Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/2/2024.                                                 
Âm lịch:     22/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     ất-Mùi/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên đức hợp.      
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Tam nương, Thần cách, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Làm phúc, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Động thổ,  
 Đắp đê, Xây lăng mộ, Đào giếng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào   
 ao, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập       
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Tế tự, An táng, Xây dựng, Tố tụng, Xây nhà.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g24/12g10\17g57. Huế 6g14/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/2/2024.                                                 
Âm lịch:     23/12(Đủ)/2023. Tết Ông Công - Ông Táo chầu Trời.                  
Can-Chi:     Bính-Thân/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Nhân chuyên, Phúc     
 sinh, Thiên quan.                                                              
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Tiểu không vong.  
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, An táng, Cầu lộc.                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g57. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/2/2024. Thành lập ĐCS Việt Nam-1930.                    
Âm lịch:     24/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Dậu/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thụ tử, Tứ tuyệt.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Khởi tạo, An táng, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào   
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Khởi công, Cầu phúc, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư      
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chuyển nhà, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế     
 tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ,    
 Xây nhà, Yến tiệc, Tranh chấp, Hôn thú, Kiện cáo, Xuất hành, Săn bắn, Cầu      
 lộc, Cầu tài, Khai trương.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g11/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/2/2024.                                                
Âm lịch:     25/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tuất/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Lập Xuân (Đầu Xuân) 15g28. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm, Tuế đức.                       
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy       
 khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Khởi tạo, Di chuyển, Dỡ   
 nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu lộc, Kiện     
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ     
 thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 5/2/2024.                                                 
Âm lịch:     26/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Phúc hậu, Sinh   
 khí.                                                                           
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc, Trùng phục, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Trồng cây, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Thu hoạch, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện      
 cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc,      
 Giải oan, Giao tài vật, Xây nhà, Nhập trạch, Khởi công, Khởi tạo.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 6/2/2024.                                                  
Âm lịch:     27/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tư/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Nguyệt đức, Thiên đức, Tục thế.                
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát,     
 Tam nương, Thiên địa chính chuyển, Thiên lại.                                  
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, An táng.                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 7/2/2024.                                                  
Âm lịch:     28/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Sát cống, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Ly sào, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng sa,    
 Văng vong, Xích khẩu.                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú.                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 8/2/2024.                                                 
Âm lịch:     29/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Dần/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.               
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                          
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/2/2024. Khởi nghĩa Yên Bái-1930.                        
Âm lịch:     30/12(Đủ)/2023.                                                    
Can-Chi:     Quư-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Quư-Măo. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư.       
Sao xấu:     Nguyệt tận, Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ ôn.                  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng, Tế tự, Nhập     
 trạch, Đào giếng, Đào ao, Giá thú.                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/2/2024. Ngày Thơ Việt Nam-2002.                        
Âm lịch:     1/1(Thiếu)/2024. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế đức.      
Sao xấu:     Cửu không, Không pḥng, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc,  
 Thổ ôn, Trùng tang.                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Tế tự, An táng, Xây       
 dựng, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/2/2024.                                               
Âm lịch:     2/1(Thiếu)/2024. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     ất-Tỵ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,     
 Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Giá thú, Khởi tạo, Kinh        
 doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, An táng.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 12/2/2024.                                                
Âm lịch:     3/1(Thiếu)/2024. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên mă.    
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Tam        
 nương, Tội chỉ, Xích khẩu.                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Kiện cáo, Tế tự,    
 Tố tụng, Tranh chấp, Chữa bệnh, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chuyển nhà,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Cầu phúc, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Đào ao, Đào giếng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,      
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 13/2/2024.                                                 
Âm lịch:     4/1(Thiếu)/2024. Hội Liễu Đôi ở Nam Định.                          
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên đức, Thiên thành.         
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Thiên ôn.                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 14/2/2024. Lễ T́nh yêu Valentine.                          
Âm lịch:     5/1(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Phổ hộ.                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá.                                     
Nên làm:     Làm phúc, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ    
 nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, An táng,   
 Giá thú, Xây nhà, Chuyển nhà.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 15/2/2024.                                                
Âm lịch:     6/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh, Thiên phúc.                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Ly sào, Nhân cách,    
 Thiên lại.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Giao dịch, Giao tài vật.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/2/2024.                                                
Âm lịch:     7/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.   
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Hoàng ân, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quan.                 
