Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Hai, 1/1/2024. Tết Dương lịch.                                 
Âm lịch:     20/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Tư/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt ân, Quan nhật, Thiên ân, Thiên      
 tài.                                                                           
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm,      
 Phủ đầu sát, Thổ phủ.                                                          
Nên làm:     Tang lễ, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Đắp đê, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,    
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà,  
 Cầu phúc, An táng, Khởi tạo, Xây dựng, Làm bếp, Động thổ, Lợp nhà, Xuất hành,  
 Giao dịch, Giao tài vật.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g39. Huế 6g22/12g01\17g40. SG 6g17/12g04\17g52.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 2/1/2024.                                                  
Âm lịch:     21/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     ất-Sửu/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ, Thiên ân.             
Sao xấu:     Dương công kỵ, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn.                      
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Làm phúc, Cầu lộc, Xây dựng, Cầu tài,      
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Giá thú, An táng.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g52.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 3/1/2024.                                                  
Âm lịch:     22/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Bính-Dần/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt không, Phúc sinh, Sát cống, Thiên ân,     
 Thiên mă, Thiên phú, Thiên phúc.                                               
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Tam nương, Thổ ôn.   
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Khai trương, Xuất hành, Giao dịch, Cầu phúc,    
 Cầu lộc, Tế tự, An táng, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây       
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang     
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,   
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 4/1/2024.                                                 
Âm lịch:     23/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Măo/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên   
 thành, Trực tinh, Tuế hợp.                                                     
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Thiên cương,       
 Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao, Xích khẩu.                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 5/1/2024.                                                 
Âm lịch:     24/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Minh tinh, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên ân, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào, Tiểu không vong.                                  
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc, Động     
 thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê,      
 Đào giếng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Di       
 chuyển, Cầu lộc, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, Giá thú, Chuyển nhà.          
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g41. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 6/1/2024.                                                 
Âm lịch:     25/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Tiểu hàn (Chớm rét) 03g50. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào.                     
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ,    
 Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ.                                                                      
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 7/1/2024.                                                
Âm lịch:     26/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Giải thần, Nhân chuyên, Thiên quan, Tục thế.                       
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thiên tặc.                                                                     
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 8/1/2024.                                                 
Âm lịch:     27/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Tân-Mùi/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Tam nương.   
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 9/1/2024. Học sinh-Sinh viên Việt Nam-1950.                
Âm lịch:     28/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt đức, Tam hợp, Thanh      
 long, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Đại không vong, Kim thần thất sát, Thổ cấm.    
Nên làm:     Cầu lộc, Hôn thú, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển    
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Xây dựng, An táng, Giao   
 tài vật, Giao dịch.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 10/1/2024.                                                 
Âm lịch:     29/11(Thiếu)/2023.                                                 
Can-Chi:     Quư-Dậu/Giáp-Tư(Thiếu)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên quư, U vi tinh.          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Không pḥng, Kim   
 thần thất sát, Lỗ ban sát, Nguyệt tận, Thần cách, Tiểu hồng sa, Trùng phục,    
 Trùng tang, Xích khẩu.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Xây nhà,   
 An táng, Tế tự, Xây dựng, Khởi công, Khởi tạo, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn        
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Kiện tụng, Kinh doanh,   
 Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác,  
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đắp đê, Xây    
 lăng mộ, Động thổ, Giao tài vật, Yến tiệc, Giao dịch, Kiện cáo, Di chuyển,     
 Tranh chấp.                                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 11/1/2024.                                                
Âm lịch:     1/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm.        
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên   
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Thu hoạch, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc,     
 Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư   
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Xuất hành, Khởi công, An táng.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 12/1/2024.                                                
Âm lịch:     2/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài,  
 Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức hợp, Trực tinh.                                  
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc.                                  
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Giao dịch, Trồng cây,    
 Di chuyển, Sửa nhà cửa, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,     
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tố     
 tụng, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 13/1/2024. Khởi nghĩa Đô Lương-1941.                      
Âm lịch:     3/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.               
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Tục thế.                                       
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,     
 Tam nương, Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Khởi tạo, Chữa       
 bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, An táng, Cầu lộc, Cầu phúc,     
 Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Cầu      
 tài, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm    
 phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,        
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chuyển nhà, Yến   
 tiệc.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g55.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 14/1/2024.                                               
Âm lịch:     4/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Không pḥng, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng   
 sa, Văng vong, Xích khẩu.                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Động thổ.                    
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 15/1/2024.                                                
Âm lịch:     5/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Dần/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên thụy, Tuế đức, Tuế hợp, U vi tinh.   
