Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/3/2024.                                                 
Âm lịch:     21/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Giáp-Tư/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Sinh khí, Thanh long, Thiên ân,  
 Thiên quư, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng tang, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Cầu phúc, Đắp đê,   
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào     
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn      
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Khởi     
 công, Xây nhà, Nhập trạch, An táng, Động thổ, Khởi tạo, Lợp nhà, Cầu lộc,      
 Cầu tài, Xuất hành, Giá thú.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g00/12g04\18g08. Huế 5g53/11g57\18g01. SG 5g57/12g00\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/3/2024.                                                 
Âm lịch:     22/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     ất-Sửu/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Thiên ân, Thiên quư, Tuế hợp, Tục thế.    
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Tam        
 nương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Cầu lộc, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Đào        
 giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc,   
 Khởi tạo, Mở cửa hàng, Giá thú, Động thổ, An táng.                             
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/3/2024. Bộ đội biên pḥng Việt Nam-1959.               
Âm lịch:     23/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Bính-Dần/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tinh.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc hậu, Thiên ân, Yếu yên.  
Sao xấu:     Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Thổ phủ, Văng vong.            
Nên làm:     Khai trương, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Cầu phúc, Xây lăng mộ,  
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Xây nhà.                                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g59/12g04\18g08. Huế 5g52/11g57\18g01. SG 5g56/12g00\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 4/3/2024.                                                 
Âm lịch:     24/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Đinh-Măo/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Trương.  
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân, Thiên đức.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát.                                  
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g52/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 5/3/2024. Quốc tế Cộng sản-1914.                           
Âm lịch:     25/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Dực.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Kinh trập (Sâu nở) 09g23. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên tài, Trực tinh.                
Sao xấu:     Cửu không, Không pḥng, Ly sào, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang,     
 Thiên tặc, Thổ ôn.                                                             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giao dịch, Xây dựng, An táng, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g58/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g56/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 6/3/2024. Kư Hiệp định sơ bộ-1946.                         
Âm lịch:     26/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Thiên phúc.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa,     
 Ngũ hư, Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Chuyển nhà, Khởi      
 tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, An táng, Di chuyển, Giải oan, Dỡ nhà cũ,    
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Đào ao, Kiện cáo, Kiện tụng,    
 Đào giếng, Kư hợp đồng, Đắp đê, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Động thổ,   
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ        
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc, Tế tự, Khai        
 trương, Cầu lộc, Cầu tài, Cầu phúc.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 7/3/2024.                                                 
Âm lịch:     27/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.    
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại hao, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ngũ quỷ, Tam        
 nương, Tội chỉ, Trùng phục, Xích khẩu.                                         
Nên làm:     Giao dịch.                                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, An táng, Cầu lộc, Cầu tài.                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g51/11g56\18g01. SG 5g55/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/3/2024. Quốc tế Phụ nữ-1910.                            
Âm lịch:     28/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Tân-Mùi/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Kính tâm, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên thành.    
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Thiên ôn.                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Tố tụng, Chữa bệnh, Tranh chấp, Chuyển nhà, An táng, Di chuyển,    
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm      
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,  
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Cầu lộc, Cầu phúc, Trồng    
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g57/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g55/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/3/2024.                                                 
Âm lịch:     29/1(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                 
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Bính-Dần(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Minh tinh, Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ,  
 Thiên ân, Thiên đức hợp.                                                       
Sao xấu:     Nguyệt phá, Nguyệt tận.                                            
Nên làm:     Giải oan, Xuất hành, Tế tự, Làm phúc, Xây dựng, Sửa nhà cửa, Làm   
 giường, Khởi công, Giá thú, Tố tụng, Yến tiệc, Cầu lộc, Xây lăng mộ, Từ        
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài vật, Giao dịch, Động      
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Xây nhà.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g56/12g03\18g09. Huế 5g50/11g56\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/3/2024.                                               
Âm lịch:     1/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Ngọc đường, Thiên thành.                                           
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Ly sàng, Nguyệt phá, Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi   
 ma sát, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Giao dịch, Giao tài vật, Lợp nhà, Làm bếp,     
 Nhập trạch, Xây nhà, Khởi tạo, Động thổ, An táng, Khai trương.                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g56/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 11/3/2024. Khởi nghĩ Ba Tơ-1945.                          
