Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/12/2023. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                  
Âm lịch:     19/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên quư.                                      
Sao xấu:     Câu trận, Cửu thổ quỷ, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.  
Nên làm:     Tang lễ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Di chuyển,  
 Cầu lộc, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                                
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/12/2023. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.             
Âm lịch:     20/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Phổ hộ, Sát cống, Thanh long.  
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại.                                     
Nên làm:     Làm phúc, Xuất hành, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/12/2023. Quốc tế về Người khuyết tật.                  
Âm lịch:     21/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     ất-Mùi/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên đức,  
 Thiên hỷ, Trực tinh.                                                           
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Văng vong.                                
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Hôn thú, Giao dịch,    
 Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 4/12/2023.                                                
Âm lịch:     22/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Bính-Thân/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương.                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Kim thần       
 thất sát, Nguyệt hỏa, Tam nương, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Xây dựng, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Khởi công, Làm     
 bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu       
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kiện cáo,      
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố    
 rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,  
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Săn bắn, Thu hoạch,  
 Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 5/12/2023.                                                 
Âm lịch:     23/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên phúc.                       
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Nguyệt     
 kỵ, Phi ma sát, Sát chủ.                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Nhập trạch, Giá thú, Khởi tạo, Động thổ, Đào ao, Đào      
 giếng, Đắp đê, Chuyển nhà, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện       
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,  
 Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây    
 nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Khai trương, Trồng cây, Tế    
 tự, Cầu tài, Xây dựng, Cầu lộc.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 6/12/2023.                                                 
Âm lịch:     24/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế đức.  
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.  
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương,      
 Giá thú.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 7/12/2023.                                                
Âm lịch:     25/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Đại tuyết (Khô úa) 16g34. Ngày Hoàng đạo.       
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu, Tục thế.             
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                      
Nên làm:     Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Khai trương, Cầu tài.       
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Xây dựng.                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/12/2023.                                                
Âm lịch:     26/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tư/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên đức hợp, Thiên mă, U vi tinh, Yếu yên.         
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chính      
 chuyển.                                                                        
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Sửa nhà cửa, Làm giường, Cầu tài, Giao dịch,   
 An táng, Cầu lộc, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà,     
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải   
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/12/2023.                                                
Âm lịch:     27/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên phú, Thiên thành.                       
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam nương, Tam tang, Thiên   
 tặc, Thổ ôn.                                                                   
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Yến tiệc, Giải oan,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Giao tài vật, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, An táng, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Động      
 thổ, Tế tự, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/12/2023. Quốc tế về Quyền con người.                  
Âm lịch:     28/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Sát cống, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao, Trùng phục, Trùng tang.       
Nên làm:     Xây dựng, Tế tự, Cầu tài, Cầu phúc.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 11/12/2023. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao với 
 Aó-1972.                                                                       
Âm lịch:     29/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Quư-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Huyền vũ, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên     
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 12/12/2023.                                                
Âm lịch:     30/10(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp.   
Sao xấu:     Địa tặc, Nguyệt tận, Tội chỉ, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Giải oan, Xuất hành, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch,  
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 13/12/2023.                                                
Âm lịch:     1/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng.                             
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Cầu lộc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu tài, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển,    
 Xuất hành, An táng, Giá thú.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 14/12/2023.                                               
Âm lịch:     2/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thiên tặc.                                                                     
Nên làm:     Tố tụng, Giá thú, Tế tự, Làm giường, Sửa nhà cửa, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Cầu tài, Cầu phúc, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/12/2023.                                               
Âm lịch:     3/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Yếu yên.                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Tam nương.   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/12/2023.                                               
Âm lịch:     4/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Thân/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thanh long, Thiên      
 đức hợp, Thiên hỷ, Tuế đức.                                                    
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Đại không vong, Kim thần thất sát, Ly sào,     
 Thổ cấm.                                                                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Tranh chấp, Hôn thú, Cầu tài, Kiện cáo,      
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa      
 bệnh, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, An táng, Xây dựng.                           
