APEC-1998. Nông nghiệp Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     2/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên mă, U vi tinh, Yếu yên.                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển     
 sát.                                                                           
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g16/11g45\17g14. Huế 6g01/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 15/11/2023.                                                
Âm lịch:     3/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên phú, Thiên phúc, Thiên thành, Trực      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Quả tú, Tam nương, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.        
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 16/11/2023.                                               
Âm lịch:     4/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Dần/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên thụy, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ly sào, Ngũ hư, Tiểu hao.                       
Nên làm:     Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Chữa   
 bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn      
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Khởi tạo, Xây nhà, Cầu tài, Kinh doanh, Xuất hành, Chuyển   
 nhà.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/11/2023. Sinh viên Quốc tế-1939.                       
Âm lịch:     5/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên     
 ân, Thiên thụy.                                                                
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Huyền vũ, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Thiên     
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê, Đào giếng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu phúc,       
 Khởi tạo, Tranh chấp, Giá thú, Chữa bệnh, An táng, Lợp nhà, Tố tụng.           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/11/2023. Thành lập MTDT thống nhất Việt Nam-1930.      
Âm lịch:     6/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên    
 đức hợp, Thiên quan, Tuế hợp.                                                  
Sao xấu:     Địa tặc, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Giải oan, Tố tụng, Làm giường, Xây dựng, Tế tự,       
 Khởi công, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,   
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/11/2023.                                              
Âm lịch:     7/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên ân, Thiên thụy.                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Tang lễ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Di chuyển,  
 Cầu lộc, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, An táng.            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 20/11/2023. Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo-1982.        
Âm lịch:     8/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thanh long, Thiên ân, Thiên quư.   
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại, Trùng phục, Trùng tang.             
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Xuất hành, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Khai trương, Hôn thú, Hôn      
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây nhà, Giá thú,  
 Khởi công.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 21/11/2023.                                                
Âm lịch:     9/10(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Quư-Mùi/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ,    
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tiểu không vong, Văng vong.                     
Nên làm:     Khai trương, Tranh chấp, Hôn thú, Di chuyển, Kiện cáo, Yến tiệc,   
 Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Cầu lộc, An táng,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Giá thú, Xuất hành, Giao dịch, Lợp nhà,   
 Làm bếp, Giao tài vật.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 22/11/2023.                                                
Âm lịch:     10/10(Đủ)/2023. Tết Trùng thập.                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Tiểu tuyết (Hanh heo) 21g03. Ngày Hắc đạo.    
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt đức.                               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Kim thần       
 thất sát, Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Khởi công, Làm     
 bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu       
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kiện cáo,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố    
 rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,  
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Săn bắn, Thu hoạch.  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 23/11/2023. Nam Kỳ khởi nghĩa-1940. Di sản Văn hoá Việt   
 Nam-2005.                                                                      
Âm lịch:     11/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên đức.   
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa,       
 Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,     
 Di chuyển, Động thổ.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                      
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g57/11g44\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/11/2023.                                               
Âm lịch:     12/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên tài, Trực tinh.             
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g29.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/11/2023.                                               
Âm lịch:     13/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Phúc hậu, Thiên phúc, Tục thế.                 
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh,   
 Ngũ quỷ, Tam nương, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                              
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Xây dựng.                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/11/2023.                                              
Âm lịch:     14/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Thiên mă, Tuế đức, U vi tinh, Yếu yên.                             
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt kỵ, Phủ đầu sát.   
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển,      
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải    
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g20/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 27/11/2023.                                               
Âm lịch:     15/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên phú,       
 Thiên thành.                                                                   
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.           
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 28/11/2023. Ngày sinh F.Ang-ghen-1920. Lâm nghiệp Việt     
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     16/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không, Ngũ phú, Thiên đức hợp, Thiên    
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao.                               
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây       
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, An táng, Kinh doanh,  
 Khởi tạo, Giá thú, Cầu tài.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 29/11/2023.                                                
Âm lịch:     17/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Tân-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Tam hợp.                           
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Ly sào, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục,       
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Động thổ, Đắp đê, Thu hoạch, Tế tự,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Cầu phúc, Khởi tạo,       
 Tranh chấp, Tố tụng, An táng, Chữa bệnh, Lợp nhà, Chuyển nhà.                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 30/11/2023.                                               
Âm lịch:     18/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Thiên quan, Thiên quư, Tuế hợp.               
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Tam nương, Tội chỉ, Trùng phục, Trùng tang,     
 Tứ thời đại mộ, Xích khẩu.                                                     
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Giao tài vật, Giao dịch, Xây lăng mộ, Từ       
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp    
 đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Kiện cáo, Xây nhà,   
 Tế tự, Khởi tạo, Khởi công, Động thổ.                                          
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.