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Tam nương, Thụ   
 tử, Trùng phục.                                                                
Nên làm:     Khai trương, Săn bắn, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc,     
 Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu tài, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Tế tự.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g00. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/2/2024.                                                
Âm lịch:     8/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Tân-Hợi/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên     
 ân, U vi tinh.                                                                 
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm.                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến     
 tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ     
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Giá thú, Xây nhà, Khởi công, Tố tụng,  
 Xuất hành, Xây dựng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g09/12g02\17g56. SG 6g08/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/2/2024.                                               
Âm lịch:     9/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sinh khí, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên thụy.                                               
Sao xấu:     Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Xích khẩu.          
Nên làm:     Khai trương, Sửa nhà cửa, Làm giường, Trồng cây, Yến tiệc, Đào     
 giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa    
 hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Động thổ, Nhập trạch, Khởi tạo, Lợp nhà, An táng, Cầu lộc,   
 Cầu tài, Xuất hành, Giá thú.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g18/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g56. SG 6g08/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 19/2/2024.                                                
Âm lịch:     10/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Lễ 
 hội Đua voi ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.         
Can-Chi:     Quư-Sửu/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Vũ thủy (ắm ướt) 11g14. Ngày Hoàng đạo.         
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Thiên ân, Trực tinh, Tuế hợp, Tục thế.    
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 20/2/2024.                                                 
Âm lịch:     11/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Dần/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Măn đức tính, Phúc hậu, Thiên quư, Tuế đức, Yếu yên.               
Sao xấu:     Dương thác, Lôi công, Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng tang, Văng     
 vong.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa     
 bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm   
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu tài, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Giá thú, Khởi công, Xây nhà,    
 Xây dựng, An táng, Động thổ.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g08/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 21/2/2024.                                                 
Âm lịch:     12/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     ất-Măo/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chuyển sát.            
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu tài, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê,  
 Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Nhập trạch,    
 Khai trương.                                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g17/12g09\18g01. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g08/12g06\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 22/2/2024.                                                
Âm lịch:     13/1(Thiếu)/2024. Hội Lim ở Tiên Du, Bắc Ninh. Hội chùa Hương ở Mỹ 
 Đức, Hà Nội.                                                                   
Can-Chi:     Bính-Th́n/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Thiên phú, Thiên      
 tài.                                                                           
Sao xấu:     Cửu không, Dương công kỵ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam    
 nương, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.                                            
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/2/2024.                                                
Âm lịch:     14/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên đức.                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt h́nh,         
 Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao,      
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Giá thú, Khởi tạo, Kinh        
 doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tế tự, An táng, Động thổ, Cầu phúc, Cầu tài, Giải     
 oan, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Chữa bệnh,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Di chuyển, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Làm giường, Làm phúc,  
 Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đắp đê,     
 Yến tiệc, Khai trương, Cầu lộc.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/2/2024.                                                
Âm lịch:     15/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Rằm Tháng Giêng 
 - Tết Nguyên Tiêu. Hội Xuân Núi Bà ở Tây Ninh.                                 
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên mă.                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ,    
 Tội chỉ, Xích khẩu.                                                            
Nên làm:     Giao dịch.                                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà.                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g16/12g08\18g02. Huế 6g07/12g02\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/2/2024.                                               
Âm lịch:     16/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên phúc, Thiên thành.            
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Thiên ôn.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g57. SG 6g07/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 26/2/2024.                                                
Âm lịch:     17/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Canh-Thân/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tất.    
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Phổ hộ.                
Sao xấu:     Nguyệt phá, Trùng phục.                                            
Nên làm:     Xuất hành, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ   
 nhà cũ, Làm phúc, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, An táng, Xây nhà.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g02. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g07/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 27/2/2024. Thầy thuốc Việt Nam-1955.                       
Âm lịch:     18/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Tân-Dậu/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chủy.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Phúc sinh, Sát cống.   
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Nhân cách, Tam nương, Thiên lại,      
 Tiểu không vong.                                                               
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g15/12g08\18g03. Huế 6g06/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 28/2/2024.                                                 
Âm lịch:     19/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Sâm.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt không, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên    
 quan, Trực tinh.                                                               
Sao xấu:     Cô thần, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử.                             
Nên làm:     Xây dựng, Kiện cáo, Xuất hành, Hôn thú, Giá thú, Khai trương,      
 Sửa nhà cửa, Làm giường, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn   
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,      
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 29/2/2024.                                                
Âm lịch:     20/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Quư-Hợi/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tỉnh.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ hợp, Ngũ phú, Thánh tâm, U vi tinh.       
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Thổ cấm.                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến     
 tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,   
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải      
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Giá thú, Xây nhà, Khởi công,   
 Xuất hành, Xây dựng.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g14/12g08\18g03. Huế 6g05/12g01\17g58. SG 6g06/12g05\18g04.