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/12/2023.                                              
Âm lịch:     5/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, U vi tinh.                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh,       
 Không pḥng, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thần cách,      
 Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Cầu tài, Chuyển nhà, Cầu     
 lộc, An táng, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Xây nhà, Khởi tạo, Cầu phúc, Hoàn    
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào        
 giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,   
 Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đắp đê, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ       
 thiện, Động thổ, Xây lăng mộ, Giao tài vật, Giải oan, Yến tiệc, Giao dịch,     
 Thu hoạch, Di chuyển, Khai trương.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 18/12/2023.                                               
Âm lịch:     6/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí, Thiên ân.                                   
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.                     
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế tự, Cầu tài, Cầu      
 lộc, Động thổ.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 19/12/2023. Toàn quốc kháng chiến-1946.                    
Âm lịch:     7/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Phúc hậu, Sát cống, Thiên ân.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Tam nương, Tội chỉ.                                      
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 20/12/2023. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.       
Âm lịch:     8/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt đức, Quan nhật, Thiên quư, Thiên    
 tài, Thiên thụy, Trực tinh.                                                    
Sao xấu:     Âm thác, Dương thác, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu   
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thổ phủ, Tiểu không vong.                           
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Tang lễ, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Yến    
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 21/12/2023.                                               
Âm lịch:     9/11(Thiếu)/2023.                                                  
Can-Chi:     Quư-Sửu/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.  
Sao xấu:     Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Trùng phục, Trùng tang, Tứ ly.      
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Làm phúc, Cầu lộc, Yến tiệc,      
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Xây dựng, Khởi công,     
 Khởi tạo, An táng, Giá thú.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/12/2023. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.    
Âm lịch:     10/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Dần/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Đông chí (Giữa Đông) 10g28. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.              
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Đào ao, Đào giếng, Giá thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, An táng,         
 Chuyển nhà, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện    
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh        
 doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,       
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.                               
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/12/2023.                                               
Âm lịch:     11/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     ất-Măo/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên thành, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Thiên cương, Thiên lại, Thụ   
 tử, Tiểu hao, Xích khẩu.                                                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/12/2023.                                              
Âm lịch:     12/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Bính-Th́n/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt không, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên phúc.           
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong.                                           
Nên làm:     Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Tế tự,   
 Cầu tài, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu lộc,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 25/12/2023. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                   
Âm lịch:     13/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thiên đức.                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Tam nương.                  
Nên làm:     Khởi công, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Cầu lộc, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu tài, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 26/12/2023. Dân số Việt Nam-1977.                          
Âm lịch:     14/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Giải thần, Ngũ hợp, Thiên quan, Tuế đức, Tục thế.                  
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hoang vu, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá,    
 Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Nhập trạch, Xây   
 nhà, Xuất hành, Động thổ, An táng, Khai trương.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 27/12/2023. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.            
Âm lịch:     15/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Yếu yên.                          
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ.              
Nên làm:     Yến tiệc, Di chuyển, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Chuyển nhà, Cầu tài, Cảnh   
 giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Làm bếp, Mở cửa hàng,    
 An táng, Lợp nhà, Xây nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 28/12/2023.                                               
Âm lịch:     16/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Canh-Thân/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Sát cống, Tam hợp, Thanh long,  
 Thiên đức hợp, Thiên hỷ.                                                       
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Kim thần thất sát, Thổ cấm, Tiểu không vong.   
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xây dựng, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành,       
 Kiện cáo, Tranh chấp, Hôn thú.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/12/2023. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên    
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     17/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Tân-Dậu/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Trực tinh, U vi       
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng, Kim thần thất   
 sát, Lỗ ban sát, Thần cách, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/12/2023.                                               
Âm lịch:     18/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Sinh khí, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Hoang vu, Qủy khốc, Tam nương, Tứ thời cô quả, Văng vong.          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển,     
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Tế tự, Cầu tài, Cầu      
 lộc, Động thổ, Giá thú, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/12/2023.                                              
Âm lịch:     19/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Quư-Hợi/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Ngũ hợp, Phúc hậu, Thiên quư.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ, Trùng phục, Trùng tang.                         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.