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ly sào, Nguyệt kỵ.                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 16/1/2024.                                                 
Âm lịch:     6/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú,        
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ ôn, Trùng phục, Trùng tang.      
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Giao dịch, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Động thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,   
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển,  
 Giải oan, Giao tài vật, Xây nhà, Xây dựng, Nhập trạch, Đào ao, Khởi công, An   
 táng, Đào giếng, Giá thú.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 17/1/2024.                                                 
Âm lịch:     7/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức, Thiên mă.                         
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tam      
 nương, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                              
Nên làm:     Cầu lộc, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Dỡ nhà cũ, Di       
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Chữa bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc,   
 Động thổ, Đắp đê.                                                              
Kiêng kỵ:    Giao tài vật.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 18/1/2024. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc-1950.        
Âm lịch:     8/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.               
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên ân, Thiên      
 thành, Thiên thụy.                                                             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Hỏa tinh, Ly sàng, Ly sào, Tội chỉ.            
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê, Đào giếng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi tạo, Khởi công, Cầu tài, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Chữa       
 bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Kiện cáo, Khai trương, Chuyển nhà, Xuất      
 hành, Làm bếp, Lợp nhà, Giá thú.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g55.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 19/1/2024.                                                
Âm lịch:     9/12(Đủ)/2023.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa.                                              
Nên làm:     Tế tự, Tang lễ, Khởi công, Tố tụng, Xây dựng, Giải oan, Yến tiệc,  
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,      
 Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa   
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An      
 táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 20/1/2024.                                                
Âm lịch:     10/12(Đủ)/2023. Hội Côn Sơn ở Hải Dương.                           
Can-Chi:     Quư-Mùi/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Đại hàn (Giá rét) 21g08. Ngày Hắc đạo.         
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Sát cống, Thiên ân, Thiên quư.      
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Thần cách, Xích khẩu.         
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Giá thú,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 21/1/2024.                                               
Âm lịch:     11/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt không, Ngũ phú, Phúc    
 sinh, Thiên quan, Trực tinh.                                                   
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Lôi công, Thổ cấm.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc,  
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 22/1/2024.                                                
Âm lịch:     12/12(Đủ)/2023. Hội Đống Đa ở Tây Sơn, B́nh Định.                  
Can-Chi:     ất-Dậu/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ.      
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thụ tử.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Khởi tạo, An táng, Tố tụng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào     
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Khởi công, Cầu phúc, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư      
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chuyển nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế     
 tự, Thu hoạch, Chữa bệnh, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ,  
 Xây nhà, Yến tiệc.                                                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 23/1/2024.                                                 
Âm lịch:     13/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm.                                
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Tam     
 nương, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Khởi tạo, Xây dựng, Khởi công.        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 24/1/2024.                                                 
Âm lịch:     14/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Sinh khí.                                                            
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc.                       
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Giao dịch, Trồng cây,    
 Di chuyển, Sửa nhà cửa, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 25/1/2024.                                                
Âm lịch:     15/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Tuế đức, Tục thế.                              
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên lại,  
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Giá thú, Khởi      
 tạo, Động thổ.                                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 26/1/2024.                                                
Âm lịch:     16/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Ly sào, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng sa,    
 Trùng phục, Trùng tang, Văng vong, Xích khẩu.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g47. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 27/1/2024.                                                
Âm lịch:     17/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên tài, Thiên thụy, Tuế hợp, U vi tinh.  
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát.                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,    
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Động thổ, Xây dựng, Khởi tạo, Giá thú, Xuất      
 hành, An táng, Làm bếp, Lợp nhà.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 28/1/2024.                                               
Âm lịch:     18/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Tân-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Nguyệt ân, Thiên phú.       
Sao xấu:     Ly sào, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên ôn, Thổ ôn.           
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Giao dịch, An táng, Tế    
 tự.                                                                            
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 29/1/2024.                                                
Âm lịch:     19/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Sát cống, Thiên mă, Thiên quư.                                     
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Dương công kỵ, Đại không vong, Hà     
 khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tiểu hao, Tứ thời đại mộ.                            
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g58.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 30/1/2024. Quan hệ ngoại giao với Nga-1950.                
Âm lịch:     20/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Quư-Tỵ/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Tam hợp, Thiên quư, Thiên thành, Trực    
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Ly sàng, Ly sào, Tội chỉ.                      
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất hành, Xây nhà,      
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch,     
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 31/1/2024.                                                 
Âm lịch:     21/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Nguyệt không.                      
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa.                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.