Âm lịch:     2/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên quư, Tuế đức.     
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt phá, Qủy khốc, Thiên ôn, Xích khẩu.              
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Chữa bệnh, Chuyển nhà,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Mở cửa hàng, An táng, Xây dựng, Tế tự, Xây nhà.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g09. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g59\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 12/3/2024.                                                 
Âm lịch:     3/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Mẫu thương, Sát cống, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư.                
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Tam nương, Thổ cấm, Trùng tang.       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Giá thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g49/11g55\18g02. SG 5g54/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 13/3/2024.                                                 
Âm lịch:     4/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Bính-Tư/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp.           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát, Nguyệt h́nh,     
 Sát chủ, Thiên cương, Tội chỉ.                                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g55/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 14/3/2024.                                                
Âm lịch:     5/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Nguyệt ân, Sinh khí.              
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Tứ       
 thời cô quả.                                                                   
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Tang lễ, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Di chuyển, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu lộc, Cầu phúc,     
 Đắp đê, Đào giếng, Động thổ, Cầu tài, Khai trương, Giá thú.                    
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/3/2024. Nhiếp ảnh Việt Nam-1953.                       
Âm lịch:     6/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Mậu-Dần/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Cát khánh, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long, Thiên phúc,      
 Thiên thụy, Thiên xá.                                                          
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Ngũ quỷ.                                         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, An táng, Giá     
 thú, Chuyển nhà.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g54/12g02\18g10. Huế 5g48/11g55\18g02. SG 5g53/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/3/2024.                                                
Âm lịch:     7/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Phúc sinh, Quan nhật,     
 Thiên ân, Thiên thụy.                                                          
Sao xấu:     Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương, Thần cách, Thiên hỏa, Thiên     
 ngục, Thổ phủ.                                                                 
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/3/2024. Quốc tế về Biển-1949.                         
Âm lịch:     8/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên ân, U vi tinh.                                 
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử, Xích khẩu.              
Nên làm:     Săn bắn, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ    
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Chữa bệnh, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,  
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Làm bếp, An táng, Lợp nhà.                             
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g53/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 18/3/2024. Công xă Paris-1871. Quan hệ ngoại giao với     
 Lítva-1992.                                                                    
Âm lịch:     9/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú, Thiên thụy.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú, Thổ ôn, Tiểu      
 không vong, Trùng phục, Văng vong.                                             
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Khai trương, Tế tự, Cầu lộc, Di chuyển, Yến     
 tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Động thổ, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan,  
 An táng.                                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Giao tài vật.                                  
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g47/11g54\18g02. SG 5g52/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 19/3/2024. Đặc công Việt Nam-1967. Toàn quốc chống 
Âm lịch:     10/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Thiên ân, Thiên tài.                            
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Thiên lại,    
 Tiểu hao, Tứ ly.                                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Kinh doanh, Xây dựng, Xây nhà.                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g10. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g58\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 20/3/2024.                                                 
Âm lịch:     11/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Mùi/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Xuân phân (Giữa Xuân) 10g07. Ngày Hoàng đạo.  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Măn đức tính, Tam hợp, Thiên ân, Tục   
 thế.                                                                           
Sao xấu:     Dương công kỵ, Đại hao, Kim thần thất sát, Nhân cách.              
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Cầu lộc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, An     
 táng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g52/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 21/3/2024. Quốc tế chống phân biệt chủng tộc.             
Âm lịch:     12/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Thân/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thiên đức, Thiên     
 mă, Thiên quư, Tuế đức, Yếu yên.                                               
Sao xấu:     Bạch hổ, Kiếp sát.                                                 
Nên làm:     Xây dựng, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Giá thú, Cầu tài, Yến     
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g51/12g01\18g11. Huế 5g46/11g54\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/3/2024. Nước sạch Thế giới.                            
Âm lịch:     13/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     ất-Dậu/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.                     
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Hoang vu, Ly sàng, Nguyệt phá,        
 Nguyệt yếm, Ngũ hư, Phi ma sát, Tam nương, Thiên tặc, Tiểu hồng sa, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, Cầu     
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g51/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g51/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/3/2024. Khí tượng Thế giới.                            
Âm lịch:     14/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Bính-Tuất/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Lục hợp, Minh tinh.                                     
Sao xấu:     Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Qủy khốc, Thiên ôn, Xích khẩu.   
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Chữa bệnh, Chuyển nhà,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Mở cửa hàng, An táng, Xây dựng, Tế tự.                            
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g45/11g53\18g02. SG 5g50/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/3/2024. Thế giới pḥng chống bệnh lao.                
Âm lịch:     15/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên hỷ.                          
Sao xấu:     Cô thần, Huyền vũ, Lôi công, Thổ cấm.                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Hôn thú, Xuất hành, Tranh chấp,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,       
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Xây nhà, Xây dựng.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 25/3/2024. Công binh Việt Nam-1946. Giao thông vận tải    
 Việt Nam-1966.                                                                 
Âm lịch:     16/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Mậu-Tư/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Địa tặc, Lỗ ban sát, Ly sào, Nguyệt   
 h́nh, Sát chủ, Thiên cương, Tội chỉ.                                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Yến tiệc, Chữa bệnh,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập      
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g50/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g50/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 26/3/2024. Thành lập Đoàn TNCSHCM-1931.                    
Âm lịch:     17/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Kính tâm, Nguyệt đức hợp, Sinh khí.         
Sao xấu:     Câu trận, Cửu không, Hoang vu, Ly sào, Tiểu không vong, Tứ thời    
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Xây dựng, Trồng cây, Tang lễ, Sửa nhà cửa.                         
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: 23g-1g,Tư. Giờ con nước: 9g-11g,Tỵ.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g44/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 27/3/2024. Quốc tế Sân khấu. Thể thao Việt Nam-1946.       
Âm lịch:     18/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt không, Ngũ phú, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long,    
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tam nương.                                      
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Khai trương, Làm phúc, Làm giường,  
 Giá thú, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc.                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g49/12g00\18g11. Huế 5g43/11g53\18g03. SG 5g49/11g57\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 28/3/2024. Dân quân vệ Việt Nam-1945. Đoàn kết các dân    
 tộc Tây Nguyên-1945.                                                           
Âm lịch:     19/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Tân-Măo/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Minh đường, Phúc sinh, Quan nhật.                                  
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Thần cách, Thiên địa     
 chuyển sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thổ phủ, Trùng phục.                        
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,     
 Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu phúc, Đắp đê, Xuất hành, Xây dựng, Tế tự, An táng.                         
Kiêng kỵ:    Động thổ, Lợp nhà.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/3/2024.                                                
Âm lịch:     20/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     U vi tinh.                                                         
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Phủ đầu sát, Tam tang, Thụ tử, Xích khẩu.              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Khởi tạo, Lợp nhà, Làm bếp.  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g48/11g59\18g12. Huế 5g43/11g52\18g03. SG 5g49/11g56\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/3/2024.                                                
Âm lịch:     21/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt tài, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp,  
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Hoang vu, Không pḥng, Ly sào, Quả tú,   
 Thổ ôn, Văng vong.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Xuất hành, Cầu   
 lộc, Xây dựng, An táng, Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,  
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Chữa bệnh.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/3/2024.                                               
Âm lịch:     22/2(Đủ)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                    
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Đinh-Măo(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Dân nhật, Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh,    
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Hà khôi, Kim thần thất sát, Lục bất thành, Tam        
 nương, Thiên lại, Tiểu hao.                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g47/11g59\18g12. Huế 5g42/11g52\18g03. SG 5g48/11g56\18g04.